Søk støtte til næringsutvikling

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å gi en oversikt over noen av de støtteordningene som finnes for næringslivet i vår region, som følge av Covid-19. Vi tar forbehold om at utlysningene kan bli endret.

Tilskuddsoversikten nedenfor er ikke en fullstendig oversikt, men gir et bilde på hvilke ordninger som kan være relevante for næringslivet og utdanningsinstitusjoner i vår region. Noen av tilskuddsordningene er spesifike til Covid-19 situasjonen, andre er eksistrende ordninger med relevans for vårt næringsliv.

Lurer du på hvordan Norge skal komme seg ut av krisen? Regjeringen har lagt frem en rekke økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Les mer om tiltakene her.

Fylkeskommunens tilskuddsordninger

Vestfold og Telemarks fylkespolitikere har bevilget én million kroner til inkubatorene Proventia og Silicia for å bistå bedrifter med å utforme søknader. Les mer om støtten her.

Støtteordning for regionale utviklingsprosjekt for 2020

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt å opprette en støtteordning for regionale utviklingsprosjekt for 2020. Rammen for denne støtteordningen er 3,4 millioner. For 2020 vil denne ordningen ha særlig fokus på tiltak knyttet til å dempe effektene av Covid 19 på næringslivet i regionen.

Søknadsfrist var 15. juli 2020. Les om hvilke prosjekter som fikk utviklingsmidler her.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 1. januar 2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen.

Les mer og søk om BIO-midler her.

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF)

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder: Verdiskaping gjennom grønn omstilling, helse og omsorg, velferd, utdanning og oppvekst, teknologi, by-, steds- og regionutvikling. 

Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i privat, offentlig og frivillig sektor. 

Se mer informasjon om aktuelle utlysninger her.

Øvrige tilskudd

Se alle øvrige tilskuddsordninger fra fylkeskommunen her.

Statlige ordninger

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb.

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, får utbetalt et beløp per ansatt i juli og august.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan benytte denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger. 

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i oktober 2020. Oppfyller søknaden kriteriene, blir pengene utbetalt i etterkant.

Les mer og søk på ordningen på Skatteetaten sine sider her.

Kompensasjonsordningen

Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen ved å gi økonomisk kompensasjon til del av unngåelige kostnader som husleie og forsikring.

Hvem kan søke?

Virksomheter med omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars). For frilansere dekkes opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G=grunnbeløpet i Folketrygden) og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.  

I tillegg er det utsatt moms og forskuddskatt og redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng fra 1.april.

Søk på kompensasjonsordningen her.

Statlig garantiordning og obligasjonsfond

Statlig garantiordning for lån

Statlig garantiordning skal styrke bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak. Ordningen er utformet som banklån med delvis statsgaranti til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19. Det er satt av kr. 50 000 000 til små og mellomstore bedrifter, og kr. 150 000 000 til større bedrifter. 

Ta kontakt med din bank. 

Satens obligasjonsfond

For selskaper med hovedkontor i Norge og gjeld i obligasjonsmarkedet, minimum B- rating eller tilsvarende, blir det tilført likviditet inn i markedet, ordningen er kommersiell og inneholder ikke subsidie-element.

Innovasjon Norge

Se en full oversikt over Innovasjon Norges sine finansieringsmuligheter her.

For oppstartsbedrifter

Oppstartslån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd. 

Hvem kan søke? 

 • Selskaper som er registrert i enhetsregisteret som AS 
 • Selskapet må være yngre enn fem år 
 • Prosjekt med et betydelig vekstpotensial som har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked. 
 • Kan dokumentere et betalingsvillig marked 
 • Har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene

Lånebeløpet er maksimalt 2,4 millioner kroner inkludert tidligere lån og krav til egenkapital er på 25% av lånebeløpet. 

Les mer om Innovasjons Norge sitt oppstartslån her.

