Søk støtte til næringsutvikling

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å gi en oversikt over noen av de støtteordningene som finnes for næringslivet i vår region, som følge av Covid-19. Vi tar forbehold om at utlysningene kan bli endret.

Tilskuddsoversikten nedenfor er ikke en fullstendig oversikt, men gir et bilde på hvilke ordninger som kan være relevante for næringslivet og utdanningsinstitusjoner i vår region. Noen av tilskuddsordningene er spesifike til Covid-19 situasjonen, andre er eksistrende ordninger med relevans for vårt næringsliv.

Lurer du på hvordan Norge skal komme seg ut av krisen? Regjeringen har lagt frem en rekke økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Les mer om tiltakene her.

Fylkeskommunens tilskuddsordninger

Vestfold og Telemarks fylkespolitikere har bevilget én million kroner til inkubatorene Proventia og Silicia for å bistå bedrifter med å utforme søknader. Les mer om støtten her.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 1. januar 2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen.

Les mer og søk om BIO-midler her.

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF)

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder: Verdiskaping gjennom grønn omstilling, helse og omsorg, velferd, utdanning og oppvekst, teknologi, by-, steds- og regionutvikling. 

Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i privat, offentlig og frivillig sektor. 

Se mer informasjon om aktuelle utlysninger her.

Øvrige tilskudd

Se alle øvrige tilskuddsordninger fra fylkeskommunen her.

Statlige ordninger

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb.

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, får utbetalt et beløp per ansatt i juli og august.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan benytte denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger. 

Les mer og søk på ordningen på Skatteetaten sine sider her.

Kompensasjonsordningen

Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen ved å gi økonomisk kompensasjon til del av unngåelige kostnader som husleie og forsikring.

Hvem kan søke?

Virksomheter med omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars). For frilansere dekkes opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G=grunnbeløpet i Folketrygden) og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.  

I tillegg er det utsatt moms og forskuddskatt og redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng fra 1.april.

Søk på kompensasjonsordningen her.

Statlig garantiordning og obligasjonsfond

Statlig garantiordning for lån

Statlig garantiordning skal styrke bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak. Ordningen er utformet som banklån med delvis statsgaranti til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19. Det er satt av kr. 50 000 000 til små og mellomstore bedrifter, og kr. 150 000 000 til større bedrifter. 

Ta kontakt med din bank. 

Satens obligasjonsfond

For selskaper med hovedkontor i Norge og gjeld i obligasjonsmarkedet, minimum B- rating eller tilsvarende, blir det tilført likviditet inn i markedet, ordningen er kommersiell og inneholder ikke subsidie-element.

Innovasjon Norge

Se en full oversikt over Innovasjon Norges sine finansieringsmuligheter her.

For oppstartsbedrifter

Oppstartslån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd. 

Hvem kan søke? 

 • Selskaper som er registrert i enhetsregisteret som AS 
 • Selskapet må være yngre enn fem år 
 • Prosjekt med et betydelig vekstpotensial som har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked. 
 • Kan dokumentere et betalingsvillig marked 
 • Har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene

Lånebeløpet er maksimalt 2,4 millioner kroner inkludert tidligere lån og krav til egenkapital er på 25% av lånebeløpet. 

Les mer om Innovasjons Norge sitt oppstartslån her.

Tilskudd til kommersialisering - fase 1

Kommersialiseringstilskudd fase 1 egner seg for selskaper i en tidlig kommersialiseringsfase. Finansieringen kan du bruke til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet.

Hvem kan søke? 

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
 • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vekstpotensialet anses som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.

Dekker inntil 75 % av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr 750 000.

Søk om kommersialiseringstilskudd fase 1 her.

Mentortjeneste

I forbindelse med Covid-19 utvider Innovasjon Norge mentortjenesten, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer.

Du vil kunne få mentor som bidrar til kontroll på likviditethjelp til regelverk knyttet til permitteringer, endringer i samarbeidsavtaler som følge av Covid-19, finne nye markeder/produktmix, digitalisering av dagens produkter, e.l. Ordningen kan også benyttes av Innovasjon Norges kunder innen kultur og reiseliv som nå opplever store utfordringer grunnet Covid-19. Tjenesten gis ikke til enkeltpersonforetak med mindre de allerede har mottatt annen finansiell støtte fra Innovasjon Norge. 

Få en mentor her.

Tilskudd til markedsavklaring

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Du kan søke om tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for din løsning.

Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell. 

Hvem kan søke?

Gründer eller oppstartsselskaper med forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet. ​Har gjerne fått identifisert at løsningen svarer for et relevant problem verdt å løse.  

 • Du kan synliggjøre at forretningsidéen har et potensiale for vekst og verdiskapning. 
 • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres. 
 • Innovative prosjekter med nyhetsverdi.
 • Prosjekter som kan demonstrere gjennomføringsevne.
 • Må være etablert med organisasjonsnummer. Det mest vanlige er enkeltpersonforetak eller AS.

Hva kan du søke om?

