Sandefjord

Befolkning: 64 943 per 1.1.2022

Byer/steder: Sandefjord (administrasjonssenter), Stokke, Andebu, Melsomvik, Kodal, Fossnes og Høyjord

Landareal: 414 km2 

Totalareal: 422 km2

Kommunens nettsider: www.sandefjord.kommune.no

Befolkning

Sandefjord er den mest folkerike kommunen i Vestfold og Telemark. Fra 2018 – 2022 økte folketallet i Sandefjord med 3,7 % eller 2328 innbyggere. Kommunen har hatt både fødselsoverskudd, innenlands nettoflytting og nettoinnvandring over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Kommunen har særlig hatt tilflytting fra Tønsberg, Oslo og Larvik. Kilde: Panda analyse. 15 % av innbyggerne i Sandefjord er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og Irak. Sammenlignet med andre kommuner i regionen, har Sandefjord en særlig høy andel arbeidsinnvandrere (32 % av innvandrerne). Sandefjord har sammen med Skien og Horten den høyeste andelen innvandrere i regionen. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Sandefjord mer enn fordobles fra 2022 til 2050, fra 3137 personer til 8247 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Sandefjord 30 516 arbeidsplasser. 75 % av disse var i privat sektor, mens 25 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 65 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Sandefjord. Det er ellers mye inn- og utpendling mellom Sandefjord og nabokommunene Tønsberg og Larvik. Kilde: SSB, tabell 03321.

Sandefjord var landets ledende hvalfangstby fram til norsk hvalfangst i Antarktis tok slutt i 1960-årene. Sandefjord kommune har i dag en variert industri, herunder kjemisk og grafisk industri, samt verksted-, tre- og næringsmiddelindustri og rederivirksomhet.

Malingsprodusenten Jotun A/S er kommunens største private bedrift målt i antall ansatte. Jotunkonsernet har i alt 67 selskaper, 39 produksjonsanlegg i alle verdensdeler og mer enn 10 000 ansatte. Hovedkontoret til Jotun ligger i Sandefjord, og her jobber ca. 1000 ansatte. Fatland AS har en av sine fire avdelinger i Sandefjord. Fatland Sandefjord AS produserer først og fremst pølser og pålegg, og hadde en omsetning på over 600 millioner kroner og 179 ansatte i 2020. I Sandefjord ligger også Fatland Salg AS, som er en felles salgsbedrift for industribedriftene i Fatland-gruppen. Komplett AS er Nordens største netthandelsaktør og har sitt hovedkontor i Sandefjord. Fra hovedlageret i Sandefjord betjenes kunder i Norge, Sverige og Danmark. Sandefjord er hovedkontor for også mange andre nettbaserte varehandelsbedrifter, slik som friluftsbutikken Fjellsport AS, barne- og babybutikken Jollyroom AS og skjønnhet- og velværebutikken Blush AS.

Sandefjord er en betydelig landbrukskommune med hovedvekt på korndyrking, samt en del potet- og grønnsakdyrking. Husdyrhold av storfe, svin og høns er også viktig. I den nordlige delen av kommunen er det betydelig skogavvirkning.

Opplæring

Kommunen har 32 grunnskoler med til sammen 7590 elever. Kilde: Udir.no. Sandefjord har to offentlige videregående skoler: Sandefjord videregående skole med 1903 elever, og Melsom videregående skole med 204 elever. I tillegg har kommunen tre private videregående skoler: Gjennestad videregående skole (175 elever), Signo videregående skole (10 elever) og Skagerak International School (154 elever). Kilde: Udir.no. I Sandefjord ligger også Sandefjord folkehøyskole som eies og drives av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Folkehelse

Menn og kvinner i Sandefjord lever i snitt til de er henholdsvis 79,6 og 83,7 år. Dette er omtrent som fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, høy andel mottakere av stønad til livsopphold og høy andel personer med vedvarende lav inntekt. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Sandefjord utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 22 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Ensomhet er også en utfordring blant ungdom, og i Ungdata-undersøkelsen 2021 svarte 16 % av ungdomsskoleelevene i Sandefjord at de er «ganske mye plaget» og 15 % «veldig mye plaget» av å føle seg ensomme. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Vestfoldbanen har tre stasjoner i kommunen: Stokke, Torp og Sandefjord. Det planlegges nytt dobbeltspor på strekningen Stokke–Sandefjord, og er en del av det store InterCity-prosjektet. E18 krysser kommunen vest for Stokke og Sandefjord. Fra TORP Sandefjord lufthavn er det direkte rutefly til seks byer i Norge og 32 steder i Europa.

Det er i dag få skipsanløp i havnen, bortsett fra fergeforbindelse til og fra Strömstad i Sverige. Både Fjord Line AS og Color Line AS operer på strekningen Sandefjord–Strömstad. Om sommeren går det ferge mellom Engø, Sandefjord og Vestgården og Tangen på Veierland. Det er ellers 275 km fylkesvei og 287 km kommunal vei i Sandefjord. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Sandefjord har de fjerde høyeste utslippene av klimagasser blant kommunene i Vestfold og Telemark. 36 % av utslippene i Sandefjord stammer fra veitrafikk, etterfulgt av 21 % fra sjøfart og 16 % fra jordbruk. Kilde: Miljodirektoratet.no.

Sandefjord har en rekke naturreservater, blant annet Melsom plante- og dyrefredningsområde, Strandvika naturreservat og Akersvannet naturreservat (som delvis også ligger i Tønsberg kommune).

Kultur og fritid

Sandefjord er regionens sjette største hyttekommune med 2793 fritidsboliger. Kilde: SSB, tabell 05467. 48 % av fritidsboligene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden 2010 har antallet fritidsboliger i strandsonen økt med 7 % eller 75 hytter. Kilde: SSB, tabell 06505.

I Sandefjord er det gjort tallrike funn fra bronsealderen og vikingtiden. Gokstadskipet ble gravd ut i 1880 ved Gokstadhaugen like nordøst for Sandefjord sentrum. Høyjord stavkirke er en av kommunens fire middelalderkirker. Hvalfangstmuseet i Sandefjord er en del av Vestfoldmuseene IKS, som har administrasjonssenter i Sandefjord.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 31.10.2022 kl.10.39