Bibliotek

Bibliotekene har en viktig rolle i lokalsamfunnene i Vestfold og Telemark. De fungerer som litteraturhus, arena for samtaler og debatt, og ikke minst som åpne og tilgjengelige møteplasser i lokalsamfunnet.
Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave terskelen for å besøke biblioteket kan bidra til å forebygge utenforskap ved å være et offentlig sted der man kan være «alene sammen» eller delta i uformelle møter sammen med andre. Biblioteket er også en viktig integreringsarena i det enkelte lokalsamfunn.

Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave terskelen for å besøke biblioteket kan bidra til å forebygge utenforskap ved å være et offentlig sted der man kan være «alene sammen» eller delta i uformelle møter sammen med andre. Biblioteket er også en viktig integreringsarena i det enkelte lokalsamfunn.

Fallende utlån, men stadig hovedaktivitet

Kulturstatistikken 2020 viser at selv om utlånet er fallende i Norge, er dette fortsatt hovedaktiviteten til bibliotekene. Kulturstatistikken er en årlig publikasjon som i tekst, figurer og tabeller gir et hovedbilde av utviklingen på kulturområdet. I 2014 lå utlånet for voksne på 8 318 458 bøker. Sammenlignes dette med tallet for utlån i 2020 (4 308 445) er utlånet nesten halvert.

Figur 1. Folkebibliotek: Utlån av bøker per innbygger fra 2004 til 2020. Kilde: SSB, Kulturstatistikken 2020

Ovenstående tall skyldes til dels koronapandemien. Restriksjoner og nedstengning fikk stor betydning for sektoren. I 2020 var det gjennomsnittlige utlånet 1,8 bøker per innbygger. Året før lå dette tallet på 2,3. 

For Vestfold og Telemark lå tallet i 2020 på 1,9 bøker. Det plasserer fylket midt på listen når man sammenligner med andre fylker i Norge. Agder og Rogaland hadde begge det høyeste utlånet, med 2,1 per innbygger, mens Troms og Finnmark hadde det laveste med 1,4 per innbygger.

Figur 2. Utlån per innbygger fordelt på fylke i 2020. Kilde: SSB, Kulturstatistikken 2020

Samtidig som utlånet av voksenlitteratur falt, steg utlånet av litteratur til barn fra 2013 til 2020. I 2020 ble det lånt ut 5 408 381 bøker til barn. Det er over en million flere enn på utlån til voksne.

Stigende besøkstall - et utrykk for endret bruk av bibliotekene? 

Bibliotekene er allsidige arenaer. I dag tilbyr bibliotekene utover utlån en rekke andre aktiviteter og arrangementer. I årene fra 2015 til 2019 steg antallet biblioteksbesøk per innbygger i Norge fra 4,3 til 4,8.

Figur 3. Det totale antall besøk på folkebibliotekene fordelt per fylke fra 2015 – 2020. Kilde: SSB, Kulturstatistikken 2020

Besøkstallene for Vestfold og Telemark viser en tilsvarende utvikling. Det totale antallet besøk steg med 5 % fra 2015 til 2019. Pandemien avspeiles også i besøkstallene for 2020. Det totale antall besøk falt fra 2019 til 2020 med 63 %.

På tross av pandemi, restriksjoner og fallende besøkstall var det fortsatt arrangementer på bibliotekene i fylket. Figur 4 viser fordeling av biblioteksarrangementer fordelt etter type i 2020 og 2021. I 2020 var det  flest kulturarrangementer. I 2021 var det arrangementer for skoler og barnehager.

Figur 4. Bibliotek: antall arrangementer på biblioteker i Vestfold og Telemark fordelt på type i 2020 og 2021.
Kilde: Biblioteksutvikling.no - Statistikk for folkebibliotek

Figur 5. Fordeling av antall frammøte per type arrangement i Vestfold og Telemark 2020 og 2021. Kilde: Bibliotekutvikling.no - Statistikk for folkebibliotek

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I perioden 2013 - 2020 ble utlånet av voksenlitteratur nesten halvert, mens utlånet av litteratur til barn økte med rundt 25 %.