Tilskudd til kommersialisering - fase 1

Kommersialiseringstilskudd fase 1 egner seg for selskaper i en tidlig kommersialiseringsfase. Finansieringen kan du bruke til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet.

Hvem kan søke? 

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
 • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vekstpotensialet anses som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.

Dekker inntil 75 % av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr 750 000.

Søk om kommersialiseringstilskudd fase 1 her.

Tilskudd til kommersialisering - fase 2

Dette tilskuddet er for selskaper som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen, har en bærekraftig forretningsmodell på plass for selskapet og ønsker å ekspandere videre. Det stilles i denne fasen krav om at man har en medvirkende ekstern investor og at man er på vei inn i en vekstfase.

Hvem kan søke?

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Bedrifter yngre enn 5 år.
 • Du kan dokumentere at du har en økonomisk bærekraftig forretningsmodell på plass og skal utvikle denne videre.

Dekker inntil 75 % av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr 750 000.

Søk om kommersialiseringstilskudd fase 2 her.

Mentortjeneste

I forbindelse med Covid-19 utvider Innovasjon Norge mentortjenesten, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer.

Du vil kunne få mentor som bidrar til kontroll på likviditethjelp til regelverk knyttet til permitteringer, endringer i samarbeidsavtaler som følge av Covid-19, finne nye markeder/produktmix, digitalisering av dagens produkter, e.l. Ordningen kan også benyttes av Innovasjon Norges kunder innen kultur og reiseliv som nå opplever store utfordringer grunnet Covid-19. Tjenesten gis ikke til enkeltpersonforetak med mindre de allerede har mottatt annen finansiell støtte fra Innovasjon Norge. 

Få en mentor her.

Tilskudd til markedsavklaring

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Du kan søke om tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for din løsning.

Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell. 

Hvem kan søke?

Gründer eller oppstartsselskaper med forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet. ​Har gjerne fått identifisert at løsningen svarer for et relevant problem verdt å løse.  

 • Du kan synliggjøre at forretningsidéen har et potensiale for vekst og verdiskapning. 
 • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres. 
 • Innovative prosjekter med nyhetsverdi.
 • Prosjekter som kan demonstrere gjennomføringsevne.
 • Må være etablert med organisasjonsnummer. Det mest vanlige er enkeltpersonforetak eller AS.

Hva kan du søke om?

Tilskuddet skal finansiere eksterne og interne kostnader knyttet til markedsavklaring for å få mer brukerinnsikt.

Du kan få inntil 100 prosent av godkjente kostnader dekket med markedsavklaringstilskudd, begrenset oppad til kr 150 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

Søk om tilskudd til markedsavklaring her.

Innovative vekstbedrifter

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial.

Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling - opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/-prosjekt 
 • FoU-aktiviteter
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Minimumskrav til egenfinansiering er 20 prosent. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag gjennom å kombinere tilskudd og lån.

Søk om innovasjonstilskudd her.

Innovasjonslån

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemte formål, men finansierer ikke løpende driftsutgifter.

Normal finansiering inntil 50 prosent av kapitalbehovet.

Søk om innovasjonlån her.

Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen 

Innovasjonskontrakter og miljøteknologiordningen kommer inn under innovasjonsprosjekter, og har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste.

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial.

Typer aktiviteter som kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling - opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/ forprosjekt 
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder og implementering av nye organisasjonsmetoder

Minimumskrav til egenfinansiering er 20 prosent. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag gjennom å kombinere tilskudd og lån.

Søk innovasjonsprosjekter her.

Vekstgarantiordningen

Vekstgarantiordningen har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankenes tap på lån til bedriftene. Hver bedrift kan innvilges lån på inntill 4 millioner kroner, som både kan benyttes til investeringer og arbeidskapital. Samlet garantiansvar fra Innovasjon Norge er begrenset til 20 % av størrelsen på samtlige lån som banken har fått godkjent under Vekstgarantiordningen.

