Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om undersøkelsen

Hva er formålet med undersøkelsen?

Folkehelseundersøkelsen gir ny unik lokal kunnskap i fylkeskommunen og kommunenes arbeid for å forbedre innbyggernes livskvalitet, trivsel og helse.

Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og mere relevante tjenester og tiltak for befolkningen. 

Kunnskap og statistikk fra undersøkelsen vil deles med politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommunen. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger vil også kunne nyte godt av funnene.

Det er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene å holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket (Folkehelseloven §21 og forskrift om oversikt over folkehelsen). Folkehelseundersøkelser, også kalt fylkeshelseundersøkelser, er omtalt i lov og forskrift. 

Resultater fra Folkehelseundersøkelsen gir viktig lokal kunnskap i oversiktsarbeidet. Helsetilstand sier noe om helse, livskvalitet og trivsel til innbyggerne samlet sett. Helsetilstanden varierer i forskjellige befolkningsgrupper, for eksempel etter kjønn, alder, bosted og utdanningsnivå. Kommune og fylkeskommune skal ha oversikt over positive og negative faktorer som virker inn på helsetilstanden lokalt og regionalt. Nye data fra folkehelseundersøkelsen gir en bedret oversikt.

Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle som blir invitert til å svare på undersøkelsen. Svarene har betydning for fremtidens livskvalitet og trivsel! 

Hvem står bak undersøkelsen?

Den er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kommunene i fylket er involvert, og også Universitetet i Sør-Øst-Norge (USN), og da særlig i arbeid med videre forskning på innsamlet materiale. 

Finnes det liknende undersøkelser i andre fylker?

Ja, flere andre fylker har også gjennomført eller planlegger en slik undersøkelse. De blir gjennomført på ulike tidspunkt i hvert fylke og spørreskjema kan variere litt fra fylke til fylke. Allikevel, undersøkelsen bidrar til nasjonale tall og tall som er sammenlignbare mellom fylker. 
Det er ikke lovpålagt å gjennomføre en folkehelseundersøkelse, men Folkehelseinstituttet oppfordrer til at det gjennomføres.

Hva blir det spurt om i spørreskjemaet?

Spørsmålene handler om livskvalitet, helse og trivsel, samt forhold av betydning for dette.
I spørreskjemaet er det blant annet spørsmål om trivsel i nærmiljøet, tilgang til ulike fasiliteter, sosial støtte og deltakelse i sosiale aktiviteter, fysisk aktivitet, søvnvaner, vurdering av egen helse og tannhelse, psykisk helse, skader, kosthold, tobakk, alkohol, støy, mestring i hverdagen m.m.
Spørsmålene som benyttes i skjemaet kan ses her. (Lenke kommer!)

Finnes spørreskjema på andre språk enn norsk?

Spørreskjemaet er tilgjengelig på nynorsk og bokmål, men dessverre ikke andre språk.

Hvorfor finnes ikke spørreskjema på andre språk?

Ideelt sett hadde vi ønsket at spørreskjemaet var tilgjengelig på mange ulike språk. Folkehelseinstituttet har gjort vurderinger i forhold til muligheter, ressursbruk og om sannsynlighet for at resultater i statistikk fra undersøkelsen påvirkes av denne muligheten. Det er en forholdsvis stor og ressurskrevende jobb å oversette et spørreskjema til flere ulike språk, og samtidig sørge for at innhold og forståelse i spørsmål ikke endres. Forrige gang denne undersøkelsen ble gjennomført i Vestfold i 2015, var en engelsk versjon av skjema tilgjengelig. Dette skjemaet ble benyttet av svært få personer, og blant annet denne erfaringen ligger også til grunn for at spørreskjema nå kun tilbys på bokmål og nynorsk.

Kan jeg delta i undersøkelsen?

For å delta i undersøkelsen må du ha mottatt en e-post eller SMS med invitasjon til å svare. Alle personer 18 år eller eldre, og med bostedsadresse i Vestfold og Telemark fylke (ikke institusjonsadresse) kan bli plukket ut til deltakelse. 

Hvordan blir deltakerne valgt ut?

