Ungdata-undersøkelsen

Våren 2021 svarte 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark på spørsmål om vennskap, familie, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd, fritidsaktiviteter og ikke minst om hvordan koronapandemien har påvirket dem. Dette er hva de svarte:

Det viktigste funnet i undersøkelsen er at de aller fleste ungdommene har klart seg svært godt under pandemien. Det er få endringer i deres trivsel, trygghet, forhold til venner og hvor fornøyd de er med livet, sammenlignet med forrige undersøkelse fra 2017/2018. Resultatene viser at en stor andel av ungdommene i Vestfold og Telemark har gode oppvekstvilkår og lever gode liv med høy livskvalitet.

 • 8 av 10 svarer at de er tilfredse med livet sitt.
 • 9 av 10 er enige i utsagnet «Livet mitt er bra».

Presentasjon fra lanseringsseminar 

Nøkkeltallsrapport ungdomsskole

Nøkkeltallsrapport videregående skole

Faktisk svarer mange at pandemien også har hatt positive konsekvenser for livet deres.

 • 2 av 3 svarer at pandemien i noen grad har påvirket livet deres i positiv retning.
 • 1 av 4 svarer at det har vært mindre stress i hverdagen enn før koronapandemien.
 • 1 av 3 har under koronapandemien gjort flere koselige ting med familien enn før pandemien.

Les mer om ungdom i koronatiden

Økt ensomhet, men de fleste har fortsatt noen å være sammen med

Til tross for at mange har det bra, er det likevel flere som mener at pandemien har påvirket dem mest negativt når man veier det positive mot det negative. Flere føler seg ensomme, de bekymrer seg mer, de har mindre kontakt med venner og de savner å delta på fritidsaktiviteter.

 • 1 av 3 svarer at de har følt seg mer ensomme enn før koronatiden.
 • Andelen som kjenner seg ensomme har økt jevnt de siste årene:
  • 2013/2015: 20 %
  • 2017/2018: 23 %
  • 2021: 27 %

Til tross for at mange føler seg ensomme og 1 av 5 svarer at de har færre venner å være sammen med under koronapandemien, svarer samtidig 93 % at de har venner å være sammen med på fritiden. Nesten like mange svarer at de har minst én person de kan snakke med hvis de har det vanskelig.

Mer hjemme og mer på nett med venner

Nesten halvparten svarer at de har fått være med på færre fritidsaktiviteter enn før pandemien. Ungdommene har tilbrakt mye mer tid hjemme, og de har brukt langt mer tid på å være sosiale på nett og på gaming, enn det som kommer fram i tidligere Ungdata-undersøkelser. Det er også flere enn tidligere som oppgir at de har minst én venn de bare har kontakt med digitalt. Mens 47 % av ungdommene hadde dette i 2017/2018, var andelen 60 % i 2021.

Flere trekker frem at det er bra at man kan møte venner på sosiale medier eller gjennom gaming, og at det har veid litt opp for at man ikke kan være like mye sammen fysisk. 

De aller fleste trives på skolen

De aller fleste trives på skolen. De føler at de passer inn og at lærerne deres bryr seg om dem. Samtidig svarer 1 av 4 at de gruer seg til å gå på skolen, og 3 av 4 at de kjeder seg der.

Den negative trenden fra Ungdata-undersøkelsen i 2017/2018 fortsetter i 2021. Færre trives og flere gruer seg til å gå på skolen og synes det er kjedelig der. Denne utviklingen ser vi også i de nasjonale Ungdata-tallene.

Mindre rus og problematferd

I forrige Ungdata-undersøkelse fra 2017/2018 var det tegn til brudd i skikkelighetstrenden som har preget ungdom de siste 10 - 15 årene. Alkohol- og hasjbruken økte, og flere var involvert i problematferd. Vi finner ingen tegn til at denne trenden fortsetter i årets undersøkelse. Alkoholbruken har gått ned på alle klassetrinn, bruken av hasj er stabil og det er mindre slåssing. Om dette skyldes begrensninger knyttet til koronapandemien, eller om det er starten på en ny utvikling, er for tidlig å si.

Viktig kilde til kunnskap om ungdom

Ungdata-undersøkelsen gir fylkeskommunen, kommuner og andre aktører:

 • kunnskap om folkehelseutfordringer lokalt og regionalt
 • lokal kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser
 • kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende
 • kunnskap til å skape gode rammer for barn og unges helse og oppvekst.
Les mer om Ungdata-undersøkelsen

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være ung i Vestfold og Telemark i dag.

Ungdata-undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd, kommunene i Vestfold og Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og kompetansesenter rus – region sør (KoRus-Sør). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Finn tall på www.ungdata.no 

Tidligere Ungdata-undersøkelser

Vestfold gjennomførte Ungdata som fylkesundersøkelse i 2013 og 2017. Telemark gjorde det samme i 2015 og 2018.

Les rapporter fra tidligere undersøkelser her: 

 

Meld deg på!

6.-7. desember 2021 arrangerer Vestfold og Telemark fylkeskommune og KoRus sør konferansen "Ung i Vestfold og Telemark 2021". Der lanserer vi en rapport med utfyllende rapport med resultater fra undersøkelsen. 

Meld deg på konferansen innen 14. oktober!

Påmelding  

Finn samferdselstall fra ungdata

Se hva ungdom i Vestfold og Telemark har svart om kollektivtilbudet, reisevaner, trygghet og ruspåvirket kjøring

 

Trenger du hjelp?

Ønsker du hjelp til å tolke resultater eller følge opp ungdata-undersøkelsen i din kommune eller skole? Ta kontakt med oss!

Kjersti Norgård Aase
Rådgiver statistikk og analyse
Mona Kluck
Folkehelserådgiver