Utenfor utdanning og arbeid

Det store flertallet av befolkningen har arbeid som sin hovedinntektskilde. Arbeid og utdanning er viktige arenaer for deltakelse i samfunnet og mestring. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig for verdiskapingen. Vestfold er blant fylkene med høyest andel av befolkningen utenfor arbeid og utdanning.
Mann sitter på benk

Det er flere grunner til at personer ikke arbeider. Noen velger selv å stå utenfor arbeid og være for eksempel hjemmeværende, mens andre står utenfor av helsemessige årsaker. Andre igjen ønsker å jobbe, men klarer ikke skaffe seg varig jobb. Personer med lav utdanning er ekstra utsatt for utenforskap eller svak tilknytning til arbeidsmarkedet. For mange er fysiske og psykiske helseproblemer et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Vestfold er blant fylkene med høyest andel av befolkningen utenfor arbeidsmarkedet (fig. 1).

Figur 1. Andel utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2021. Kilde: SSB, tabell 13563

11 % av unge mellom 15 og 29 år står utenfor arbeid og utdanning i Vestfold. Det er landets høyeste andel av såkalte NEET (Not in Education, Employment or Training). Det er ikke uvanlig å være korte perioder utenfor arbeid og utdanning. Mange og lange perioder utenfor arbeid og utdanning øker likevel risikoen for langvarig utenforskap, og gir mindre mulighet til utvikling av kompetanse, erfaring og nettverk. Dette kan gi varige negative effekter på fremtidige muligheter i karriere- og yrkesliv.

Andelen unge som står utenfor, varierer noe mellom kommunene (fig. 2). Andelen er høyest i Sandefjord, og lavest i Holmestrand og Tønsberg.

Figur 2. Andel unge (15-29 år) som står utenfor arbeid og utdanning i Vestfold i 2021. Kilde: SSB, tabell 13563

 

Mange unge står utenfor i Vestfold

I Vestfold er det utfordrende forhold på arbeidsmarkedet for personer med lav formell kompetanse. Vi har lavere utdanningsnivå enn mange andre fylker Les mer om utdanningsnivået i Vestfold og det er stor konkurranse om ufaglærte jobber. En annen viktig forklaring er at Vestfold har en høy andel unge med sammensatte helseutfordringer. Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark Les mer om folkehelseundersøkelsen viser at noen flere i Vestfold og Telemark rapporterer at de har psykiske plager enn i de andre fylkene. I Ungdata-undersøkelsen Les mer om Ungdata-undersøkelsen rapporterte 20 % av ungdommene i Vestfold og Telemark at de hadde hatt psykiske plager siste uke. I hele landet svarte 19 % det samme.

I figur 3 ser vi at andelen unge utenfor arbeid og utdanning har sunket siden 2015 og er nå på sitt laveste nivå siden 2009. Det er først og fremst gruppen "andre" som har minket: personer på andre ytelser, eller som ikke er registrert verken i arbeid, som arbeidssøker, i utdanning eller på AAP/uføreytelser. 4800 unge sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i fylket vårt i 2021.

Andel uføre mellom 15 og 29 år derimot har økt de siste årene i Vestfold, og i 2021 var andelen på 3,3 %. 

Figur 3. Andel unge og voksne utenfor arbeid og utdanning fordelt på AAP/uføretrygd, andre og ledige 2008–2021. Vestfold og kommunene i Vestfold. Kilde: SSB, tabell 13563

Om du klikker på «Voksne (30-61 år)» ser du at andelen som står utenfor arbeid og utdanning har ligget rundt 19 % siden 2015. For de voksne er det helse som er den viktigste grunnen til utenforskap. 12 % av befolkningen 30–61 år mottok uføretrygd eller AAP i 2021. Du kan undersøke tallene for kommunene i fylket i menyen til høyre. Kategorien «andre» omfatter andre ytelser og personer som ikke er registrert i arbeid eller utdanning eller noen ytelse eller tiltak, som for eksempel hjemmeværende eller personer som tar seg et friår og lever på oppsparte midler.

Det er stor bevegelse inn og ut av NEET Not in Education, Employment or Training -gruppen. Figur 4 viser endring i arbeidsstyrkestatus for unge i Norge som var utenfor arbeid og utdanning i 2020 til året etter. Omtrent halvparten av de som var arbeidsledige i 2020 (gult bånd), var i jobb året etter. I gruppen «andre» (blått bånd), var halvparten enten i jobb, utdanning, arbeidsmarkedstiltak eller hadde registrert seg som ledige. 75 % av de som mottok AAP eller uføretrygd (rødt bånd) fortsatte med det året etter, men 21 % gikk over til jobb, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak.

Figur 4. Endring i arbeidsmarkedsstatus for unge utenfor fra 2020 til 2021 i Norge. Kilde: SSB, tabell 12427

Svakere tilknytning til arbeidsmarkedet blant innvandrere

På landsbasis har andelen utenfor vært nesten tre ganger høyere blant unge innvandrere enn for den unge befolkningen ellers. Det var også denne gruppen som fikk den største økningen i utenforskap mellom 2019 og 2020. Kilde SSB, tabell 13563 Flukt er den viktigste innvandringsgrunnen til Vestfold, men det er nesten like mange arbeidsinnvandrere og også en stor del familieinnvandring. Les mer om innvandrere og integrering Flyktninger har større vansker med å komme i jobb enn den øvrige befolkningen, men sysselsettingsandelen øker med botid. Kilde: IMDi.no  

I Vestfold er NEET-andelen i aldersgruppen 15 – 29 år dobbelt så høy blant innvandrere (22 %) som i den unge befolkningen samlet sett. Igjen varierer andelen som står utenfor i kommunene (fig. 5.). 

Figur 5. Andel innvandrere 15-29 år utenfor arbeid, utdanning og tiltak i Vestfold. Kilde: SSB, tabell 13563

 

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Andelen unge utenfor arbeid og utdanning er høy, men har sunket siden 2015.