Tønsberg

Befolkning: 57 794 per 1.1.2022

Byer/steder: Tønsberg (administrasjonssenter), Revetal, Sem, Vear, Barkåker, Våle, Eik, Fon, Hogsnes, Søndre Slagen, Vivestad og Volden

Landareal: 326 km2 

Totalareal: 329 km2

Kommunens nettsider: www.tonsberg.kommune.no

Befolkning

Tønsberg er den nest mest folkerike kommunen etter Sandefjord i regionen. Kommunen har hatt en sterk folkevekst de siste årene, og i perioden 2018 – 2022 økte folketallet med 5,1 % eller 2813 innbyggere. Ingen andre kommuner i Vestfold og Telemark har hatt så sterk vekst. Tønsberg har hatt både fødselsoverskudd, nettoinnvandring og netto innenlandsk innflytting de siste årene. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Nettotilflytting har særlig skjedd fra Færder, Sandefjord og Oslo. Kilde: Panda analyse. 13 % av innbyggerne i Tønsberg er innvandrere. Det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og Syria. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Tønsberg mer enn fordobles fra 2022 til 2050, fra 2716 personer til 7400 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Tønsberg 33 337 arbeidsplasser. Om lag 60 % av disse var i privat sektor, mens ca. 40 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 59 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Tønsberg. Tønsberg er sammen med Skien de eneste kommunene i fylket med nettoinnpendling (at flere sysselsatte pendler inn enn ut av kommunen). Det er særlig høy innpendling fra Færder og Sandefjord. Kilde: SSB, tabell 03321.

Tønsberg har lange tradisjoner innen sjøfart, industri og handel. Næringslivet er i dag preget av allsidighet, med overveiende små og mellomstore bedrifter. De viktigste industribransjene er næringsmiddelindustri, med avdelinger av Nortura SA både på Sem og i Revetal, Gårdsand AS i Revetal, Stange Gårdsprodukter AS i Tønsberg, Findus Norge AS og Tine SA. Også verkstedindustrien er betydelig, særlig metallvareindustri og kjemisk industri. Ellers finnes en større sølvvarefabrikk, Th. Martinsen Sølvvarefabrikk A/S, og landets eneste klokkestøperi, Olsen Nauen Klokkestøperi AS, på Nauen i Sem. Kommunen har ledende aktører innen samfunnssikkerhet og trygghet, og sterke miljøer innen bank/finans, jus, eiendom og markedsføring. På grunn av den høye befolkningsveksten, er det også høy byggeaktivitet som gir mange jobber innenfor bygg og anlegg.

Kommunen har flere viktige offentlige kompetansearbeidsplasser, blant annet hos fylkeskommunen, HELFO, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens vegvesen, NVE Region Sør, Valgdirektoratet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Sykehuset i Vestfold.

Over en tredel av landarealet i Tønsberg består av dyrket mark, og kommunen har også mye skogsdrift. Kommunen har stor husdyrproduksjon, særlig med gris og ammekyr, og har også store arealer med kornproduksjon, grovfôr og potetdyrking.

Opplæring

Kommunen har 25 grunnskoler med til sammen 6735 elever. Kilde: Udir.no. Tønsberg har fem videregående skoler, tre offentlige og to private: Re videregående skole med 798 elever fordelt på fem utdanningsprogram, Greveskogen videregående skole med 805 elever fordelt på fem utdanningsprogram , Færder videregående skole med 631 elever fordelt på fem utdanningsprogram, Wang Toppidrett Tønsberg med 199 elver fordelt på åtte idretter og Slottsfjellet videregående steinerskole med 68 elever. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Tønsberg lever i snitt til de er henholdsvis 79,9 og 83,4 år. Dette er noe over fylkesgjennomsnittet for menn og helt likt for kvinner på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har også en del levekårsutfordringer, blant annet høy andel mottakere av stønad til livsopphold og høy utbredelse av psykiske symptomer/lidelser. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Tønsberg utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 18 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Vestfoldbanen går gjennom Tønsberg kommune. For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, skal Bane NOR bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg), med byggestart høsten 2019. E18 går gjennom kommunen, og Tønsberg har 267 km fylkesvei og 279 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, og tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv transport, er viktige deler av bypakken. Tønsberg havneområde er et av landets mest trafikkerte havneområder med rundt 1600 skipsanløp og nesten 8000 betalende båtgjester i året. Dette inkluderer Slagentangen havn, som er en av landets 32 stamnetthavner og en viktig del av det nasjonale godstransportsystemet. Jarlsberg flyplass har tidligere hatt stor sivil og militær aktivitet, men brukes i dag kun til ulike former for luftsport. Det er hurtigbåtforbindelse mellom Tønsberg og Bolærne i sommermånedene.

Natur og miljø

I 2020 kom 63 % av klimagassutslippene i Tønsberg fra industri, olje og gass. Deretter følger veitrafikk som står for 13 % av utslippene. Kilde: Miljodirektoratet.no. Den Magiske Fabrikken på Sem gjenvinnes matavfall fra ca. 1,2 million innbyggere og husdyrgjødsel fra 34 gårdsbruk. Våren 2020 var det offisiell åpning av kunnskaps- og opplevelsessenteret tilknyttet Den Magiske Fabrikken. Senteret er spesielt rettet mot barn og unge, og har som mål å øke bevisstheten rundt kildesortering, og formidle kunnskap om bærekraft, fornybar energi og en mer miljøvennlig adferd.

Kultur og fritid

Et kjent landemerke i Tønsberg er Slottsfjelltårnet, som stod ferdig i 1888. Slottsfjellområdet er det største og mest populære frilufts- og rekreasjonsområde i Tønsberg sentrum og har en lang og spennende historie.

Haugar kunstmuseum beskrives som et av landets beste kunstmuseer og ligger midt i Tønsberg sentrum. Papirhuset Teater i Tønsberg er et intimt teaterhus for utleie, med teatersal, blackbox og to prøvesaler, og samarbeider blant annet med Teater Ibsen.

Slottsfjellfestivalen ble for første gang arrangert i 2003. I løpet av få år utviklet festivalen seg til å bli en av Norges mest populær og viktigste festivaler. Festivalen tiltrekker seg rundt 60 000 publikummere hvert år.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 31.10.2022 kl.10.39