Regionale planer og strategier

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. På denne siden finner du en oversikt over regionale planer og strategier i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen skal ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer. Sammen med gjeldende vedtatte regionale planer følger det som oftest et handlingsprogram.

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket. Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Se nærmere beskrivelse av regional planlegging under Plan og utvikling.

Vedtatte styringsdokumenter, planer og strategier

Opplæring og folkehelse

Planer og handlingsprogram

Regional plan for helhetlig opplæringsløp

Regional plan for folkehelse og handlingsprogram

 

Strategier

Strategi-og handlingsplan for videregående opplæring

Kompetansestrategi

Næring, innovasjon og kompetanse

Planer og handlingsprogram

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Regional plan for reiseliv og opplevelser

Regional plan verdiskaping og innovasjon

Handlingsprogram for verdiskaping og innovasjon

Regionale strategier

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028

Øvrige føringer

Regionalt næringsprogram for landbruket

Samferdsel, miljø og mobilitet

Planer og handlingsprogram

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Regional transportplan

Handlingsprogram for fylkesveier

Trafikksikkerhetsplan

Plan for intermodal godstransport

 

Strategier

Strategi for kollektivtransport

Strategier og planer for sykkel og gange

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

Plan

Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021-2024

 

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima (inkl. areal)

Planer og handlingsprogram

Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA)

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regionale planer og handlingsprogrammer for klima og energi

Handlingsplan for universell utforming

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken

Regional Plan Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei  

Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025

Strategier

Regional planstrategi 2020 - 2024

Internasjonal strategi

Regiongeologen

Strategi

Regiongeologens strategiplan

Planer og strategier på høring

Næring, innovasjon og kompetanse

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring - høringsfrist 15. oktober 2021

Regional strategi for reiseliv og opplevelser - høringsfrist 15. oktober 2021

Opplæring og folkehelse

Handlingsprogram

Felles handlingsprogram for folkehelse - høringsfrist: 6. februar 2021

Samferdsel, miljø og mobiltet

Trafikksikkerhet

Planprogram for regional trafikksikkerhetsplan - høringsfrist: 1. februar 2022

Vannforvaltning

Regional vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027

Høringsfristen er 31. mai 2021

Regional kystsoneplan

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - høringsutkast

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - oversendelsesbrev

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - saksfremlegg fylkesutvalget

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - protokoll fylkesutvalget

Regional planstrategi

Regional planstrategi (RPS) har vært en sentral prioritering for 2020. Planstrategien har blitt utformet i tråd med formelle prosess- og medvirkningskrav, nasjonale forventninger og fellesnemndas anbefalinger. Bærekraftsmålene har ligget til grunn som styrende prinsipp.

Den regionale planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

Les mer om regional planstrategi

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 12.11.2021 kl.15.40