Sysselsetting

Lønnet arbeid er grunnlaget for verdiskaping i samfunnet. Vestfold hadde blant de laveste andelene sysselsatte av alle fylkene og flere alderspensjonister og uføretrygdede enn de fleste andre fylker.
Helsearbeider

Det er 122 000 sysselsatte bosatt i Vestfold. Det tilsvarer 58 % av befolkningen over 15 år. Dette er blant de laveste andelen av fylkene. (fylkesstruktur 2020-2024). Kilde: SSB, tabell 13563. I tillegg er 1,2 % registrert arbeidsledige. Til sammen utgjør dette arbeidsstyrken i fylket.

Figur 1 viser arbeidsmarkedsstatusen til befolkningen i hele landet, fylket og kommunene. Til høyre i figuren kommer alle de som av ulike årsaker ikke er en del av arbeidsstyrken. Den vanligste grunnen til ikke å være i arbeid eller søke arbeid er alder. 20,3 % av befolkningen i Vestfold over 15 år er alderspensjonister eller har gått av med AFP. Innlandet, Nordland og Telemark har en høyere andel alderspensjonister enn Vestfold.

8,6 % av befolkningen i Vestfold mottar uføretrygd eller AAP. Det er en ganske høy andel som ikke er i arbeidsstyrken av helserelaterte årsaker. Andelen varierer fra 5,4 % i Oslo (som ligger markant lavere enn neste fylke som er Vestland med 6,3 %) til 9,6 % i Agder.  

I tillegg er en del av befolkningen i utdanning (6,1 %) og på arbeidsmarkedstiltak (0,9 %), i tillegg til en gruppe som mottar andre støtteordninger (som kontantstøtte, sosialhjelp og enslig forsørgerstønad) eller som ikke er registrert på noen av av de øvrige og da enten blir underholdt av andre eller lever på det de måtte ha av oppsparte midler (4,6 %).

Figur 1. Arbeidsmarkedstilknytning i fylkene 2020. Kilde: SSB, tabell 13563.

Alderssammensetning kan forklare noe av variasjonen i arbeidsmarkedstilknytning mellom fylkene, men Vestfold har en relativt lav andel sysselsatte i de fleste aldersgruppene.

Figur 2 viser at sysselsettingsandelen i Vestfold er under landets i alle aldersgrupper. I aldersgruppene opp til 40 år og fra 55 - 66 år er forskjellene størst, altså i begynnelsen og slutten av arbeidslivet. Er det vanskeligere å komme inn i og lettere å falle ut av arbeidslivet i Vestfold enn ellers i landet? Agder, Telemark, Innlandet og til dels Viken har lignende utfordringer. Les mer om alderssammensetning her.

Figur 2. Sysselsettingsandel i ulike aldergrupper i Vestfold og landet, 2021. Kilde: SSB, tabell 11930.

Figur 3 viser at sysselsettingsandelen varierer fra 62,5 % i Horten til 68,2 % i Tønsberg.

Figur 3. Sysselsettingsandel i kommunene i Vestfold, 15 - 74 år, 2021. Kilde: SSB, tabell 06445.

Arbeidsplasser

Vestfold har hatt en grei vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor de siste årene. Siden 2015 har antallet private arbeidsplasser i fylket vokst med 6,6 %, omtrent på nivå med landet som helhet (6,8 %). I perioden før, fra 2010 til 2015 var det så å si ingen vekst (-0,5 %) i antall private arbeidspplasser. Det var relativt svak (men positiv) sysselsettingsvekst i hele landet i hele landet, etter finanskrisen i 2008.  Kilde: SSB, tabell 13472. Velg sysselsatte etter arbeidssted. Antallet offentlige arbeidsplasser i Vestfold økte med 5,9 % fra 2015 til 2021, noe mindre enn landet som helhet hvor antallet økte med 7,4 % i samme periode.

I 2021 hadde 109 984 personer arbeidsplass i Vestfold. 68 % av disse var i privat sektor, mens 32 % var i offentlig sektor. Det er tredje høyeste sysselsettingsandel i privat sektor  av fylkene. Bare Oslo og Rogaland har høyere andeler.

Figur 4 viser fordelingen mellom offentlig og privat sysselsetting i kommunene i fylket. Det er flest arbeidsplasser i Tønsberg med 33 337 og færrest i Færder med 7428  arbeidsplasser i 2021.

