Industri

Vestfold er et viktig og variert industrifylke med blant annet en betydningsfull høyteknologisk industri og en stor næringsmiddelindustri.
Industriarbeider

Vestfold utmerker seg ved at industrien utgjør en mye større andel av verdiskapingen enn hva som er tilfellet for landet som helhet. Industrien sto for 10,6 % av verdiskapingen i Vestfold i 2019 og plasserer oss blant de seks største industrifylkene målt i andel av verdiskapingen (fig. 1). Siden 2008 har samlet verdiskaping fra industrien i Vestfold falt med 10 %.

Figur 1. Industriens andel av verdiskapinga, 2019. Kilde: SSB, tabell 11713.

Det var 11 200 ansatte i industrien i 2019 i Vestfold, 1900 (eller 14 %) færre enn i 2009. Kilde SSB, tabell 09315 Reduksjonen er spredt utover flere greiner, men flest arbeidsplasser har forsvunnet fra store industrigreinene som kjemisk industri og metallvareindustri. Næringsmiddelindustrien, som er størst i Vestfold målt i antall ansatte er like stor i 2019 som i 2009. Metallvareindustrien inkluderer både aluminiumsbedriften Speira i Holmestrand og høyteknologiske virksomheter som Kongsberg maritime AS i Horten 

I Vestfold dominerer næringsmiddelindustrien. 1 av 4 industriarbeidere i Vestfold er sysselsatt i næringsmiddelindustrien, og antallet sysselsatte har vært stabilt siden 2009 på rundt 2500 sysselsatte. Den største andelen av verdiskapingen finner vi likevel i kjemisk industri og oljeraffinering og i produksjonen av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner som til sammen sysselsetter like mange som næringsmiddelindustrien i 2019.

Figur 2. Ansatte i syv industrigreiner i Vestfold, 2009 - 2019. Kilde:SSB, tabell 09315

Det er viktig å merke seg at verdiskapingen i industrien og andre produksjonsnæringer varierer med både råvarepriser og eksportpriser for det ferdige produktet. Slik sett kan årlige variasjoner i verdiskapingen i industrinæringene skyldes internasjonale fluktuasjoner i priser.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Næringsmiddelindustrien er den klart største industrigreinen i Vestfold med 2500 ansatte.