Deltakere blir trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. Kontaktregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blir brukt for å hente e-post og mobilnummer. 

Hvorfor er undersøkelsen kun for voksne, 18 år og eldre?

Vi har allerede et godt kunnskapsgrunnlag for barn og unge gjennom undersøkelsen Ungdata. Ungdata er en barn- og ungdomsundersøkelse der skoleelever svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert 3.-4. år i hele fylket. Mer om Ungdata finner du her.

Når foregår undersøkelsen?

Undersøkelsen er tilgjengelig fra 27. september til og med 17. oktober 2021.

Hvordan behandles mine opplysninger (personvern)?

Opplysningen som deltakere gir, blir lagret og behandlet i samsvar med gjeldende regler om personvern (se lenke under). Dette gjelder alle som får tilgang til de innsamlede opplysninger. Det er strengt regulert hvem som får tilgang til opplysningene og hvilke opplysninger det gis tilgang til.

Alle opplysninger blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Resultatene blir publiserte på gruppenivå og aldri på individnivå. Det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner som besvarte undersøkelsen i statistikk eller forskning.
Bostedskommunen vil kunne motta anonyme datafiler for videre analyser etter innvilget søknad til Folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkeskommunen vil kunne motta både anonyme filer og filer som er indirekte personidentifiserende. Direkte gjenkjennende opplysninger vil være fjernet (navn, fødselsnummer, adresse). En søknad og utleveringsavtale med FHI ligger til grunn for tilgang.

Det er aktuelt for Folkehelseinstituttet og fylkeskommunen å hente inn opplysninger fra andre kilder og sammenstille med mottatte svar. Dette er f.eks. opplysninger om hushold, landbakgrunn, sysselsetting, inntekt, helse og geografisk område på lavere nivå (grunnkretser). Slike data vil da bli hentet fra registre i Statistisk sentralbyrå (SSB). Formålet kan være både kvalitetskontroll og framstilling av gode analyser/videre forskning.
Les mer på FHI sine nettsider.

Hva gjør jeg hvis jeg har deltatt i undersøkelsen, men vil trekke mit svar?

Hvis du ombestemmer deg etter å ha svart på undersøkelsen så ta kontakt direkte med prosjektleder på FHI, epost: ThomasSevenius.Nilsen@fhi.no  eller med personvernombud ved FHI, se informasjon på her.

Vil resultater bli sendt direkte til meg som deltaker?

Nei. Etter at svarene er samlet inn vil det ikke være et system for å formidle resultater direkte til de som har deltatt. Det er derimot forventet at fylkeskommunen og kommunene får mange interessante resultater som det er aktuelt å formidle i kanaler som nettside, facebook og instagram. Interessante resultater vil også deles med pressen.

Hvorfor må jeg bruke Bank ID?

BankID og BankID på mobil blir brukt til å logge inn på nær sagt alle offentlige nettsteder med høyeste sikkerhetsnivå. Ivaretakelse av personvern er svært viktig i denne undersøkelsen.
Gjennom bruk av BankID er vi i tillegg sikker på at den som får invitasjon til å delta, også er den som svarer. Det er en elektronisk signatur for samtykke.

Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?

Begrepet folkehelse brukes ofte bredt og kan forstås med ulike nyanser. I forbindelse med arbeidet med denne undersøkelsen bruker vi definisjonene som står i folkehelseloven:

Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelseundersøkelse eller fylkeshelseundersøkelse?

Dette er to navn på den samme undersøkelsen. I folkehelselov og med tilhørende forskrift står det om fylkeshelseundersøkelser, og på FHI sine nettsider omtales både folkehelseundersøkelser og fylkeshelseundersøkelser. Ved gjennomføring av undersøkelsene i fylker er det nå vanligere å snakke om folkehelseundersøkelser. Dette blir gjort for å tydeliggjøre at undersøkelsen handler om mer enn helse – også trivsel, sosiale forhold og mange ulike sider av livskvalitet er viktige deler av undersøkelsen.

 

 

 

Publisert: 24.09.2021 Oppdatert: 30.09.2021 kl.13.35