Verdiskaping og kompetanse

Verdiskaping og kompetanse er ett av fire tematiske nettverk i partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark.

For å lykkes i arbeidet med FNs bærekraftsmål og verdiskaping gjennom grønn omstilling, og møte de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor, kreves samhandling på tvers av geografi, sektorer og bransjer.

Det er stolte samarbeidstradisjoner i Vestfold og Telemark, men en ny tid krever et nytt blikk på samhandling. Det er i et slikt tidsvindu det er viktig å etablere nye relevante samhandlingsarenaer, for å sette kraft bak felles satsinger.

Nye samhandlingsarenaer

Erfaringene fra begge fylker ligger til grunn for forslaget til etablering av nye samhandlingsarenaer for den nye regionen.

Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune og innspill fra en rekke samfunnsaktører i regionen har gitt tilslutning til en struktur for organisering av nye samhandlingsarenaer med et overordnet strategisk partnerskap og tematiske nettverk.

Næringsutvikling

Samhandling og samskaping er viktig for å øke verdiskapningen i fylket. Vi skal jobbe smartere sammen for å skape resultater og nå våre ambisjoner om grønn verdiskaping, kunnskapsutvikling og innovasjon.

Kompetanse og inkludering

Fylkeskommunen jobber bredt innenfor integreringsområdet, med et nært samarbeid med kommuner og næringsliv. Følgende nettverk er etablerte eller i prosess:

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 06.03.2020

Lisbeth Eek Svensson
Direktør for næring, innovasjon og kompetanse