Figur 4. Antall sysselsatte i offentlig og privat sektor i Vestfold eller valgt kommune 2015 - 2021. Kilde: SSB, tabell 13472

Arbeidsplasser i ulike næringer

Figur 5 viser at helse- og sosialtjenester er landets og fylkets klart største næring. Det er i tillegg en av fire næringsområder hvor Vestfold har en  høyere andel av sine arbeidsplasser enn landet som helhet. 22,3 % av de sysselsatte med arbeidsplass i fylket  arbeider innen helse- og sosialtjenestene. Det er en større andel av arbeidsstyrken enn i landet som helhet hvor 20,7 % jobber i denne næringen. Industri er likevel den næringen som er sterkest overrepresentert i antall arbeidsplasser. Hele 10 % av arbeidsplassene finnes innen industrien i Vestfold , mot 7,6 prosent i hele landet. Fylket har også relativt mange arbeidsplasser i varehandelen og i bygge- og anleggsbransjen. I de fleste andre næringer har Vestfold en lavere andel av arbeidsplassene. Spesielt har vi færre arbeidsplasser innenfor IKT, finansiering og forsikring og teknisk tjenesteyting og  eiendomsdrift og bergverksdrift.

Figur 5. Andel av sysselsatte i ulike næringer i Vestfold og i landet. Kilde: SSB, tabell 13472.

Figur 6 viser at næringssammensetningen varierer fra kommune til kommune. Helse- og sosialtjenester er en viktig næring i alle kommuner og den største sysselsettingsnæringen i fem av de seks Vestfold-kommunene. I Horten er industrien den største sysselsettingsnæringen. Her er det flere viktige teknologibedrifter knytta til teknologiklyngen. Horten har også en stor andel knytta til undervisning, med USNs campus i byen. Tønsberg har mange ansatte innen offentlig administrasjon, med en sterk tilstedeværelse av statlige direktorater og etater. Larvik og Sandefjord har spesilet stort innslag av varehandel, som både henger sammen med de mange hyttene i kommunen og et viktige nettbutikker som komplett.no og fjellsport.no. Holmestrand har en betydelig andel av de ansatte tilknytta industrien. I Færder utgjør helse- og sosilatjenester en større andel enn i Vestfold ellers. Her er også bygge- og anleggsnæringen relativt sett viktigere.

Figur 6. Ansatte i ulike næringer i Vestfold eller valgt kommune, 2015 - 2021. Kilde: SSB, tabell 13470.

Arbeidsledighet

Koronapandemien hadde stor påvirkning på arbeidsmarkedet i 2020 og 2021. I Vestfold og Telemark var det uker i 2020 der over 10 % av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige. Bare Oslo og Viken hadde en større andel ledige enn Vestfold og Telemark. Utover høsten 2020 sank arbeidsledigheten betraktelig, men strengere smittevernstiltak og nedstengning av bransjer bidro til at over 3800 personer, eller 2,5 % av arbeidsstyrken, fortsatt var helt ledige i Vestfold i mars 2021.

Gjennom 2022 har andelen helt ledige sunket fra er 3,0 % av arbeidsstyrken i januar til rundt 2 % av arbeidsstyrken våren 2022.  Andelen ledige har ligget mellom 1,9 % og 2,1 % siden. I landet sank andelen helt ledige fra 2,6 % i januar til 1,6 % i løpet av våren, og har ligget på det nivået siden.

Ledigheten var høyest i Horten, hvor den har ligget rundt 2,8 % siden april. De andre byene i Vestfold har mellom 1,8 % og 2,2 % ledige i gjennomsnitt meollom april og oktober 2022.

Figur 7. Andel helt arbeidsledige i kommunene i Vestfold, gjennomsnitt april-oktober 2022. Kilde: NAV.

Det er relativt lav sysselsetting og høy arbeidsledighet blant unge og innvandrere i fylket. Dette må sees i lys av andre utviklingstrekk. For det første forsterkes dette av at det er lav utskiftning av arbeidsstyrken i Vestfold. Fra 2000 til 2019 hadde Vestfold den tredje største økningene i gjennomsnittsalder blant sysselsatte i landet. Fra 2000 til 2019 økte den med 2,6 år, bare mindre enn Telemark og Sogn og Fjordane. For landet som helhet var økningen på 2,1 år.  Kilde: SSB, tabell 09106. For det andre er det økt konkurranse om jobber som særlig er aktuelle for utsatte grupper (ungdom, innvandrere med kort botid og personer lav utdannelse). Relativt stabilt høyt frafall fra videregående opplæring, særlig i yrkesfag, gjør at mange mangler grunnkompetanse som trengs for å holde fotfeste i arbeidslivet, samtidig som det blir stadig færre jobber der det stilles lave krav til utdannelse.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at...

det er 16 397 personer som jobber i salgs- og serviceyrker i fylket i 2020?