Bamble

Befolkning: 14 056 per 1.1.2022

Byer/steder: Langesund (administrasjonssenter), Stathelle, Herre og Valle

Landareal: 282 km2 

Totalareal: 304 km

Kommunens nettsider: www.bamble.kommune.no

Befolkning

Folketallet i Bamble har holdt seg relativt stabilt i løpet av 2000-tallet. I perioden 2018 – 2022 sank folketallet med -0,9 % eller 127 innbyggere. Fødselsoverskudd og innvandring har bidratt til den positive veksten, men samtidig har det vært relativ høy innenlands fraflytting over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588.
Kommunen har særlig hatt flyttetap til Porsgrunn, Skien og Oslo. Kilde: Panda analyse. 9 % av befolkningen i Bamble er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Somalia og Myanmar. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Bamble mer enn fordobles fra 2022 til 2050, fra 660 til 1765. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Bamble 4966 arbeidsplasser. 67 % av disse var i privat sektor, mens 33 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472.  44 % av sysselsatte bosatt i Bamble jobber også i kommunen. Det er ellers mye utpendling til Porsgrunn (24 %) og Skien (15 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Kommunen opplevde tidlig ekspansjon i sjøfart, handel og industri med utgangspunkt i Langesund og Stathelle. En tidlig industriperiode var basert på treforedlingen på Herre. Nikkelforekomstene i kommunen har også blitt utvunnet i korte perioder. Bambles lange tradisjoner som industrikommune gikk inn i en ny epoke da de store petrokjemiske anleggene stod ferdige på Rafnes i 1977 – 1979. Produksjonsanleggene omfatter etylenfabrikk, vinylkloridfabrikk og klorfabrikk, foruten fabrikker for produksjon av plastråvarer. Noen av de største bedriftene i dag er Inovyn Norge AS som har klor/VCM-fabrikk på Rafnes og INEOS Bamble AS som produserer etylen. Langs Frierfjorden ligger det flere små og mellomstore mekaniske bedrifter.

Bamble er også en betydelig fiskerikommune, hovedsakelig med rekefiske, men også noe garnfiske og ålefiske. Langesundfisk har både fiskemottak og butikk, med leveranser fra seks reketrålere og tre småbåter.

Opplæring

Bamble har syv grunnskoler med til sammen 1561 elever. Kilde: Udir.no. Bamble videregående skole har 323 elever fordelt på fem utdanningsprogram. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Bamble lever i snitt til de er henholdsvis 79,4 og 83 år. Dette er litt under fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 år 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har også en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå og en høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no. I likhet med flere andre kommuner i Vestfold og Telemark har Bamble utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 oppga 15 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E18 kommer inn i kommunen nordfra og går gjennom hele kommunen. Ny firefelts motorvei mellom Rugtvedt og Dørdal (16,5 km) åpnet i desember 2019 etter 2,5 års byggetid. Utbyggingen av strekningen Rugtvedt–Langangen, som også går inn i Porsgrunn kommune, startet juni 2021. Grenlandsbrua erstattet i 1996 Brevikbrua fra 1962. Fra Stathelle går fv. 352 til Langesund, og fv. 353 over Herre til Skien. Fv. 353 mellom Rugtvedt og Surtebogen blir også kalt «gassveien», og i mange år har man jobbet for å bygge ny vei her for å sikre god kontakt mellom E18 og industrien, samt løse miljøproblemene knyttet til støy og bedre trafikksikkerheten sammenliknet med den gamle veien. Reguleringsplanen ble vedtatt av Bamble kommune i 2020, og antatt byggestart er satt til våren 2023. Ellers har Bamble 103 km fylkesvei og 106 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Fjord Line AS opererer fra Langesund fergeterminal, og har daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen. I tillegg til passasjerer og personbiler, tar også fergene gods på semitrailere og traller til og fra kontinentet og Vestlandet. Med utgangspunkt i Langesund kan man reise på øyhopping i Langesundsfjorden og Kragerøskjærgården.

Natur og miljø

Kystlinjen i kommunen har et mangfold av strender, svaberg og øyer. Bamble er regionens åttende største hyttekommune med 2401 fritidsboliger. Kilde: SSB, tabell 05467. 45 % av fritidsboligene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden år 2000 har antallet fritidsboliger i strandsonen økt med 16 % eller 143 hytter. Kilde: SSB, tabell 06505. Både Stathelle og Langesund har gammel trehusbebyggelse, og kystbyen Langesund er en populær sommerby. Valle er et møtested for hundrevis av hytte- og båteiere. Bamble er en del av Gea Norvegica Geopark på grunn av sine svaberg, gamle fjellkjeder, kalkstein og en rik gruvehistorie.   

I Vestfold og Telemark er det bare Porsgrunn som har høyere klimagassutslipp enn Bamble. 93 % av utslippene i Bamble stammer fra industrien. Kilde: Miljodirektoratet.no.

Kommunen er sammen med de andre Grenlandskommunene (Skien, Porsgrunn og Siljan) og Drangedal medlem av Grenland friluftsråd, som bistår kommunene med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.

Kultur og fritid

Wrightegaarden er et populært konsertsted i kommunen, med artister fra inn- og utland. Kyststien i kommunen er totalt 68 km lang og henger direkte sammen med kyststien i nabokommunene Porsgrunn og Kragerø. I Langesund er det også en 4000 km2 stor innen- og utendørs badepark.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 31.10.2022 kl.10.39