Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Her finner du forskriften  i pdf format   

Her finner du oversikt over oppgaver som dekkes av fast godtgjørelse og oppgaver som dekkes av ekstern godtgjørelse

 

Hjemmel: Fastsatt av fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune 13.4.2021 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 8-6, § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-10.

Kapittel I. Formål og virkeområde  

§ 1. Formål  

Formålet med denne forskrift er å regulere folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Vestfold og Telemark fylkeskommune i henhold til kommuneloven. Etter kommuneloven har alle som er valgt som medlem av et fylkeskommunalt folkevalgt organ plikt til å delta i møter, og rett til fri fra ordinært arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i de fylkeskommunale organene. Den som har et fylkeskommunalt tillitsverv har krav på å få dekket utgifter til skyss, kost og overnatting, og til kostnader ved tap av inntekt innenfor vedtatte rammer.    

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til fylkeskommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.  

§ 2. Virkeområde  

Forskriften fastsetter regler og satser for godtgjørelse, refusjon av utgifter mv for utførelse av tillitsverv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.    

Forskriften gjelder folkevalgte som deltar i møtevirksomhet i et fylkeskommunalt organ, eller i et eksternt organ på vegne av fylkeskommunen, jf. kommuneloven § 8-3– § 8-10 og nærmere spesifisering i denne forskrift § 3-1.  

Forskriftens kapittel III vedrørende økonomisk støtte til de politiske partier gjelder fylkestingsgruppene til politiske partier representert i fylkestinget.  

Forskriften inneholder bestemmelser om arbeidsgodtgjørelse, økonomisk støtte til de politiske partiene, dekning av utgifter og tapt inntekt, samt pensjonsordning og legitimasjons- og kontrollplikt.  

§ 3. Definisjoner § 3-1. Folkevalgt  

Med folkevalgte menes medlemmer av fylkestinget, personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet fylkeskommunalt organ etter kommunelovens § 5-2, eller som representerer fylkeskommunen i et eksternt organ etter å ha blitt valgt av fylkestinget eller fylkesutvalget, eller utpekt av fylkesordføreren, jf. kommuneloven § 5-1.  

Foruten ovennevnte, omfattes også personer som er innvalgt i styrer for fylkeskommunale bedrifter eller institusjoner, jf. kommuneloven § 5-10.  

Utenfor faller fylkeskommunalt ansatte og andre som utfører arbeid i egenskap av et ansettelsesforhold.  

§ 3-2. Fylkeskommunalt organ  

Med fylkeskommunalt organ forstås fylkestinget og ethvert organ som fylkestinget, eller fylkesutvalget etter delegert myndighet, har opprettet i medhold av kommuneloven, eller i medhold av særlov.  

§ 3-3. Eksternt organ  

Med eksternt organ forstås statlig, kommunalt eller privat organ hvor det skal oppnevnes ett eller flere medlemmer på vegne av fylkeskommunen.  

§ 3-4. Arbeidsgodtgjørelse  

Med arbeidsgodtgjørelse forstås fast årlig godtgjørelse (jf. § 4) eller særskilt møtegodtgjørelse (jf. § 5 og § 6) for arbeid ved utføring av fylkeskommunalt tillitsverv.

§ 3-5. Heltidsverv.   

Ved godtgjørelse på 90% eller mer av stortingsrepresentantenes godtgjørelse, er forutsetningen at de politiske oppgavene den folkevalgte har påtatt seg, skjøttes på hel tid. Fylkesordfører kan i enkelte tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra dette. Valg – og reglementsnemnda orienteres om saken.  

Partiarbeid holdes utenfor det politiske vervet som skjøttes på hel tid.  

Ingen folkevalgte, med unntak av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, kan motta en samlet godtgjørelse som overstiger 90% av stortingsrepresentanters lønn.    

Følgende maksimal godtgjørelse gis fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:  

 1. Utvalgsledere og gruppeledere inntil 90 % av stortingsrepresentantenes lønn   
 2. Fylkesvaraordfører inntil 100 % av stortingsrepresentantenes lønn  
 3. Fylkesordfører inntil 110 % av stortingsrepresentantenes lønn  

For heltidspolitikere vil fast arbeidssted etter vedtatt plattform være fylkeshuset i Skien. For reiseavstand fra hjem til arbeidssted på mer enn 40 km tilstås godtgjørelse til dekning av reisekostnader etter forskriften § 11.  

