Om regionen

kommune web2.png

Vestfold og Telemark har nesten 422 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. 82 % av befolkningen er bosatt i tettbygde strøk. 13 % av befolkningen i Vestfold og Telemark er innvandrere. 

Vestfold og Telemark er blant landets største industrifylker, og har et rikt og mangesidig ressursgrunnlag. Høy aktivitet innen forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), i kombinasjon med høy kompetanse på industri, gir gode muligheter for bedre utnyttelse av det rike ressursgrunnlaget i regionen.

Fylket har store utfordringer knyttet til utenforskap. For eksempel står 8 % av ungdom mellom 16 og 25 år utenfor opplæring og arbeid. Det er systematiske ulikheter i livskvalitet, helse og levekår etter utdanning, inntekt og yrke. Personer i Vestfold og Telemark med videregående eller høyere utdanning lever i snitt fem år lengre enn personer som kun har grunnskoleutdanning.

Vestfold og Telemark har en rik historie og et aktivt kulturliv som sammen gir regionen identitet. Mangfoldet av kulturuttrykk er stort.

Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp fra industri og transport. Industrien står for 70 % av klimagassutslippene i fylket. For å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 212 000 tonn per år.

Samferdsel spiller en viktig rolle for å oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Av våre daglige reiser utgjør ca. 30 % handle- og servicereiser, 20 % reiser til og fra arbeid, og 20 % fritidsreiser. Andelen som reiser til fots, med sykkel eller buss ligger på rundt 30 % i byområdene.

Utviklingsenheten Vestfold og Telemark+ (VT+) har ansvar for regional kunnskapsutvikling med vekt på analyse, statistikk og forskning i den nye fylkeskommunen.

Trine Orten Groven

Utviklingsleder for Vestfold og Telemark +

trine.orten.groven@vtfk.no

986 45 613

Kunnskapsgrunnlag

Her finner du det overordnede kunnskapsgrunnlaget

Ditt og mitt Vestfold og Telemark 

Rapporter

Her finner du rapporter som går mer i dybden på utvalgte temaer, samt tilhørende statistikk.

Les mer

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.