Tilskuddet skal finansiere eksterne og interne kostnader knyttet til markedsavklaring for å få mer brukerinnsikt.

Du kan få inntil 100 prosent av godkjente kostnader dekket med markedsavklaringstilskudd, begrenset oppad til kr 150 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

Søk om tilskudd til markedsavklaring her.

Innovative vekstbedrifter

Innovasjonslån

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemte formål, men finansierer ikke løpende driftsutgifter.

Normal finansiering inntil 50 prosent av kapitalbehovet.

Søk om innovasjonlån her.

Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen 

Innovasjonskontrakter og miljøteknologiordningen kommer inn under innovasjonsprosjekter, og har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste.

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial.

Typer aktiviteter som kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling - opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/ forprosjekt 
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder og implementering av nye organisasjonsmetoder

Minimumskrav til egenfinansiering er 20 prosent. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag gjennom å kombinere tilskudd og lån.

Søk innovasjonsprosjekter her.

Vekstgarantiordningen

Vekstgarantiordningen har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankenes tap på lån til bedriftene. Hver bedrift kan innvilges lån på inntil 4 millioner kroner, som både kan benyttes til investeringer og arbeidskapital. Samlet garantiansvar fra Innovasjon Norge er begrenset til 20 % av størrelsen på samtlige lån som banken har fått godkjent under Vekstgarantiordningen.

Les mer og søk på vekstgarantiordningen her.

Landbruk

Øvrige finansieringsmilder for landbruk kan du finne her.

Tradisjonelt landbruk

Innovasjon Norge kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

Hva kan få finansiering? 

 • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. 
 • Tilskudd til lager for husdyrgjødsel.
 • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking.
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal. 
 • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

Søk om Bedriftsutviklings- og investeringsmidler i landbruket her.

Vekstfinansiering for landbruket

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, med på Inn på Tunet, driver med innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen?

Vekstfinansieringen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til vekstfasen av bedriften. Bedrifter som har planer om vekst kan få støtte til følgende driftskostnader.

 • Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.
 • Renter på eksterne lån.
 • Leie av produksjonsutstyr og lokaler.
 • Energi, vann, oppvarming, administrative gebyrer og skatter/avgifter (ikke mva., selskapskatt eller miljøskatt).
 • Kapitalbinding i varelager

Les mer om vekstfinansieringsordningen og hvordan du søker her.

Fornybar energi i landbruket

Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Det kan gis investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

Hvem kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.
For kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

Les mer om verdiskapningsprogrammet og hvordan du søker her.

Reiseliv

Finansiering av kurs i reiselivet

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre reiselivskurs kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og forhøre seg om søknad til kurs, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs.

Hva finansieres?

 • Ekstern kursleder
 • Reisekostnader
 • Rådgivning/konsulentbistand
 • Kursdeltakere inkl. overhead: Det godkjennes en timesats begrenset opptil 500 kr/t pr. deltaker som deltar på kurset. Man kan regne antall timer man er fysisk på kurset
 • Materialer og utstyr (forbruk)
 • Lokaler og utstyr

Innovasjon Norge kan være med å finansiere mellom 50-70 prosent av kurskostnaden avhengig av hvilke bedrifter som skal delta.

Ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge kontor, eller les mer her.

Øvrige støtteordninger

Regionale distrikstmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Det er derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger.

For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

Mer informasjon om de regionale distriktsmidlene finner du her. 

Forskningsrådet 

Ønsker du en oversikt over Forskningsrådets utlysninger, klikk her.

SkatteFUNN

Skattefunnordningen kom med endringer som følge av Covid-19. SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet. I tillegg kan prosjekter som er forsinket som følge av situasjonen nå vil kunne be om ett års forlengelse gjennom en ny SkatteFUNN-søknad i starten av 2021. 

Årlig søknadsfrist: 1.september. 

Søk SkatteFUNN her

Kompetanse og utdanning

Kompetanse Norge

Som følge av utbruddet av korona, lyses det ut tilskuddsmidler, via Kompetanse Norge, der utdanningsinstitusjoner på alle nivåer kan søke tilskudd for å tilby utdanning til både ansatte, ledige og permitterte.

 • 260 millioner i kompetansepakken er fordelt slik:
 • 120 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
 • 100 millioner kroner til nettbasert opplæring
 • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
 • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte

Mer informasjon om kompetansepakken finner du på Kompetansenorge sine hjemmesider.

DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Utdanningsinstiusjoner kan også søke på midler fra DIKU.

Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning, og forvalter en rekke nasjonale og internasjonale insentivordninger som skal fremme kvalitet i universitet, høyskoler og fagskoler.

Les mer om Diku sine programmer og tilskudd her.

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle de ulike offentlige støtteordningene du som næringsdrivende kan søke på?

Finn aktuelle tilskudd for din bedrift her. 

Råd og veiledning

Trenger du råd og veiledning for å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? Våre kompetansemeglere hjelper bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger. Ta kontakt med en kompetansemegler i Telemark eller Vestfold.

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 21.09.2022 kl.16.28