Samlokalisering av Bamble videregående skole

En samlokalisering av Bamble videregående skole medfører at avdeling Grasmyr, Croftholmen og TI-avdelingen på Porsgrunn videregående skole avdeling sør, skal samles under samme tak på Grasmyr. Utbyggingen planlegges å stå klar sommeren 2023.
Nybygget på Bamble videregående skole

9. desember 2020 signerte Vestfold og Telemark fylkeskommune kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS om utbygging av den nye skolen på Grasmyr. Utbyggingen skal gjennomføres med samspill som gjennomføringsmodell.

Byggeprosessen er i gang

Samspillsfasen varte fra januar 2021 til august 2021. I denne fasen samarbeidet brukerne, byggherren og entreprenøren om å komme frem til de beste løsningene innenfor den gitte kostnadsrammen.  

I fylkestinget i september 2021 ble det vedtatt å sett i gang byggeprosessen. Sprengning- og gravearbeidet startet i uke 41.

Her kan du følge byggingen via byggkamera

Miljøambisjoner

Bygget skal settes opp etter plusshus-standard. Det innebærer at bygningen er konstruert slik at den i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive bygget.

I tillegg er prosjektet planlagt med 40 prosent lavere klimagassutslipp enn gjeldende forskriftskrav, og byggeplassen blir nærmest utslippsfri.

«Vi vil i samspillsfasen jobbe for å få gode miljøambisjoner inn i prosjektet. Spesielt termisk lagring i brønnparken og betydelige reduserte klimautslipp er spennende målsettinger. Det vil imidlertid være opp til politikerne å avgjøre om forslaget og nivået som presenteres i juni skal gjennomføres»

- Jacqueline Koopman, prosjektleder

Opsjoner som ble utarbeidet i samspillsfasen
 • Opsjon for å bygg i Norsk KL-tre.
 • Opsjon for fossilfri byggeplass.
 • Opsjon har termisk lagring i sted av vanlig brønnpark.
 • Opsjon for å ha utslippsfri byggeplass.
 • Opsjon for å koble opp eksisterende bygg mot brønnparken.
Saksgang og fremdrift

Se fremdriftsplanen for fase 2

Lærlinger involvert i prosjektet

Det kjøres ukentlige oppdateringer med status fra de forskjellige fagene om lærlinger. Status pr. dags dato er slik:

 • Backe har 3 voksenlærlinger på prosjektet innen tømrerfaget og har 1 lærling på plassen innenfor forskaling.
 • Gran VVS har 4 lærlinger på prosjektet pr. 01.10.22. 
 • Alt Installasjon har 3 lærlinger pr. 01.10.22.

Bedre arbeids- og læringsarenaer

Med dagens to avdelinger må støttetjenester for elever opprettholdes begge steder. Det gjør effektivisering krevende. Begge avdelinger har kantinetjenester, helsesykepleiere, rådgivertjeneste, bibliotektjenester og administrasjonstjenester. 

Bygningsmassen til avdeling Croftholmen tilfredsstiller heller ikke kravene i forskriften om miljørettet helsevern, og skolen har midlertidig dispensasjon for å kunne drive opplæring i lokalene.

En samlokalisering vil bidra til bedre og sikrere arbeidsforhold for elever og lærere, og vil bidra til økt samhandling og trivsel. Den administrative organiseringen blir også langt enklere, noe som vil komme alle ansatte til gode.  

Påvirker ikke undervisningen

Utbyggingen vil under byggeperioden ikke påvirke undervisningen ved skolen. Bamble videregående skole, avdeling Grasmyr, vil være i full drift gjennom hele prosessen.

Antatt størrelse på nybygget blir cirka 5 000 m2

Illustrasjonsbilder

Illustrasjonsfoto av Bamble vgs. Foto: SPINNIllustrasjonsfoto av Bamble vgs. Foto: SPINNIllustrasjonsfoto av Bamble vgs. Foto: SPINNIllustrasjonsfoto av Bamble vgs. Foto: SPINN

Oppdatert: 01.11.2022 kl.09.34

Nøkkelinfo

 • Nybygget blir cirka 5 000 m2.
 • Bygget skal settes opp etter plusshus-standard
 • Entreprenør er Backe Vestfold Telemark AS
 • Planlagt ferdigstillelse sommer 2023
Espen Riis Espen Riis
Prosjektleder
Hermod Håtveit
Rektor