Klima og miljø

Skolen bygges som Plusshus og klassifiseres som Norges grønneste utdanningsbygg

Overordnede miljø- og energimålsettinger

Prosjektet nye Horten videregående skole har gjennom hele prosjektperioden hatt ambisjon å oppnå gode miljø- og klimaløsninger gjennom innovative løsninger.

Bygget skal være nyskapende og fremtidsrettet mhp. energi, ventilasjon og miljøløsninger.
Målsettingen er å oppføre skolen som et PLUSSHUS i henhold til Future built sin definisjon

BREEAM-NOR miljøklassifiserings metode følges, og det er et mål å oppnå høyeste klassifisering; Outstanding.

Klimagassverktøy skal brukes aktivt for å dokumentere kostnadseffektive klimatiltak. Kravet er å oppnå 40% klimagassutslipp mht.alternative løsninger for materialbruk. Det benyttes trematerialer i konstruksjoner, vegger og tak. Bygget skal bli robusthet og enkelt i bruk/drift, dette oppnås gjennom helhetlig og tverrfaglig fokus i hele prosessen.

Fokusområder i prosjektet for å oppnå et nyskapende og fremtidsrettet bygg:

 • Vannbåren oppvarming
 • Utslippsnøytral oppvarming, herunder energihøsting og energilagring
 • Bruk av solenergi
 • Isolering av bygningskallet
 • Varmegjenvinning og behovsstyring lys og ventilasjon
 • Energiledelse og energioppfølging (EOS)
 • Bruk av trematerialer
 • Geometri for godt inn slipp av dagslys
 • Arealeffektvisering
 • Materialbruk med gode klima og inneklimaegenskaper
 • LCC beregninger

Miljøsertifisert

Med plusshus menes bygninger som i løpet av sin levetid generer mer energi enn de forbruker. Bygget er miljøsertifisert for BREEAM NOR Outstanding som er en norsk standarisert måte å miljøsertifisere et bygg på der man gjør en livsløpanalyse av alle byggets komponenter og dets bruk.

For ny Horten videregående skole som plusshus, planlegges bruk av solceller. Det er beregnet behov for 3470 m2 solceller på tak.

Plusshus

For å oppfylle kravet til FutureBuilt sin definisjon av plusshus relatert til energiytelsen er det to overordnede krav:

 • Bygningen skal minst tilfredsstille lavenerginivå (passivhus) som angitt i NS 3701:2012
 • Det må produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m² BRA pr.år.

Et plusshus bygges som et passivhus, men det installeres innretninger som fanger opp gjenvinnbar energi. Disse innretninger kan være sol- eller vindinstallasjoner. Et plusshus er mer miljøvennlig enn et passivhus da energibehovet til skolen dekkes av fornybar energi.

Miljøtiltak

Prosjektet har svært høye miljøambisjoner, som feks:

 • Det er et overordnet mål i prosjektet å oppnå 40% klimagassreduksjon i forhold til referansebygg.
 • Hovedgrepene som er tatt i prosjektet for å nå dette målet er en utstrakt, gjennomgående bruk av treverk.
 • I tillegg benyttes det lavkarbonbetong og metaller med størst mulig resirkuleringsgrad. Det er valgt å benytte massivtre i alle dekker, i tillegg til at fasadematerialet er treverk. Det er videre lagt stor vekt på å benytte materialer og metoder med lave klimagassutslipp.
 • Det er valgt å benytte massivtre i alle dekker, i tillegg til at fasadematerialet er ubehandlet vedlikeholdsfri malmfuru.Utomhus er også miljøhensyn ivaretatt, og tillagt en vesentlig rolle for alle konsepter.
 • Utearealene til skolen er planlagt som en frodige oase i grønne omgivelser. Overflatevann fra parkerings og adkomstarealer ledes til fordrøyningsbassenger med våtmarksvegetasjon. Fordrøyningsbassenger og regnbed blir beplantet med variert vegetasjon, og jordsmonnet er bygget opp slik at vannet raskt infiltreres i grunnen. Vann utover dette infiltreres i plen og grøntarealer.
 • Utformingen av landskapet søker å gi en balanse mellom områder dekket av vegetasjon, og arealer med harde flater. Det er valgt robuste og herdige materialer på utearealer. De skal tåle bruk over tid og krever lite vedlikehold. Det etterstrebes et varig anlegg som ikke krever for mye arbeid, og materialene er derfor med stor slitestyrke og tidløst preg.
 • I tillegg fokuseres det på miljømessige gode tekniske løsninger som feks. Svært godt isolert bygningskropp, stort solcelleanlegg, høyeffektive varmepumper med grunnvarme, ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinningsgrad og lavt energiforbruk til viftedrift, lavenergibelysning, smarte styringsystemer og arealeffektive løsninger.

Publisert: 01.11.2018 Oppdatert: 16.04.2021 kl.09.46