Kapittel II. Arbeidsgodtgjørelse  

§ 4. Fast årlig godtgjørelse  

Fast årlig godtgjørelse er godtgjørelse for å inneha verv. Godtgjørelsen dekker alt arbeid (herunder reise – og møtevirksomhet) som utføres i egenskap av medlem eller leder av det fylkeskommunale organ en mottar godtgjørelse for, med mindre annet er særskilt bestemt.  

Godtgjørelsen dekker også arbeid som følger med de ulike tillitsverv, som for eksempel deltakelse i politiske utvalg, nemder og råd, deltakelse i andre møter knyttet til vervet, funksjon som gruppeleder, deltakelse i arbeidsgrupper eller konferanser som direkte eller indirekte er en konsekvens av det verv den folkevalgte mottar fast arbeidsgodtgjørelse for, jf. også opplisting i § 4-4.  

Det gis ikke møtehonorar for møter i de organene vedkommende har fast godtgjørelse for. Særskilt møtegodtgjørelse skal kun utbetales iht. § 5 og § 6.  

§ 4-1. Godtgjøringens størrelse  

Satser for fast godtgjørelse reguleres etter stortingsrepresentantens godtgjørelsesnivå.  

Heltids godtgjøring reguleres i forhold til stortingsrepresentantenes godtgjørelse, med følgende nivå:  

 1. Fylkesordfører: 110 % av en stortingsrepresentants godtgjørelse  
 2. Fylkesvaraordfører: 100 % av en stortingsrepresentants godtgjørelse  
 3. Øvrige folkevalgte på heltid: 90 % av en stortingsrepresentants godtgjørelse  

Ved redusert stilling reduseres godtgjørelsen i forhold til stillingsbrøk.  

Regulering av fast godtgjørelse skjer samtidig med regulering av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.  

De ulike politiske funksjoner utløser følgende godtgjørelse

Funksjon    

Stillingsandel som utløses    

Fastsettelse av nivå på godtgjøring     

Fylkesordfører   

100 %  

110% Beregnet av en  

stortingsrepresentants godtgjørelse   

Fylkesvaraordfører   

100 %  

100% Beregnet av en  

stortingsrepresentants godtgjørelse   

Fylkestingsmedlem   

10 %  

10 % Beregnet ut fra nivå på

stortingsrepresentantens godtgjørelse   

Fylkesutvalgsmedlem   

20 %  

20% Beregnet ut fra nivå på   

stortingsrepresentantenes godtgjørelse   

Leder i hovedutvalg    

90 %  

90% Beregnet ut fra nivå på   

stortingsrepresentantenes godtgjørelse   

Leder av kontrollutvalg   

25 %  

25% Beregnet ut fra nivå på   

stortingsrepresentantenes godtgjørelse   

Medlem i hovedutvalg og

medlem av kontrollutvalg   

          10 %  

10% Beregnet ut fra nivå på   

stortingsrepresentantenes godtgjørelse   

Gruppeleder i fylkestinget   

10 %  

Alle gruppeledere godtgjøres med 10%. I tillegg får gruppeledere et tillegg på 1% pr gruppemedlem dersom gruppen har 6 eller flere medlemmer. * se merknad under tabell   

Samarbeidsutvalg FTU  

(Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg) 

medlemmer som er  

folkevalgt  fra fylkestinget   

2 %  

Tillegg godtgjørelse som leder § 5-1  

Leder av

Yrkesopplæringsnemnda

 

Tillegg godtgjørelse som leder § 5-1  

Medlem   

Yrkesopplæringsnemnda    

   

5 %  

5% Beregnet av stortingsrepresentants godtgjøring og tillegg som leder § 5-1   

PSU – partssammensatt 

utvalg   

5 %  

5% Beregnet ut fra nivå på   

stortingsrepresentantenes godtgjøring   

Opposisjonsleder i  

hovedutvalg      

  

Dekkes av partipott    

Leder av særskilt klagenemnd

              

