Byer og samfunn

Vestfold har en rekke mellomstore byer og tettsteder ute ved kysten. Disse er viktige bolig-, arbeids- og kultursentre. Folk flest bor i tettbygde strøk. Det bygges få nye fritidsboliger i fylket.
Et tettsted.

By- og tettstedsområdene i Vestfold er preget av konsentrert bosetting, korte avstander og sentral lokalisering av handels- og tjenestetilbud, mens områdene utenom har et spredt utbyggingsmønster med eneboliger, landbruks- og næringsområder.

Folk flytter inn til byene og tettstedene

I Vestfold bor folk flest i tettbygde strøk. Det er i byene og de tettbygde strøkene vi ser befolkningsveksten i fylket (fig. 1), og i 2021 bodde 86 % av innbyggerne i tettbygde strøk.

Figur 1. Antall (venstre) og andel (høyre) personer som bor i tettbygde og spredtbygde strøk i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 05212.

Andelen som er bosatt i tettbygde strøk har økt de siste 30 årene, fra 79 % i 1990 til 86 % i 2021. Økningen av innbyggere bosatt i tettbygde strøk i tiårsperioden 2011-2021 var på 11,2 %, mens den generelle befolkningsveksten i samme periode var på 9,3 %.

Høyest tetthet av bosatte innenfor tettbygde strøk er det i Horten kommune, med 2,2 innbyggere per dekar i 2021, mens det i Tønsberg er en tetthet på 2,0 og i Sandefjord 1,8.

Folk flest ønsker tilgjengelighet og flere muligheter

Attraktive byer, tettsteder og distrikter krever en arealpolitikk som bygger under etablerte samfunnsfunksjoner og gode møtepunkter. Figur 2 viser at det i 2021 ble bygget i overkant av 1120 nye Bygg til både bolig- og fritidsbolig.  i Vestfold, hvorav 60 % ble bygget innenfor et eksisterende tettsted. 12% bidro til utvidelsen av et tettsted, 23 % ble bygget inntil 3 km fra et tettsted, og 6 % ble bygget mer enn 3 km fra et eksisterende tettsted.

Figur 2. Nye bygg i og utenfor tettstedene i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 11441.

De siste 10 årene har det vært en samlet vekst i antall bygg på 4,6 %. Figur 3 viser at veksten i helårsboligbygg har vært på 7,7 %, og mens antall fritidsboligbygg har vært stabilt. Det bygges altså svært få nye fritidsboliger i Vestfold, og økningen i antall bygg skyldes i all hovedsak bygging av helårsboliger og andre bygg.

Av alle bygg i fylket i 2023 utgjorde fritidsbygg 8 %, helårsboligbygg 43 %, mens andre bygg utgjorde 49 % av alle bygg.

Figur 3. Prosentvis økning av nye fritidsbygg og boligbygg fra 2014 i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 03158.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

86 % av alle vestfoldinger bor i en by eller i et tettsted.