Les mer og søk på vekstgarantiordningen her.

Landbruk

Øvrige finansieringsmilder for landbruk kan du finne her.

Bedriftsutviklings- og investeringsmidler i landbruket, i forbindelse med Covid-19

Du kan nå få støtte til å gjennomføre nødvendige investeringer og utviklingsaktiviteter for å realisere nye/justerte markedsmål og til nødvendige endringer på produkt/tjenester i forbindelse med Korona-pandemien.

Utgangspunktet for prosjektene vil i de fleste tilfellevære bortfall av egenkapital, marked og derav sviktende omsetning. 

Hvem kan søke? 

 • Primærprodusenter i landbruket, ferskvanns-/innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. 
 • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud med utgangspunkt i landbruket ressurser, herunder mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser, høstbart vilt og øvrige utmarksressurser.  
 • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning. 

Les mer og søk bedriftsutviklings- og investeringsmidler her.

Tradisjonelt landbruk

Innovasjon Norge kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

Hva kan få finansiering? 

 • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. 
 • Tilskudd til lager for husdyrgjødsel.
 • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking.
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal. 
 • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

Søk om Bedriftsutviklings- og investeringsmidler i landbruket her.

Vekstfinansiering for landbruket

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, med på Inn på Tunet, driver med innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen?

Vekstfinansieringen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til vekstfasen av bedriften. Bedrifter som har planer om vekst kan få støtte til følgende driftskostnader.

 • Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.
 • Renter på eksterne lån.
 • Leie av produksjonsutstyr og lokaler.
 • Energi, vann, oppvarming, administrative gebyrer og skatter/avgifter (ikke mva, selskapskatt eller miljøskatt).
 • Kapitalbinding i varelager

Les mer om vekstfinansieringsordningen og hvordan du søker her.

Fornybar energi i landbruket

Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Det kan gis investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

Hvem kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.
For kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

Les mer om verdiskapningsprogrammet og hvordan du søker her.

Reiseliv

Tilskuddsordning for reiselivsnæringen

Koronakrisen har store konsekvenser for reiselivsnæringen. Nå kan reiselivsbedrifter i Norge søke om inntil 80 prosent tilskudd avgrenset oppad til fem millioner kroner per bedrift.

Reiselivsaktører må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke. Omsetningssvikten må kunne dokumenteres av regnskapsfører eller revisor.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Omstillingsprosjektet skal ligge frem tid, og kostnadene som skal dekkes er fremtidige kostnader, og ikke allerede påløpte kostnader. Ordningen skal skaffe likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

Konkret skal tilskuddet finansiere:

 1. Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset
 2. Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak
 3. Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser

Hvem kan søke?

Små-, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig likviditetsmangel eller bortfall av likviditet.

Søknadsfrist er 15.september 2020. 

Les mer og søk på tilskuddsordningen her

Finansiering av kurs i reiselivet

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre reiselivskurs kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og forhøre seg om søknad til kurs, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs.

Hva finansieres?

 • Ekstern kursleder
 • Reisekostnader
 • Rådgivning/konsulentbistand
 • Kursdeltakere inkl. overhead: Det godkjennes en timesats begrenset opptil 500 kr/t pr. deltaker som deltar på kurset. Man kan regne antall timer man er fysisk på kurset
 • Materialer og utstyr (forbruk)
 • Lokaler og utstyr

Innovasjon Norge kan være med å finansiere mellom 50-70 prosent av kurskostnaden avhengig av hvilke bedrifter som skal delta.

Ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge kontor, eller les mer her.

Kompensasjonsordningen for lovpålagt vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger

For å bidra til å sikre at foretak med stort omsetningsfall som følge av myndighetenes smitteverntiltak får midler til å gjennomføre lovpålagt vedlikehold i henhold til lov om fornøyelsesinnretninger og lov om taubane, har regjeringen etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner.

Hvilke kostnader dekkes?