Tillegg godtgjørelse som leder § 5-1  

Medlem av særskilt klagenemnd   

2 %  

Beregnet av stortingsrepresentants godtgjøring   

Leder av eldrerådet   

  

Tillegg godtgjørelse som leder § 5-1   

Leder av råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

    

Tillegg godtgjørelse som leder § 5-1   

  

Leder av ungdomsrådet  

  

Tillegg godtgjørelse som leder § 5-1  

* Ved for eksempel 10 medlemmer og gruppeleder: Gruppeleder mottar 10% godtgjørelse uavhengig antall medlemmer. Fra 6. medlem gis imidlertid 1% tillegg per medlem. Det regnes ikke tillegg for de 5 første medlemmene.  

Deltagelse i Valg – og reglementsnemnda utløser ikke ekstra godtgjøring.

§ 4-2. Midlertidige fylkeskommunale organ  

Medlem av midlertidige fylkeskommunale organ kan utbetales fast årlig arbeidsgodtgjørelse etter særskilt vedtak av fylkestinget.  

Ved oppnevnelse av et midlertidig organ fastsetter fylkestinget organets mandat, funksjonstid og satsen for medlemmenes faste årlige godtgjørelse.  

§ 4-3. Utbetalingsterminer  

Fast årlig godtgjørelse utbetales fra det tidspunkt folkevalgte er valgt til et verv det året valgperioden tar til.  

Godtgjørelsen utbetales med 1/12 per måned gjennom fylkeskommunens lønnssystem. Det utbetales ikke feriepenger av godtgjørelsen.  

Fast årlig godtgjørelse utbetales til og med tidspunktet for ny konstituering av organer og representanter til vervet ved valgperiodens slutt.   

§ 4-4. Oppgaver som dekkes av fast godtgjørelse  

Den faste godtgjørelsen omfatter alle fylkeskommunale oppgaver som naturlig følger av det tillitsverv man er valgt til, herunder;  

 1. Møte i organet, både ordinært oppsatte og ekstraordinære 
 2. Deltagelse i Valg – og reglementsnemnda 
 3. Budsjettmøter  
 4. Gruppemøter  
 5. Deltagelse i underutvalg tilhørende organet  
 6. Deltagelse i ad-hoc utvalg tilhørende organet  
 7. Deltagelse i fylkeskommunale prosjekter  
 8. Nødvendig merarbeid som leder for et organ  
 9. For- og etterarbeid i forbindelse med møter i organ eller utvalg tilhørende organ  
 10. Befaringer  
 11. Utadrettet representasjon på vegne av fylkeskommunen i rimelig omfang  
 12. Folkevalgtprogrammet   

Opplistingen er ikke uttømmende.  

Fylkesdirektøren utarbeider oversikt og evt. retningslinjer for hvilke oppgaver som naturlig følger av tillitsvervene. Oversikten og retningslinjer godkjennes av fylkestinget og legges til grunn for praktiseringen av denne forskriften.

§ 4-5.  Godtgjørelse for inntreden i lederfunksjon  

Møteleder, nestleder, eventuelt en valgt møteleder eller funksjon nevnt i tabell i § 4-1 godtgjøres med kroner 1000 pr møte når organets leder og eventuelt nestleder har forfall. Dette gjelder uansett om nestleder/valgt møteleder ellers har fast godtgjørelse.  

Det tilkjennes nestleder en ekstra godtgjørelse, 50 % av godtgjørelsen for lederfunksjonen, dersom vedkommende fungerer som leder i minst 1/3 av utvalgets møter. Dersom nestleder fungerer som leder i minst 2/3 av møtene, har vedkommende rett til full godtgjørelse som leder av utvalget.  

§ 4-6. Ettergodtgjørelse ved avsluttet valgperiode  

Folkevalgt som ved valgperiodens utløp har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, (verv på 35 % eller mer av hel stilling) kan etter søknad innvilges ettergodtgjørelse i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har jobb å gå tilbake til.  

Ettergodtgjørelse beregnes ut fra de fylkeskommunale verv og frikjøp representanten har ved valgperiodens slutt.  

Folkevalgt som har jobb å gå tilbake til etter endt tjeneste, kan få utbetalt godtgjørelse avkortet mot annen inntekt, i en og en halv måned. Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.  

