Regionale planer og strategier

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. På denne siden finner du en oversikt over regionale planer og strategier i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen skal ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer. Sammen med gjeldende vedtatte regionale planer følger det som oftest et handlingsprogram.

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket. Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Se nærmere beskrivelse av regional planlegging under Samfunn og plan.

Vedtatte styringsdokumenter, planer og strategier

Opplæring og folkehelse

Opplæring

Helsefremmende opplæring. Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021–2025

Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring og fagskolen Vestfold og Telemark  2021-2025

Kompetanseplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021-2025

Folkehelse

Regional plan for folkehelse 2019-2030 Vestfold

Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030

 

Se også historiske dokumenter i egen liste

Næring, innovasjon og kompetanse

Regionale strategier

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028

Øvrige føringer

Regionalt næringsprogram for landbruket

Samferdsel, miljø og mobilitet

Planer og handlingsprogram

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Regional transportplan i Vestfold

Handlingsprogram for fylkesveier

Trafikksikkerhetsplan

Plan for intermodal godstransport

 

Strategier

Strategi for kollektivtransport

Strategier og planer for sykkel og gange

 

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

Plan

Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021-2024

 

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima (inkl. areal)

Planer og handlingsprogram

Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA) (Vestfold)

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regional plan for klima og energi

Handlingsplan for universell utforming

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken

Regional Plan Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei  

Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035

Fylkesdelplan for Blefjellområdet

Strategier

Regional planstrategi 2020 - 2024

Internasjonal strategi

Regiongeologen

Strategi

Regiongeologens strategiplan

Planer og strategier på høring

Næring, innovasjon og kompetanse

 

Opplæring og folkehelse

 

Samferdsel, miljø og mobiltet

 

Regional kystsoneplan

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - høringsutkast

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - oversendelsesbrev

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - saksfremlegg fylkesutvalget

Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark - protokoll fylkesutvalget

Forvaltningsplan Rjukan-Notodden Industriarv

Generell del av forvaltningsplanen Rjukan-Notodden industriarv. Høringsfrist 19. mars 2023.

Handlingsprogram

Forslag til handlingsprogram for RPBA og RTP 2023-2026, Vestfold

Evaluering av gjeldende handlingsprogram for RPBA og RTP

Forslag til handlingsprogram for RPBA og RTP

Handlingsprogram 2023-2026 for ATP Telemark 2015-2025

Handlingsprogram 2023-2026 for ATP Telemark

Presentasjon av handlingsprogrammet for ATP Telemark

Regional planstrategi

Regional planstrategi (RPS) har vært en sentral prioritering for 2020. Planstrategien har blitt utformet i tråd med formelle prosess- og medvirkningskrav, nasjonale forventninger og fellesnemndas anbefalinger. Bærekraftsmålene har ligget til grunn som styrende prinsipp.

Den regionale planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

Les mer om regional planstrategi

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 13.06.2023 kl.09.32