Det kan søkes om tilskudd for dekning av en andel av foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020

Hvem kan søke?

Foretak som søker tilskudd må ha driftstillatelse etter tivoliloven § 6 eller etter taubaneloven § 6. Statens jernbanetilsyn utsteder driftstillatelse for taubaner og fornøyelsesinstallasjoner og søkere sjekkes mot disse registrene.

Søknadsfrist er 15.september 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen her.

Øvrige støtteordninger

Visjon 2030 – løsninger for COVID-19 respons innen helse i utviklingsland

Har du en nyskapende løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse?

Visjon 2030-initiativet har som overordnet mål å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand, gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger. Finansieringsmekanismen har en ramme på opptil 150 millioner kroner.

Les mer om Visjon 2030 på Innovasjon Norge sine hjemmesider her.

Utlysning av tiltakspakke for klynger 2020

Stortinget har bevilget 50 mill. kr. til ekstraordinære tiltak for klynger på grunn av korona-krisen. Midlene skal forsterke klyngenes arbeid for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Mer informasjon finner du på Innovasjon Norge sine hjemmesider her.

Regionale distrikstmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Det er derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger.

For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

Mer informasjon om de regionale distriktsmidlene finner du her. 

Forskningsrådet 

Ønsker du en komplett oversikt over Forskningsrådets utlysninger, klikk her.

SkatteFUNN

Skattefunnordningen kom med endringer som følge av Covid-19. SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.I tilegg kan prosjekter som er forsinket som følge av situasjonen nå vil kunne be om ett års forlengelse gjennom en ny SkatteFUNN-søknad i starten av 2021. 

Årlig søknadsfrist: 1.september. 

Søk SkatteFUNN her

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker.

Antatt tilgjengelige midler: Kr 1 500 000 000

Støttegrenser: Kr 2 000 000-16 000 000

Søknadsfristen er løpende.

Søk midler til et innovasjonsprosjekt i næringslivet her.

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Støttesats er økt fra 50 til 80 prosent. Denne endringen varer ut 2020, forutsatt at det er midler tilgjengelig.

Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning

Midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen: reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Man kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten.

Hvem kan søke?

Bedrifter, næringsklynger, næringslivsorganisasjoner og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Målgrupper: Næringsliv, Forskningsorganisasjon

Aktuelle temaområder: Bransjer og næringer

Støttegrenser: Kr 50 000-500 000

Antatt tilgjengelige midler: Kr 10 000 000

Søknadsfrist: Løpende

Søk på midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning her

Støtte til arrangement

Støtte til arrangement kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer. Vi kan også gi støtte til internasjonale konferanser der den norske søkeren er hovedarrangør.

Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan både være fysiske og virtuelle.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, bedriftssammenslutninger, offentlig virksomheter og organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Søk støtte til arrangement her.

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Hvem kan søke?

Målgrupper: Forskningsorganisasjon i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Aktuelle temaområder: 11 temaer

Antatt tilgjengelige midler: Kr 1 326 000 000.

Søknadsfrist: 2. september 2020

Søk samarbeidsprosjekt fra Forskningsrådet her

Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer

Formålet er å støtte prosjekter som skal bidra til økt forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) innenfor utvalgte tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen til Forskningsrådet reiseliv, kulturnæringer, finans, og varehandel.

Hvem kan søke?

Målgrupper: Forskningsorganisasjon i samarbeid med bedrifter

Aktuelle temaområder: Industri og tjenestenæringer

Støttegrenser: Kr 5 000 000-15 000 000

Antatt tilgjengelige midler: Kr 40 000 000

Søknadsfrist: 18. november 2020

Søk samarbeidsprosjekt for utvalgte tjenestemæringer her

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift

Forskningsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordningen bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Søknadsfrist: Løpende

Målgrupper: Næringsliv

Antatt tilgjengelige midler: Kr 97 000 000

Les mer om nærings-ph.d - doktorgradsprosjekt i bedrift her.

Milepælsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Et milepælsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt for å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet. Hensikten er å avklare viktige spørsmål som kan være avgjørende for videre veivalg.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsselskaper som har sitt utspring fra forskningsorganisasjoner, kan stå som søker.

Målgrupper: Næringsliv, Forskningsorganisasjon

Støttegrenser: Kr 200 000-500 000

Antatt tilgjengelige midler: Kr 10 000 000

Søknadsfrist: Løpende

Søk på milepælsprosjekt her.

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Hvem kan søke?

Målgrupper: Forskningsorganisasjon

Aktuelle temaområder: Energi, transport og lavutslipp, Hav og Petroleum

Antatt tilgjengelige midler: Kr 278 000 000.

Søknadsfrist: 2. september 2020

Søk kompetansebyggende prosjekt her. 

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Hvem kan søke?

Målgrupper:Offentlig sektor, Forskningsorganisasjon

Aktuelle temaområder: Demokrati, styring og fornyelse, Energi, transport og lavutslipp, Helse, Muliggjørende teknologier, Landbasert mat, miljø og bioressurser

Støttegrenser: Kr 3 000 000-7 000 000

Antatt tilgjengelige midler: Kr 200 000 000.

Søknadsfrist: 16. september 2020

Søk innovasjonsprosjekt i offentlig sektor her

Førkommersielle anskaffelser

En førkommersiell anskaffelse utfordrer næringslivet til å utvikle innovative løsninger som møter offentlig sektors behov.

Hvem kan søke?

Målgrupper: Virksomheter i offentlig sektor

Aktuelle temaområder: Energi, transport og lavutslipp, Demokrati, styring og fornyelse, Helse, Muliggjørende teknologier, Landbasert mat, miljø og bioressurser.

Støttegrenser: Kr 5 000 000-10 000 000

Antatt tilgjengelige midler: Kr 200 000 000

Søknadsfrist: 16. september 2020

Søk på førkommersiell anskaffelse her

Investinor

Investinor

Investinor skal bistå gründere og vekstselskap med kapital, kompetanse og nettverk. Det tilføres 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital som en del av regjeringens krisepakke til norske oppstarts- og vekstselskaper. Dette er et tillegg til de allerede tildelte MNOK 142 til fonds- og matcheinvesteringer som ble bevilget i desember 2019.

Investinor har nå, i tillegg til direkteinvesteringer, mulighet til å investere i fond (såkorn og venture), matcheinvestere sammen med private investorer i såkorn- og venturefase selskap samt gjøre presåkorninvesteringer. 

Les mer om Investinor sine investeringsmuligheter her. 

Kompetanse og utdanning

Kompetanse Norge

Som følge av utbruddet av korona, lyses det ut tilskuddsmidler, via Kompetanse Norge, der utdanningsinstitusjoner på alle nivåer kan søke tilskudd for å tilby utdanning til både ansatte, ledige og permitterte.

 • 260 millioner i kompetansepakken er fordelt slik:
 • 120 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
 • 100 millioner kroner til nettbasert opplæring
 • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
 • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte

Mer informasjon om kompetansepakken finner du på Kompetansenorge sine hjemmesider.

DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Utdanningsinstiusjoner kan også søke på midler fra DIKU.

Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning, og forvalter en rekke nasjonale og internasjonale insentivordninger som skal fremme kvalitet i universitet, høyskoler og fagskoler.

Les mer om Diku sine programmer og tilskudd her.

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle de ulike offentlige støtteordningene du som næringsdrivende kan søke på?

Finn aktuelle tilskudd for din bedrift her. 

Råd og veiledning

Trenger du råd og veiledning for å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? Våre kompetansemeglere hjelper bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger. Ta kontakt med en kompetansemegler i Telemark eller Vestfold.

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 04.01.2021 kl.10.12