Frivillighet

Frivilligheten er en viktig drivkraft til å løse ulike samfunnsutfordringer. Norge er på verdenstoppen når det gjelder frivillig deltakelse og arbeid. Det har likevel blitt vanskeligere å rekruttere til organisasjonsbygging og -arbeid.
En ung mann i treningsdrakt vanner en tennisbane med rød grus.

Frivillighet som en viktig drivkraft

Frivilligheten er en viktig institusjon i det norske samfunnet. Norge er på verdenstoppen når det gjelder frivillige deltakelse og arbeid. SSB har regnet ut at frivilligheten ville stått for nesten 5 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) om man hadde regnet med verdien av gratisarbeidet som utføres for de mange ulike lag, foreninger og idrettsklubber i landet.

Verdien av frivillig innsats i Norge var 78 milliarder kroner i 2018, noe som tilsvarer 142 064 årsverk med ulønnet innsats.  Kilde: ssb.no  Aktivitetene i de ideelle og frivillige organisasjonene spenner over mange områder, og organisasjonene bidrar til å utføre viktige oppgaver i velferdssamfunnet. Omfanget av ulønnet frivillig arbeid er størst i kultur og fritid. Det utgjorde nærmest 53 % av de frivillige årsverkene totalt. Idretten alene sto for om lag 35 000 årsverk, tilsvarende 25 % av de frivillige årsverkene.

Frivillighetsbarometeret 2022 viser at antallet frivillige øker fra 55 % i 2021 til 58 % i 2022. Tallene viser at frivilligheten er på vei tilbake til nivået før pandemien, men det er fortsatt et stykke å gå. I 2020 lå tallet på 66 %. Det er vanligst å være frivillig i lokalmiljø- og bostedsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner og kulturorganisasjoner. 

Etablering av frivillighetssentraler fanger opp deler av frivilligheten og bidrar til å synliggjøre omfang. Vestfold 11 frivilligsentraler. Kilde: frivilligsentral.no

Frivillighet i Vestfold

I Vestfold er det registrert rundt 2500 forskjellige frivillige organisasjoner av ulik størrelse med varierende formål og aktiviteter. Deltakelse i frivillig sektor er høy. I årene frem mot pandemien var deltakelsen i frivillige aktiviteter stabil, med en liten vekst i 2017/2018 ifølge fylkets Ungdata-undersøkelser. Kilde: Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark 2022.  

Med nedstengningen som fulgte koronapandemien falt naturlig nok deltakelsen tydelig. Det ser vi i Ungdata-undersøkelsen og i frivillighetsbarometeret fra Frivillighet Norge.
Barn og unge deltar i stor grad i fritidsaktiviteter, med et markant frafall utover ungdomstiden. Deltakelsen i frivillig arbeid tar seg opp igjen for voksne til slutten av 40-åra, mens de har barn i fritidsaktiviteter før deltakelsen faller på nytt. Til slutt øker deltakelsen igjen for de over 70 år. Det er en betydelig sosial ulikhet i hvem som deltar, både blant barn, unge og voksne.

I Vestfold er 2580 frivillige enheter registrert i Frivillighetsregisteret (februar 2023). Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan registrere seg i Frivillighetsregisteret, Kilde: Frivillighetsregisteret  og får dermed blant annet mulighet til å delta i Grasrotandelen, Kilde: Brønnøysundregisteret  søke om momskompensasjon, delta i ulike tilskuddsordninger osv. Tallene varierer fra kommune til kommune, men det er totalt sett flest frivillige organisasjoner innen kategoriene «Rekreasjon og sosiale foreninger», «Idrett» og «Kultur og kunst».

Tabell 1. Antall frivillige enheter etter kategori i Vestfold og de ulike kommunene. Kilde: Frivilligregisteret.

Frivillighet i forandring

Forskning tyder på at organisasjonssamfunnet er i endring, med større interesse for lokale lag og aktiviteter tilknytta nærområder og fritidsinteresser heller enn politiske, ideologiske og religiøse folkebevegelser. Folk deltar mer kortvarig, og det er vanskelig for mange organisasjoner å rekruttere til ulike verv. Kartleggingen i Vestfold og Telemark understøtter dette funnet, og organisasjonene synes spesielt at det er vanskelig å rekruttere til verv.

Organisasjonene som har svart på kartleggingen er stort sett fornøyd med organisasjonens økonomiske situasjon. Tilskuddsmidler og medlemsavgift er de viktigste inntektskildene for organisasjonene i undersøkelsen. 

Digitaliseringen av samfunnet har endret både mulighetene og kravene til frivillig sektor. Organisasjonene i fylket benytter seg i stor grad av digitale verktøy og sosiale medier til administrasjon, kommunikasjon med medlemmer, til rekruttering og synliggjøring av organisasjonen.

Les rapporten Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I Vestfold finnes det 2576 frivillige organisasjoner.