Innovasjon Norge

Organisasjonsform Særlovsselskap

Organisasjonsnummer

986 399 445

Etableringsdato

19.12.2003

Eiere

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet 51 %, og 49 %   fordelt likt mellom fylkeskommunene (inkludert Oslo kommune).

Selskapets formål

Være statens og   fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i   hele landet.

Historisk bakgrunn for eierinteressen

Våren 2008 vedtok Stortinget, som en del av forvaltnings­reformen,   at fylkeskommunene blir deleiere av Innovasjon Norge fra 1. januar 2010.   Hensikten var å styrke regionenes innflytelse i innovasjons- og   næringspolitikken, og sørge for økt koordinering mellom regional og nasjonal   politikk, samt operativ gjennom­føring av denne.

Styrende organer

Foretaksmøte og styre.

Daglig leder

Håkon Haugli

Styre 2020 - 2022

Styreleder Gunnar Bovim

Nestleder Jørand Ødegård Lunde

Styremedlemmer

Sigbjørn Johnsen, Merete Nygaard Kristiansen, Eirik Wærness,   Jan Løkling, Arvid Andenæs, Helene Falch Fladmark, Kristin Misund, Håkon Nyhus, Karin Ammerud Sørensen

 

Styresammensetning og valgperiode

Styret oppnevnes av foretaksmøtet, styre­medlemmer velges for   2 år.

Styrende dokumenter/ eierstyring

Utover   bestemmelsene i særloven, reguleres eierskapet gjennom vedtektene og   eieravtalen.

 

Det faglige styringen skjer   gjennom oppdragsbrev, årlige avtaler og en fastsatt møtestruktur.

 

I tillegg er det en rekke   dokumenter som setter rammer for utøvelsen av eierskapet, som føringer for   fylkeskommunenes eierskapsutøvelse, stortingsmeldinger, statens   økonomireglement, anbefalinger for god eierstyring (NUES) og internasjonale   anbefalinger om god eierpraksis. Eierstrategien er omforent mellom   fylkeskommunene og staten.

 

Lenke til eieravtale (2010)

Lenke til vedtekter (2017)

Avtaler mellom VFK og selskapet

 

Politiske saker

Oversikt politiske saker (opengov.net) 

Merknader

 

Selskapets nettside

www.innovasjonnorge.no  

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, rådgiver

magnars@vfk.no

Mobil: 909 36 728

Publisert: 25.03.2019 Oppdatert: 19.11.2020 kl.08.36