Partnerskap og nettverk

Bærekraftige Vestfold og Telemark

For å lykkes i arbeidet med FNs bærekraftsmål og verdiskaping gjennom grønn omstilling, og møte de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor, kreves samhandling på tvers av geografi, sektorer og bransjer.

Det er stolte samarbeidstradisjoner i Vestfold og Telemark, men en ny tid krever et nytt blikk på samhandling. Det er i et slikt tidsvindu det er viktig å etablere nye relevante samhandlingsarenaer, for å sette kraft bak felles satsinger.

Nye samhandlingsarenaer

Erfaringene fra begge fylker ligger til grunn for forslaget til etablering av nye samhandlingsarenaer for den nye regionen.

Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune og innspill fra en rekke samfunnsaktører i regionen har gitt tilslutning til en struktur for organisering av nye samhandlingsarenaer med et overordnet strategisk partnerskap og tematiske nettverk.

Samler tunge samfunnsaktører

Det overordnete partnerskapet, Bærekraftige Vestfold og Telemark,  skal samle tunge samfunnsaktører i regionen om viktige veivalg for hele regionen og forene kreftene om tiltak som oppfyller bærekraftsmålene og fremmer verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Bærekraftige Vestfold og Telemark har i tillegg som formål å fremme regionens interesser overfor statlige myndigheter og profilere regionen gjennom ulike tiltak.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.