Hjartdal

Befolkning: 1562 per 1.1.2022

Byer/steder: Sauland (administrasjonssenter), Tuddal og Hjartdal

Landareal: 732 km2 

Totalareal: 792 km2

Kommunens nettsider: www.hjartdal.kommune.no

Befolkning

Hjartdal er fylkets tredje minste kommune målt i folketall. Folketallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene, redusert med -1,6 % eller 25 personer fra 2018 – 2022. Kommunen har over mange år hatt fødselsunderskudd og netto innenlands utflytting. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588.
Kommunen har særlig hatt flyttetap til Notodden, Midt-Telemark og Seljord. Kilde: Panda analyse. Nettoinnvandring har derimot ført til at nedgangen i folketallet ikke har vært enda større. Sammen med Siljan og Kviteseid har Hjartdal likevel den laveste andelen innvandrere i regionen: 7 % av befolkningen. Det er flest innvandrere med bakgrunn fra Syria, Litauen og Kongo. Kilde: IMDi.no.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Hjartdal øke fra 116 personer i 2022 til 225 personer i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Hjartdal 719 arbeidsplasser. 65 % av disse var i privat sektor, mens 35 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 53 % av sysselsatte i kommunen jobber også i Hjartdal. Hele 21 % pendler til nabokommunen Notodden, mens til sammen 6 % pendler til Kongsberg, Drammen eller Oslo. Kilde: SSB, tabell 03321.

Landbruket er en stor og viktig næring i Hjartdal kommune. Hjartdal er den kommunen i fylket med størst andel arbeidsplasser innen jordbruk, skogbruk og fiske (25 % av arbeidsplassene). Kilde: SSB, tabell 13470. 47 % av innbyggerne i Hjartdal bor også på gård. Ingen annen kommune i regionen er i nærheten av å ha en så høy andel av innbyggerne bosatt på gård (nummer to er Fyresdal med 32 %). Kilde: SSB, tabell 06520. Jord- og skogbruk domineres av husdyrhold (storfe og sau) i kombinasjon med skogen og andre næringer. Det er også mange arbeidsplasser knyttet til helse- og sosialtjenester og sekundærnæringer, med henholdsvis 19 % og 22 % av arbeidsplassene i Hjartdal. Kilde: SSB, tabell 13470.  

Turisme har også stor betydning for kommunen, og Hjartdal er regionens syvende største hyttekommune, med 2476 fritidsboliger per 2022. Antall hytter har økt med 32 % siden 2010. Kilde: SSB, tabell 05467. Det er særlig stor hytteutbygging i Tuddal, som er en helårsdestinasjon med milevis med skiløyper, og nærhet til Gaustatoppen. Tuddal Høyfjellshotell er det eldste høyfjellshotellet i Norge, og det best bevarte trehotellet fra perioden rundt år 1900 når det gjelder eksteriør og interiør.

Opplæring

Kommunen har tre grunnskoler – én offentlig skole og to private montessoriskoler, med til sammen 166 elever. Kilde: Udir.no. I 2019 åpnet Sauland skule, den første i sitt slag på Sør-Østlandet, med en konstruksjon av massivtre og energismarte løsninger. Hjartdal har ikke egen videregående skole, men mange elever går på Notodden videregående skole.

Folkehelse

Menn og kvinner i Hjartdal lever i snitt til de er henholdsvis 79,4 og 85,3 år. Ingen andre kommuner i fylket har så høy levealder blant kvinner. For øvrig ligger fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen scorer over gjennomsnittet på en del folkehelseindikatorer, for eksempel lav utbredelse av psykiske symptomer/lidelser. Kilde: FHI.no. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 42 % av ungdomsskoleelevene i Hjartdal at de deltok på fritidsaktiviteter, noe som er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet (på henholdsvis 59 % og 64 %). 62 % av ungdomsskoleelevene i Hjartdal oppga at de trente minst én gang i uken, hvilket også er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet (på henholdsvis 79 % og 82 %). Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E134 (Drammen–Haugesund) går gjennom kommunen i sør. Det er til sammen 67 km fylkesvei og 22 km kommunal vei i kommunen. Kilde: SSB, tabell 11845. Fra Sauland går fv. 3430 gjennom Tuddal videre langs østsiden av Gaustatoppen til Rjukan, med en passhøyde 1 260 moh. Øvre del av veien (ca. 10 km) er vinterstengt.

Natur og miljø

Kommunens høyeste punkt (1 615 moh.) er på Gaustaåen, ved grensen mot Tinn. Landskapsvernområdet  Brattefjell–Vindeggen omfatter 382 km2 i kommunene Hjartdal (206 km2), Seljord (120 km2), Tinn (35 km2) og Vinje (21 km2). Formålet med vernet er å ta vare på et egenartet naturlandskap, med urørt høyfjell og fjellskogsområde, biologisk mangfold med egen villreinstamme, rikt plante- og dyreliv, samt verdifullt kulturlandskap og kulturminne.

Sauland sentrum er spesielt utsatt for flom når elva Hjartdøla går over sine bredder. Allerede ved en 10-års flom er deler av bebyggelsen rundt Sauland sentrum, samt betydelige områder med dyrka mark oversvømt. Området er flatt, og små endringer i vannføring endrer flomutbredelsen mye. Hjartdal er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 466 gigawattimer (GWh) per 2016.

Kultur og fritid

Hjartdal omtales som «kulturlandskapsbygda» med et særpreg og godt bevart kulturlandskap av nasjonal verdi. Både Tuddal og Hjartdal har sterke kulturtradisjoner innen folkemusikk og tradisjonshåndverk. Den kjente felespilleren Knut Buen bor i Tuddal. Kommunen har også en uvanlig stor tetthet av meget gamle og fredede bygg. For eksempel står det et loft fra senmiddelalderen på Frøland ved Sauland. Tuddal bygdetun omfatter 15 gamle hus fra bygda og er et av de mest komplette bygdetunene i Telemark. Det er også bygdetun i Bondal. Frivilligheten står sterkt i kommunen, for eksempel gjennom Sauland bygdelag og Hjartdal historielag.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 31.10.2022 kl.10.39