Klimagassutslipp

De største kildene til klimagassutslipp i Vestfold er industri og transport. Industrien sto i 2020 for 33 % av klimagassutslippene i fylket. Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 2009 – 2020 var på 16 600 tonn CO2-ekvivalenter per år, men for å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 113 000 tonn per år de neste årene.
Utslipp fra Herøya
Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden over. Bærekraftig utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Industri og veitrafikk dominerer utslippsstatistikken

I 2020 var de direkte klimagassutslippene i Vestfold og Telemark på 1,13 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1 viser at industrien står for 33 % av utslippene, etterfulgt av veitrafikk (25 %), sjøfart (15 %), jordbruk (10 %) annen mobil forbrenning (9%) og annet utslipp (9%). Fra 2019 til 2020 har utslippene i Vestfold gått ned med 9 %. Det har vært en nedgang på alle områder, bortsett fra jordbruket, som har hatt en utslippsøkning på 6 % (fig. 1).

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold i 2020 fordelt etter sektor, og prosentvis endring fra 2019 til 2020. Kilde: Miljødirektoratet.

Fra 2009 til 2020 har utslippene i Vestfold blitt redusert med 14 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig nedgang på i underkant av 16 600 tonn hvert år fra 2009 til 2020. Figur 2 viser utslippene i Vestfold og Telemark fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2020. Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at regionen skal kutte 60 % i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Gitt 60 % reduksjon, styres det mot utslipp i 2030 som tilsvarer ca. 525 000 tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 113 000 tonn hvert år fremover.

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009 – 2020. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

 

Industrien er den største utslippskilden

Industri er den største kilden til klimagassutslipp i regionen (33 % av utslippene). Utslippene fra industrien i Vestfold har vært på rundt 400 000 tonn CO2-ekvivalenter siden 2009, men falt med 7 % til 29 000 tonn fra 2019 til 2020. Esso Slagentangen sto for rundt 88 % av industriutslippene. Kilde: Norskeutslipp.no Samlet sto de fem bedriftene Esso Slagentangen, Speira Holmestrand, BASF AS Sandfjord, Noah solutions Langøya og Findus avd. Tønsberg for nesten alle klimagassutslipp fra industrien i Vestfold (97 %).

Etter at Esso Slagentangen la om driften fra raffineri til drivstoffterminal i 2021 er utslippene nærmest halvert (offisielle utslippstall kommer våren 2023). Målet må likevel være at klimagassutslippene fra industrien skal reduseres ved hjelp av klimanøytrale eller klimapositive teknologier, og ikke kun nedleggelse eller flytting av industri.

Utslippene fra trafikken synker jevnt

Veitrafikk er den nest største utslippskilden i Vestfold og Telemark, og sto for en firedel av totalutslippene i 2020. Klimagassutslippet fra veitrafikken i Vestfold har sunket jevnt de siste årene, og er redusert med 14 % siden 2009 (fig. 3). Fra 2019 til 2020 ble utslippene redusert med 5 %.

Personbiler er den største utslippskilden i transportsektoren, men står også for de største utslippsreduksjonene mellom 2009 og 2020. Mellom 2009 og 2020 falt utslippene fra personbiler med en tredjedel. Nedgangen i utslipp kan hovedsakelig forklares av en reduksjon i salg av bensin og diesel, kombinert med en økning av andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen fra 12 til 20 volumprosent.

Figur 3. Utslipp fra veitrafikk i Vestfold fra 2009 til 2020. Kilde: Miljødirektoratet.

Vestfold og Telemark er et fylke med store geografiske avstander og varierende befolkningstetthet. 

Utslipp fra sjøfart

Sjøfart sto for 5 % av utslippene i Vestfold og Telemark i 2020. Utslipp fra sjøfart deles i ulike undergrupper basert på skipstype og type frakt. Klimagassutslipp fra småbåttrafikken er registret som annen mobil forbrenning og er ikke inkludert i kategorien sjøfart. 47 % av utslippene fra sjøfart i Vestfold og Telemark kommer fra passasjerferger i kommunene Horten, Sandefjord, Larvik, Færder, Kragerø og Bamble. De resterende utslippene stammer hovedsakelig fra kjemikalietankere, stykkgodsskip, gasstankere, råoljetankere, containerskip og bulkskip.

Utslippene fra sjøfart økte med 31 % fra 2015 til 2017, men har siden hatt en nedgang. Fra 2019 til 2020 var det en betydelig nedgang i utslipp fra sjøfart med 16 % eller nesten 45 000 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene har særlig blitt redusert for passasjerskip, cruiseskip, gass-, kjemikalie- og råoljetankere.

Utslipp fra jordbruket

Jordbruket sto for 5 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark i 2020, og utslippene har ligget stabilt på rundt 200 000 tonn CO2-ekvivalenter de siste årene. Etter en liten nedgang i utslippene fra 2018 til 2019 ser vi nå en økning fra 2019 til 2020 på 6 %. Utslippene omfatter metan fra fordøyelse, metan og lystgass fra gjødsellager, og utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Økning i utslipp fra 2019 til 2020 skyldes først og fremst økte utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Én kilo metan eller lystgass bidrar like mye til global oppvarming som henholdsvis 25 og 298 kilo CO2.

Binding og lagring av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra mobil forbrenning utgjorde 4 % av utslippene i Vestfold og Telemark i 2020. Denne gruppen omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Utslipp fra mobil forbrenning har blitt redusert med 12 % siden 2018.

Utslipp fra avfall og avløp utgjorde 3 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark i 2020, og omfatter utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing. Fra 2009 til 2020 har utslippene fra avfall og avløp blitt redusert med 33 %.

Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, luftfart (utslipp fra fly og helikoptre som lander eller tar av fra landingsplasser i Vestfold og Telemark) og energiforsyning (fjernvarme unntatt avfallsforbrenning) stod for de resterende klimagassutslippene i Vestfold og Telemark i 2020.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Industrien står for 69 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark.

Kjappe fakta

For å nå fylkets klimamål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippskuttene økes fra dagens 26.700 tonn CO2-ekvivalenter per år til gjennomsnittlig 245.000 tonn per år de neste årene.