Husholdninger

I Vestfold bor 46 000 personer alene. Det utgjør 39 % av husholdningene i fylket, og andelen øker. Økningen skyldes at flere venter med å etablere seg i parforhold, og at det stadig blir flere eldre i befolkningen.
Mor og far leker med to barn.

I 2022 var det 116 993 husholdninger i Vestfold. 39 % av disse husholdningene består av aleneboende, altså én person (fig. 1). Deretter følger husholdninger med par uten hjemmeboende barn, som utgjør 26 % av alle husholdningene.

Figur 1. Andel husholdninger i Vestfold eller valgt kommune i 2022 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Figur 2 viser at det aldri har vært så mange aleneboende som nå. Det er vanligst å bo alene i starten og i slutten av voksenlivet. Økningen i antallet og andelen aleneboende skyldes både at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, samt at antall eldre øker. Lavere fødselstall de siste årene bidrar på den andre siden til en nedgang i antall husholdninger med barn.

Figur 2. Utvikling i antall i Vestfold eller valgt kommune 2015 - 2022 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Kartet under viser hvordan andelen privathusholdninger som består av én person varierer mellom kommunene i Vestfold (fig. 3). I Holmestrand består 36 % av husholdningene av én person, mens 41 % av husholdningene i Horten gjør det samme.

Figur 3. Andel husholdninger med aleneboende i kommunene i Vestfold. Kilde: SSB, tabell 06070.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Antall husholdninger med én person har økt med 12 % eller 5000 husholdninger de siste fem årene.

Kjappe fakta

Det er nesten 117 000 husholdninger i Vestfold.

39 % av disse består av kun én person. Andelen aleneboende er høyest i Horten og lavest i Holmestrand.