Kraftkompetanse KO

Organisasjonsform

Kommunalt oppgavefellesskap

Organisasjonsnummer

Ikke registrert

Etableringsdato

01.01.2020

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune 14 %

Tinn kommune 23 %

Vinje kommmune 23 %

Tokke kommune 15 %

Seljord kommune 5 %

Kviteseid kommune 5 %

Nissedal kommune 5 %

Fyresdal kommune 5 %

Hjartdal kommune 5 %

 

Innskutt kapital

Innskudd ved stifting: 0,50 mill.

Årlig deltagerinnskudd på totalt 1 mill.

Fordeling av innskudd skjer basert på eierandel og ansvarsdel

Tilskudd

 

Selskapets formål

Oppgavefelleskapets formål er å ivareta interessene knyttet til bruk av vannkraft og naturressurser for kommunene i Telemark og Vestfold ved å være:

- Regionalt kompetansesenter for kraftsaker for kommuner og fylkeskommune

- Regionalt kompetansesenter for forvaltning av naturressurser

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Vestfold og Telemark har naturområder og naturressurser av nasjonal og internasjonal verdi. Det er store kraftressurser i Telemark som skal forvaltes til beste for innbyggerne i et kort og langt perspektiv. Telemark har hatt et langt og nært samarbeid om forvaltning av kraftverdiene. Samarbeidet om konsesjonskraft går tilbake til starten av 1980-tallet. Et videre samarbeid er viktig i lys av regionreformen og skal bidra til å realisere ambisjonene for den nye regionen Vestfold og Telemark.

Styrende organer

Representantskap og styre.

Representantskapet er øverste organ, og her er eierne likestilte med en stemme hver. Vevet som leder av representantskapet går på omgang mellom deltakende kommuner med ett års funksjonstid.

 

Daglig leder

Hallgeir Aarbakk

Styre inkl vara

Styrets 5 medlemmer velges av representantskapet:

  • Telemark fylkeskommune, Tinn, Vinje og Tokke kommunar har ett styremedlem hver
  • Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord kommunar har ett felles styremedlem

Fra Vestfold og Telemark fylkeskommune er følgende representanter valgt:

- Terje Riis-Johansen med vara Edvard Mæland

 

Styresammensetning og valgperiode

Valg av styre, styreleder og nestleder ved hvert årsmøte (holdes innen utgangen av juni hvert år)

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Samarbeidsavtale og eierstrategi

Avtale mellom VTFK og selskapet

Se samarbeidsavtale

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler Marianne Haukås

Oppdatering

20.04.2020

 

 

Publisert:

20.04.2020

Oppdatert:

20.04.2020