Tiltakspakke for Vestfold og Telemark

Sånn har Vestfold og Telemark fylkeskommune navigert og støttet regionen og næringslivet under Covid-19.

Vestfold og Telemark fylkeskommune la tirsdag 31. mars fram en tiltaksplan for å redde arbeidsplasser og bedrifter i fylket. Tiltakspakken har en verdi på flere hundre millioner kroner og er et stort løft for en fylkeskommune som selv står overfor store omstillingsutfordringer.

Mer om tiltakspakken for Vestfold og Telemark her.

Dette er tiltakene 

Administrasjon og innkjøp

Forsere eiendomsprosjekter for ca 40-60 millioner. Planer foreligger og lokale leverandører er i målgruppen. Forsert vedlikehold og mindre eiendommer kan settes i gang umiddelbart.

Umiddelbar betaling tilfører 150-200 millioner i likviditet til leverandørene. Inngående fakturaer utbetales umiddelbart.

Utsette leie på eiendommer. 0,5 – 1 millioner. Vurdere å gi henstand eller utsette leie på våre eiendommer.

Fremskyndet service på bilparken. Service på 50-100 biler kan fremskyndes. Verdi 2-4 millioner.

Energi- og miljøtiltak Fylkeshuset Tønsberg. Tak, avfallshåndtering, lydtiltak for å redusere energiforbruket. Verdi 2-3 millioner.

Rentefri utsettelse /usette purringer kan avlaste med 2-5 mill. For å bedre likviditeten til elever/foresatte vil fylkeskommunen ikke purre ved forsinket innbetaling. Øvrige kunder vil kunne få rentefri utsettelse.

Forsert bestilling av forbruksvarer til lager 30-50 millioner. Fylkeskommunen kan fremskynde kjøp av forbruksmateriell. Hver måned utgjør innkjøp 20 mill kroner og et innkjøp til lager med umiddelbar betaling kan tilføre lokalt næringsliv. 30-50 mill kroner.

Næring, kompetanse og opplæring  

Styrke bedriftsintern opplæring for sårbare bedrifter. Raskest mulig gjenreise verdiskaping og konkurransedyktighet.

Styrke reiselivsnæringen i Vestfold og Telemark. Styrke og sikre finansiering av Visit Vestfold og Visit Telemark.

Koronaføringer for tilskuddssaker. VTFK legger ekstra føring i alle tilskuddssaker om at midler særlig skal vurderes 4 opp mot næringslivets utfordringer.

Fagskolen tilbyr kortere yrkesutdanninger på høyt nivå. Antallet studieplasser på Vestfold og Telemark fagskole økes innen tekniske fag og helsefag. I tillegg utredes mulighet for å igangsette nye tilbud i samarbeid med lokale kompetansemiljøer.

Digital kompetansebygging. Styrke kompetansen til frilansere, selvstendige næringsdrivende og andre grupper.

Karrieresentrene avlaster NAV. Karrieresentrene i Telemark og Vestfold avlaster NAV med å veilede noen av deres kunder. I tillegg vil noen av de ansatte på karrieresentrene 5 jobbe 100 prosent med NAV-oppgaver fra medio april.

Kultur

Økt tilgang til e-bøker. Sikre utvidet og gratis tilgang til e-bøker for over 1,5 millioner kroner.

Tilskudd utbetales for ikke gjennomførte arrangement. Alle vedtatte bevilgninger til arrangementer/tiltak innen kunst og kultur som ikke blir gjennomført grunnet korona utbetales. Det samme gjelder idrett og friluftstiltak.

Digitale produksjoner til DKS og AKS. Engasjere regionale filmskapere og kunst/kulturutøvere for å lage digitale 6 produksjoner til DKS, AKS.

Omdisponere prosjektmidler til friluftsråd. Ansatte unngår permitteringer og forvaltningsplaner for viktige friluftsområder blir oppdatert og revidert.

Forsere Ferdselsåreprosjektet. For å unngå permitteringer i DNT omdisponeres prosjektmidler ved å engasjere Turistforeningen til å oppdatere kartdata over ferdselsårer.

Mobilisere frivillige organisasjoner. Sørge for at frivillige org. bistår kommuner med ulike tiltak innen friluftsområdet.

Opplæring og folkehelse 

Styrke oppfølging av lærlinger. Korte ned læretid, tilby en rekke alternative former for gjennomføring av fagprøver. Hjelper lærlingene raskere til sluttkompetanse og mulig verdiskapende bidrag.

Åpne skolene våre delvis Benytte kvelder, lørdager og sommerferie til å gjennomføre alternative undervisning med små grupper i praktiske fag. Sikre progresjon og motvirke risiko for frafall og tapte skoleår.

Tilrettelegge for mer individuell elevoppfølging Omdisponere personell til rådgivning, veiledning, digital leksehjelp. Motvirker psykiske belastninger. Elevene blir »sett».

Åpne skolene våre for privatisteksamener og tverrfaglige eksamener. Gjennomføre dette, gjerne i flere omganger. Sikrer elevene progresjon og motvirker risiko for frafall og tapte skoleår.

Styrke infrastruktur for OT- ungdom og lærlinger. Elever har klart det digitale skiftet fordi vi var forberedt. Det gjelder ikke lærlinger og OT-ungdom på samme måte. Ta et nasjonalt initiativ som kan sikre lærlinger og OT-ungdom samme forutsetninger som elevene har.

Samferdsel 

Forsere vedlikehold av fylkesveinett Forsere bestillingsoppgavene på prosess og timearbeid, ca. 60 millioner. Kontrahering av kontrakter innen asfalt, veioppmerking og bruvedlikehold i henhold til plan, ca. 60 millioner.

Sikre samfunnskritisk transport Opprettholde fullt ruteopplegg unntatt skoleruter for å sikre samfunnskritisk transport. Innebærer inntektsbortfall for VTFK på 5-6 millioner pr. uke.

Utbygging/investeringsprosjekter Forsere arbeid med rammeavtale for tjenestekjøp samt forsere 101 arbeid med utlysing av ytterligere kontrakter.

Øvrige tiltak

Psykisk helse. Digital undervisning kan forsterke forskjeller, og det er viktig å bl. a. omdisponere lærerkrefter, samarbeide med frivilligheten og aktivisere integreringsteamet.

Finansiell støtte til ekstra investeringer i offentlig tannhelsetjeneste. Innkjøp av to mobile behandlingsenheter og to mobile røntgenapparater sikrer forsvarlig tilbud til eldre og kronisk syke på sykehjem. Kostnad for VTFK 1 mill.

Næringsliv og grønn omstilling. Vi velger ut tiltak som stimulerer til verdiskaping i næringslivet og økonomisk aktivitet i husholdningene. Verdsatt til tre millioner.

Nasjonale tiltak

Her finner du nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Regjeringen presenterte 29. mai 2020 økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser og bidra til grønn omstilling.

Publisert: 11.06.2020 Oppdatert: 18.06.2020 kl.12.15