Samferdsel og mobilitet

For å nå ambisjonene innenfor samferdsel og mobilitet er fylkeskommunen avhengig av et samspill med samfunnet og viktige samfunnsaktører.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 3100 km fylkesvei i den nye regionen. Fylkeskommunen håndterer til enhver tid omkring 100 utbyggingsprosjekter i ulike faser.

FNs bærekraftsmål 9 er med å sette premissene for tematisk nettverk Samferdsel og mobilitet:

«Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle»

- FNs bærekraftsmål 9 - Innovasjon og infrastruktur, delmål 9.1

Miljøtilpassete transportløsninger

Fylkeskommunen skal gjennom utvikling av miljøtilpassete transportløsninger basert på elektrisitet og biodrivstoff sørge for infrastruktur som tilrettelegger for effektiv drift og fremkommelighet for person- og godstransport.

Hovedprioriteringen for fylkeskommunen er å sikre forutsigbar og trygg fremkommelighet for innbyggere og næringsliv på veiene og som kollektivreisende i den nye regionen.

For å nå ambisjonene innenfor samferdsel og mobilitet er fylkeskommunen avhengig av et samspill med samfunnet for øvrig for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Et slikt samspill vil være avhengig av at kommuner, næringsliv, universitet og andre har interesse og ressurser til å være med i dette arbeidet.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 02.01.2020 kl.17.28