Om regionen

kommune web2.png

Vestfold og Telemark har nesten 422 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner.

Regionen er blant landets største industrifylker, og har et rikt og mangesidig ressursgrunnlag. Likevel er verdiskapingen i regionen lavere enn landsgjennomsnittet. Høy aktivitet innen forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), i kombinasjon med høy kompetanse på industri, gir gode muligheter for bedre utnyttelse av det rike ressursgrunnlaget i regionen.
 
Regionen har store utfordringer knyttet til utenforskap; for eksempel står 8 % av ungdom mellom 16 og 25 år utenfor opplæring og arbeid. Det er er stort potensial for å få flere til å gjennomføre videregående utdanning. 57 % av bedriftene i fylket rapporterer at de har et udekket behov for kompetanse.
 
Rundt 12 % av befolkningen i Vestfold og Telemark er innvandrere. Det er flere tegn til at integreringen i Vestfold og Telemark går i riktig retning, blant annet knyttet til bruken av barnehage og gjennomføring i videregående opplæring.
 
82 % av befolkningen er bosatt i tettbygde strøk. Innvandring bidrar mest til befolkningsveksten, som er størst i de sentrale bykommunene. I SSBs befolkningsframskriving for perioden 2020–2050 forventes det at det i 2050 vil være omtrent 457 000 innbyggere i Vestfold og Telemark.
 
Som i resten av landet vil andelen eldre øke i årene framover. I 2021 var 18 % av befolkningen i Vestfold og Telemark 67 år eller eldre. Dette vil i følge SSB øke til 26 % i 2040.
 
Det er systematiske ulikheter i livskvalitet, helse og levekår etter sosioøkonomisk status, basert på utdanning, inntekt og yrke. Personer i Vestfold og Telemark med videregående eller høyere utdanning lever i snitt fem år lengre enn personer som kun har grunnskoleutdanning. Samtidig øker omfanget av psykiske helseplager. I 2017/2018 svarte rundt 17 % av ungdomsskoleelevene og elever på Vg1 i Vestfold og Telemark at de har høyt nivå av psykiske plager.
 
Vestfold og Telemark har en rik historie og et aktivt kulturliv som sammen gir regionen identitet. Mangfoldet av kulturuttrykk er stort. Gjennom Den kulturelle skolesekken fikk 65 000 skoleelever i grunnskole og videregående skole oppleve profesjonell kunst og kultur i 2019.
 
Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp fra industri og transport. Industrien står for 70 % av klimagassutslippene i fylket. Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 2009–2018 var på 22 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, men for å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 212 000 tonn per år.
 
Samferdsel spiller en viktig rolle for å oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Av våre daglige reiser utgjør ca. 30 % handle- og servicereiser, 20 % reiser til og fra arbeid, og 20 % fritidsreiser. Andelen som reiser til fots, med sykkel eller buss ligger på rundt 30 % i byområdene, og det er utfordrende å endre folks reisevaner til fordel for miljøvennlige transportformer.
 
For mer statistikk og analyser, se blant annet Ditt og mitt Vestfold og Telemark - Et kunnskapsbilde i utvikling.

 

Utviklingsenheten Vestfold og Telemark+ (VT+) har ansvar for regional kunnskapsutvikling med vekt på analyse, statistikk og forskning i den nye fylkeskommunen.

Trine Orten Groven

Utviklingsleder for Vestfold og Telemark +

trine.orten.groven@vtfk.no

986 45 613

Kunnskapsgrunnlag

Her finner du det overordnede kunnskapsgrunnlaget

Ditt og mitt Vestfold og Telemark 

Rapporter

Her finner du rapporter som går mer i dybden på utvalgte temaer, samt tilhørende statistikk.

Les mer

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.