Arealressurser

Vestfold fylke har en lang kystlinje langs Skagerrak. Størstedelen av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, og hele 19 % er jordbruksareal.
Traktor på åker.

Skog utgjør den største andelen (64 %) av arealene i Vestfold, etterfulgt av jordbruksareal (19 %), bebygde områder (6 %), ferskvann (4 %), annet ubebygd areal (3 %) og samferdsel og annen teknisk infrastruktur (3 %) (fig. 1). Jordbruksarealene er blant de beste i landet, med et varmt klima og lang vekstsesong.

Figur 1. Arealfordeling for Vestfold, 2022. Kilde: SSB, tabell 09594.

Stadig større områder berøres av menneskelig aktivitet. Figur 2 viser endring i arealtypene for bebyggelse og samferdsel mellom 2011 og 2021. I denne perioden har det samlede arealet til bebyggelse og samferdsel i Vestfold økt med 11,7 km2. Areal brukt til boligbebyggelse har økt med 2,8 km2, areal til næringsbebyggelse har økt med 4,4 km2 og annen bebyggelse har økt med 4,4 km2.

Figur 2. Utvikling i areal til bebyggelse og samferdsel i Vestfold. Kilde: SSB, tabell 09594.

Foto ingressbilde: Trine Orten Groven

Visste du at?

64 % av Vestfold fylke er dekket av skog