Innvandrerbefolkningen

I Vestfold bor det nærmere 34 000 innvandrere. Den vanligste innvandringsgrunnen er flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette. Omtrent 60 % av innvandrerne i fylket kommer fra Europa, og over halvparten har bodd i Norge i over ti år.
Kvinne i hijab, portrett bakfra.

Ved inngangen til 2022 var 13 % av befolkningen i Vestfold innvandrere. Dette er en økning fra 8 % i 2010. I tillegg er 3 % av befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. Vestfold har likevel en lavere andel innvandrere enn landet som helhet, der andelen er 15 %.  Kilde: SSB, tabell 09817.   

Viktige definisjoner

Innvandrer: En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Arbeidsinnvandrer: En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe.

Flyktning: En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer som er født i Norge og har to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn: Fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familieinnvandring: Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en Norsk statsborger.

Kilde: IMDi.no

Blant Vestfoldkommunene varierer andelen bosatte innvandrere fra 12 til 16 %, og Sandefjord er kommunen med høyest andel innvandrere (fig. 1).

Figur 1. Andel innvandrere bosatt i kommunene i Vestfold i 2022. Kilde: SSB, tabell 09817.

Flukt er den vanligste innvandringsgrunnen

Flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette er den vanligste innvandringsgrunnen blant innvandrere bosatt i Vestfold (31 % av innvandrerne) (fig. 2). Deretter følger annen arbeidsinnvandring (27 %) og familieinnvandring (24 %).

Figur 2. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn bosatt i Vestfold eller valgt kommune. 2006 – 2022. Kilde: IMDi.

Fordelingen av innvandrere etter innvandringsgrunn i Vestfold er stort sett lik landet som helhet. Kilde: IMDi Horten og Færder har den høyeste andelen innvandrere med flyktningbakgrunn, mens Holmestrand har den høyeste andelen arbeidsinnvandrere (fig. 3).

Figur 3. Andel flyktninger (eller deres familieinnvandrede) og andel arbeidsinnvandrere av totalt antall innvandrere i kommunen. 2022. Kilde: IMDi

 

Faktafredag: Hva driver innvandringen til fylket?

Flest innvandrere fra Europa

Omtrent 60 % av innvandrerne som er bosatt i Vestfold kommer fra Europa. Flest er det fra Polen og Litauen - begge land med mange arbeidsinnvandrere. Blant landene utenfor EU kommer det flest fra Syria og Irak (fig. 4).

Figur 4. Antall innvandrere etter landbakgrunn bosatt i Vestfold eller valgt kommune i 2022. Kilde: IMDi.

De fleste kom til Norge for mer enn ti år siden

Omtrent 57 % av innvandrerne i Vestfold har bodd i Norge i mer enn ti år (fig. 5). Innvandrere fra øst-europeiske land (utenom EU) har kortere botid enn innvandrere med annen landbakgrunn.

Figur 5. Antall innvandrere bosatt i Vestfold eller valgt kommune i 2022, etter botid i Norge. Kilde: IMDi.

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

13 % av befolkningen i Vestfold er innvandrere.