Miljøfyrtårn i fylkeskommunen

Vestfold og Telemark fylkeskommunen kjøper varer og tjenester for bortimot to milliarder kroner årlig. Miljøfyrtårnsertifisering av egne virksomheter er blant virkemidlene fylkeskommunen bruker til å fremme miljøkrav i leverandørmarkedet og redusere utslipp fra egen virksomhet.

Anskaffelser er et av de  viktigste virkemidler fylkeskommunen har til å påvirke produksjon og forbruk i retning mot grønn omstilling i egen drift og i regionen. Dette bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon og å stoppe klimaendringene

Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftsmål er et styrende prinsipp i Regional planstrategi og i driften av fylkeskommunen. 

Gjennom Miljøfyrtårn jobber organisajonen for miljøvennlige kontorlokaler, tannklinikker og videregående skoler med vekt på avfallshåndtering, energibalanse og gjenbruk oppnår fylkeskommunen reduksjon av klimagassutslipp og lavere ressursbruk i den interne driften av organisasjonen. 

Målsetningen er at innen 2030 er alle fylkeskommunens videregående skoler, tannhelskliniker og fylkeshus miljøfyrtårnsertifiserte. 

Klima og miljørapporten

Klima og miljørapporten er et klimaregnskap over fjorårets drift, og er en del av den samlede klimarapporteringen til fykeskommunen. Klima og miljørapportene er offentlige tilgjengelige dokumenter. 

Klima og miljørapporten

Klimakrav i innkjøpene stopper klimaendringene

Anskaffelsesstrategien til fylkeskommunen understreker at anskaffelsespraksisen til fylkeskommunen skal bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der det er relvant.    

De største innkjøpene til fylkeskommunen ligger til drift og investering på fylkesveiene, kollektivtransporten og videregående opplæring. De største utslippene til fylkeskommunen kommer derfor fra de indirekte utslippene fra innkjøp av energi til for eksempel bybussene, utslipp fra anleggsmaskiner og elevtransport. De direkte utslippene kommer fra egen bilpark (biler, maskiner og tyngre kjøretøy). 

 

 

Publisert: 10.12.2021 Oppdatert: 14.01.2022 kl.15.22

Kristin Løkslid Berg
Rådgiver - miljøfyrtårnkoordinator