Befolkningsutvikling

Vestfold vil bli landets femte minste fylke med rundt 254 000 innbyggere. Fylket har hatt høy befolkningsvekst de siste årene, særlig i de største bykommunene.
Par med barnevogn

Ved inngangen til 2023 bodde det 253 555 personer i Vestfold. Det er en økning på 3,7 % eller 9162 personer siden 2019. Veksten er høyere enn i landet som helhet, der den var 3,0 % i samme tidsperiode. Folketallet i Vestfolds seks kommuner varierer fra 26 206 innbyggere i Holmestrand til 65 574 i Sandefjord.

Figur 1. Antall innbyggere i Vestfold og i kommunene i fylket. Kilde: SSB, tabell 07459.

Innflytting fra andre fylker driver veksten

Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere bestemmer befolkningsutviklingen (fig. 2). Vestfold har de siste årene hatt et stadig mindre fødselsoverskudd, og i 2022 var det for første gang fødselsunderskudd med 347 flere døde enn fødte. Det er derfor nettoinnflytting som driver befolkningsveksten i fylket. Fram til 2017 var størsteparten av innflyttingen nettoinnvandring. Alle kommuner i Vestfold har hatt nettoinnvandring de siste 25 årene.

Fra 2017 har nettoinnvandringen imidlertid blitt redusert, samtidig som netto innenlands flytting økt betydelig. Fra 2017 har det for første gang siden 2004 vært høyere netto flytting fra andre fylker til Vestfold enn det har vært nettoinnvandring. I 2022 var imidlertid nettoinnvandringen relativ høy med 1307 personer som følge av krigen i Ukrania. 

I 2022 var netto innenlands flytting til Vestfold fra andre fylker på rekordhøye 1751 personer. Den innenlandske inn- og utflyttingen i Vestfold skjer særlig til og fra Buskerud, Akershus og Oslo.

Figur 2. Årlig folkevekst i Vestfold og kommunene i fylket fordelt på fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring. Kilde: SSB, tabell 01223.

Sterk vekst i de fleste kommunene

Alle de seks kommunene i Vestfold har hatt vekst i folketallet fra 2019 til 2023. Den største veksten finner vi i Holmestrand (8 %), Tønsberg (5 %) og Sandefjord (4 %) (fig. 3). Generelt er det de største bykommunene, som er en del av større arbeidsmarkedsregioner, som har vokst mest de siste årene. Felles for alle kommunene som har hatt stor befolkningsvekst de siste fem årene er netto innenlands innflytting og netto innvandring.

Figur 3. Prosentvis endring i folketall 2019 - 2023. Kilde: SSB, tabell 06913.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det er nesten 254 000 innbyggere i Vestfold i 2023.

Kjappe fakta

I 2022 opplevde Vestfold rekordhøy tilflytting fra andre fylker. Samtidig var nettoinnvandringen høy som følge av krigen i Ukraina. 

Siden 2007 har Vestfold økt med ca. 2000 personer hvert eneste år. Dette skyldes både innenlands tilflytting og nettoinnvandring. I 2022 var det for første gang fødselsunderskudd i Vestfold med 347 flere døde enn fødte.