IKA Kongsberg

Organisasjonsform

Interkommunalt selskap

Organisasjonsnummer

971 309 040

Etableringsdato

13 november 2002

Eiere

38 eiere. Kommuner og fylkeskommuner i fylkene Vestfold og Telemark samt Viken. Eierandelen til fylkeskommunen er 6,558 %. Andelen er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketall

Innskutt kapital

 

Tilskudd

I 2020 er tilskuddet 1 822 015 nok. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet

Selskapets formål

IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Representantskapet

Daglig leder

Wenche Risdal Lund

Styre inkl vara

Astrid Sommerstad (2019-2021) styrets leder
Bjørg Tveito Lundefaret (2018-2020) nestleder
Gisle Dahn (2019-2021) styremedlem
Hanne Krokerud (2019-2021) styremedlem
Kurt Orre (2018-2020) styremedlem
Nils Olav Berge (2019-2021) ansattvalgt

Varamedlemmer:
Tarjei Gjelstad (2018-2020)
Sven Tore Løkslid (2019-2021)
Hege Mørk (2019-2021)
Varamedlem ansattvalgt:
Lena T. Saur (2019-2021)

Styresammensetning og valgperiode

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, men ikke samtidig. Representantskapet velger styremedlemmer på vårmøte hvert år.

Grunnet korona er møte i 2020 utsatt til august/september.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av Representantskapet.

Styregodtgjørelse er sak på representantskapsmøte i august/september 2020

Styrende dokumenter/eierstyring

https://ikakongsberg.no/wp-content/uploads/sites/9/filer/Selskapsavtale_2020_(L)(38901).pdf

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vtfk/AgendaItems/Search?q=ika%20kongsberg

Selskapets nettside

https://ikakongsberg.no/

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Vanja Valjord Christensen, kst seksjonsleder arkiv og dokumenthåndtering

Oppdatering

 

14.04.2020

 

Publisert: 14.04.2020 Oppdatert: 27.04.2020