Regionale planer og strategier

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. På denne siden finner du en oversikt over regionale planer og strategier i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen skal ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer. Sammen med gjeldende vedtatte regionale planer følger det som oftest et handlingsprogram.

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket. Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Se nærmere beskrivelse av regional planlegging under Plan og utvikling.

Vedtatte planer og strategier

Opplæring og folkehelse

Planer og handlingsprogram

Regional plan for helhetlig opplæringsløp

Regional plan for folkehelse og handlingsprogram

 

Strategier

Strategi-og handlingsplan for videregående opplæring

Kompetansestrategi

Næring, innovasjon og kompetanse

Planer og handlingsprogram

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Regional plan for reiseliv og opplevelser

Regional plan verdiskaping og innovasjon

Handlingsprogram for verdiskaping og innovasjon

 

Øvrige føringer

Regionalt næringsprogram for landbruket

Samferdsel, miljø og mobilitet

Planer og handlingsprogram

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Regional transportplan

Handlingsprogram for fylkesveier

Trafikksikkerhetsplan

Plan for intermodal godstransport

 

Strategier

Strategi for kollektivtransport

Strategier og planer for sykkel og gange

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

Plan

Strategisk kultur og idrettsplan for Vestfold 2019-2022

 

Strategi

Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020 i Telemark

Strategi for kultur og kulturarv 2014-2025 i Telemark

Handlingsprogram for kultur, kulturarv og bibliotek 2018-2020 i Telemark

 

Øvrige føringer

Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune 2016-2020

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima (inkl. areal)

Planer og handlingsprogram

Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA)

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regionale planer og handlingsprogrammer for klima og energi

Handlingsplan for universell utforming

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken

 

Strategier

Regional planstrategi 2016-2020

Internasjonal strategi

Regiongeologen

Strategi

Regiongeologens strategiplan

Regional planstrategi

Regional planstrategi (RPS) er en sentral prioritering for 2020. Planstrategien skal utformes i tråd med formelle prosess- og medvirkningskrav, nasjonale forventninger, fellesnemndas anbefalinger og legge bærekraftsmålene til grunn som styrende prinsipp.

Den regionale planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

Les mer om regional planstrategi

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 25.08.2020