Klimagassutslipp

Veitrafikken var i 2021 den største kilden til klimagassutslipp i Vestfold, etter at utslippene fra industrien sank med 39 % fra 2020 til 2021. Klimagassutslippene i Vestfold har sunket med i gjennomsnitt 31 000 tonn CO2-ekvivalenter per år siden 2009. For å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 48 500 tonn per år de neste årene.
Bilde av Farrisbrua (E18)
Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden over. Bærekraftig utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Veitrafikk og industri dominerer utslippsstatistikken

I 2021 var de direkte klimagassutslippene i Vestfold på 974 000 tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1 viser at veitrafikk står for 29 % av utslippene, etterfulgt av industri (23 %), sjøfart (15 %), jordbruk (12 %), annen mobil forbrenning (11 %), avfall og avløp (7 %) og annet utslipp (4 %). Fra 2020 til 2021 har utslippene i Vestfold gått ned med 13 %. Det har vært en nedgang blant alle sektorene med store utslipp, med unntak av jordbruk og annen mobil forbrenning (fig. 1, fane 2).

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold i 2021 fordelt etter sektor, og prosentvis endring fra 2020 til 2021. Kilde: Miljødirektoratet.

Fra 2009 til 2021 har utslippene i Vestfold blitt redusert med nærmere 28 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig nedgang på i underkant av 31 000 tonn hvert år fra 2009 til 2021. Figur 2 viser utslippene i Vestfold fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2021. Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at regionen skal kutte 60 % i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Gitt 60 % reduksjon, styres det mot utslipp i 2030 som tilsvarer ca. 538 000 tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 48 500 tonn hvert år fremover.

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Vestfold 2009 – 2021. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Utslippene fra trafikken synker jevnt

Veitrafikk er den største utslippskilden i Vestfold, og sto for 29 % av totalutslippene i 2021. Klimagassutslippet fra veitrafikken i Vestfold har sunket jevnt de siste årene, og er redusert med 30 % siden 2009 (fig. 3). Fra 2020 til 2021 ble utslippene redusert med 2,6 %.

Personbiler er den største utslippskilden i transportsektoren, men står også for de største utslippsreduksjonene mellom 2009 og 2021. Mellom 2009 og 2021 falt utslippene fra personbiler med 36 %. Nedgangen i utslipp kan hovedsakelig forklares av en reduksjon i salg av bensin og diesel, kombinert med en økning av andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen fra 12 til 20 volumprosent.

Figur 3. Utslipp fra veitrafikk i Vestfold fra 2009 til 2021. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Omlegging i industrien førte til lavere utslipp

Industrien står for 23 % av klimagassutslippene i Vestfold. I løpet av tiåret 2010 til 2020 sank utslippene fra sektoren med 10 %, mens de fra 2020 til 2021 brått falt med 39 %, fra 370 000 til 225 000 tonn CO2-ekvivalenter (fig. 4). En stor del av denne reduksjonen skyldes at Esso Slagentangen, som i 2020 sto for nesten 90 % av utslippene fra landbasert industri i Vestfold, i 2021 la om driften fra raffineri til drivstoffterminal. Kilde: Norskeutslipp.no

Figur 4. Utslipp fra industrien i Vestfold fra 2001 til 2021. Tall for landbaserte anlegg (norskeutslipp.no) og for sektoren samlet (Miljødirektoratet).

I 2021 sto de fem bedriftene Esso Slagentangen, Speira Holmestrand, BASF AS Sandfjord, Noah solutions Langøya og Findus avd. Tønsberg for 92 % av alle klimagassutslipp fra industrien i Vestfold.

Utslippene fra sjøfart har falt de siste årene

Utslipp fra sjøfart deles i ulike undergrupper basert på skipstype og type frakt. Klimagassutslipp fra småbåttrafikken er registret som annen mobil forbrenning og er ikke inkludert i kategorien sjøfart. sto for 15 % av utslippene i Vestfold i 2021. Her medberegnes utslipp også fra gjennomfartstrafikk uten havneanløp, noe som innebærer at deler av utslippene fra skip som seiler gjennom Vestfold-farvannet i ytre Oslofjord tilskrives fylket. Dette innbefatter mye av passasjer- og lasteskipstrafikken fra blant annet Oslo og Drammen.

Over halvparten (56 %) av utslippene fra sjøfart i Vestfold kommer fra passasjerferger i kommunene Sandefjord, Horten og Larvik. De resterende utslippene stammer hovedsakelig fra kjemikalietankere, konteinerskip, stykkgodsskip og råoljetankere. Utslippene fra disse skipskategoriene økte med 27 % fra 2015 til 2017, men ble etterfulgt av tre år med utslippsreduksjon (fig. 5). Fra 2020 til 2021 økte utslippene igjen noe. Her gir tallene sannsynligvis et skjevt inntrykk, da utslippstallene fra 2020 sannsynligvis er kunstig lave pga. koronapandemien (spesielt mht. passasjertrafikk). Utslippene i 2021 var 27 % lavere enn i 2019.

Figur 5. Utslipp fra sjøfart i Vestfold fra 2009 til 2021. Kilde: Miljødirektoratet.

Økte utslipp fra jordbruket

Jordbruket sto for 12 % av klimagassutslippene i Vestfold i 2021, og utslippene har ligget stabilt på rundt 120 000 tonn CO2-ekvivalenter de siste årene. Etter en liten nedgang i utslippene fra 2016 til 2019 økte utslippene fra jordbruket med totalt 9 % fra 2019 til 2021. Disse utslippene omfatter metan fra fordøyelse, metan og lystgass fra gjødsellager, og utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Økning i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes først og fremst økte utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Én kilo metan eller lystgass bidrar like mye til global oppvarming som henholdsvis 25 og 298 kilo CO2.

Binding og lagring av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Utslippene fra mobil forbrenning har økt siden 2009

Utslipp fra mobil forbrenning utgjorde 11 % av utslippene i Vestfold i 2021. Denne gruppen omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Utslippene fra mobil forbrenning har økt med nærmere en tredel (31 %) fra 2009 til 2021.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra avfall og avløp omfatter utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing. Sektoren sto for nærmere 7 % av de totale klimagassutslippene i Vestfold i 2021. Fra 2009 til 2021 har utslippene fra avfall og avløp blitt redusert med 29 %.

Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, luftfart (utslipp fra fly og helikoptre som lander eller tar av fra landingsplasser i Vestfold) og energiforsyning (fjernvarme unntatt avfallsforbrenning) stod for de resterende klimagassutslippene i Vestfold i 2021.

 

Foto ingressbilde: Eva Susanne Drugg

Visste du at?

I 2021 var for første gang veitrafikk en større utslippskilde enn industri.

Kjappe fakta

For å nå fylkets klimamål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippskuttene økes fra dagens 31 000 tonn CO2-ekvivalenter per år til gjennomsnittlig 48 500 tonn per år de neste årene.