Dersom en representant av andre årsaker trer ut av et verv som er mer enn 35% godtgjort, kan vedkommende søke om å få beholde fast godtgjøring i en avgrenset periode på inntil 3 måneder. Slik søknad fremmes for fylkesordfører og gis en individuell vurdering.  

Søknad om ettergodtgjørelse skal legitimeres og legges frem for fylkesordfører til avgjørelse. Det vises for øvrig til bestemmelsen i kommunelovens § 8-6.  

§ 4-7. Ettergodtgjørelse ved dødsfall  

Godtgjørelse etter dødsfall betales til folkevalgtes etterlatte når den folkevalgte har hatt minimum 35 % fast godtgjøring. Utbetaling skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende regler, jfr. Fellesbestemmelsens § 10 i Hoved overenskomsten, men uavhengig øvre aldersgrense.

§ 5.Særskilt møtegodtgjørelse  § 5-1. Generelt  

Det utbetales særskilt møtegodtgjørelse til dekning av arbeid som utføres i egenskap av leder eller medlem av fylkeskommunalt organ, når leder eller medlem ikke mottar fast årlig godtgjørelse, jf. § 4 i denne forskrift.  

Særskilt møtegodtgjørelse kan etter vedtak i fylkesutvalget utbetales medlemmer av adhocutvalg.  

Særskilt møtegodtgjørelse kan etter vedtak i fylkesutvalget utbetales for møtevirksomhet i eksterne organer, dersom vedkommende organ selv ikke utbetaler møtegodtgjørelse/honorar.  

Dersom samme dokument behandles i mer enn ett møte samme dag, utbetales kun godtgjørelse for ett møte. Det utbetales særskilt møtegodtgjørelse med inntil to møter per dag. Dersom ett møte strekker seg over mer enn en dag, utbetales særskilt møtegodtgjørelse for hver dag.  

§ 5-2. Satser for godtgjørelse  

Det utbetales godtgjøring for hvert enkelt møte til folkevalgte uten fast godtgjøring slik:  

 1. Ved møte som varer en halv dag inkludert reisetid inntil 4 timer, godtgjøres med kr. 1839 (dagsats beregnet av heltids folkevalgte)  
 2. Ved møte som varer en dag inkludert reisetid over 4 timer, godtgjøres med kr. 3678,- (dagsats beregnet av heltids folkevalgte)  

Leder av folkevalgt organ kan etter søknad godkjenne halv dags møte som hel dags møte i tilfeller der møtende medlem sannsynliggjør eller dokumenterer fra arbeidsgiver at det ikke er praktisk mulig å returnere til arbeid etter møtet, som for eksempel som lærer, turnusarbeid el., fordi arbeidsgiver har satt inn vikar eller turnus er gitt andre.  

§ 6. Godtgjørelse til varamedlem  

Varamedlem i fylkeskommunalt organ som deltar i enkelte møter mv. og som ikke mottar fast årlig godtgjørelse etter § 4 i denne forskrift, utbetales særskilt møtegodtgjørelse etter satsene i § 5-2 i denne forskrift.  

Varamedlem i fylkeskommunalt organ som deltar som medlem i tre kalendermåneder eller mer, utbetales en forholdsmessig del av fast årlig godtgjørelse som bestemt for fast medlem etter § 4 i denne perioden.  

Varamedlem som i løpet av beregningsperioden har deltatt i minst to tredeler av et fylkeskommunalt organs virksomhet, utbetales årlig godtgjørelse som fast medlem etter § 4 i denne perioden. Slik godtgjørelse utbetales etter gjennomgang av fremmøtestatistikk én gang per år (31. oktober).  

Varamedlem til fylkestinget som deltar i enkelte møter med videre som møtende varamedlem og som ikke mottar fast årlig godtgjørelse etter § 4 i denne forskrift, utbetales også særskilt møtegodtgjørelse etter forskriftens § 5-2 for deltakelse i ett gruppemøte forut for hver fylkestingssamling.  

Kapittel III. Økonomisk støtte til de politiske partier 

§ 7.Støtte til fylkestingsgruppene og støtte til leder- og organisasjonsarbeid § 7-1. Gruppestøtte til fylkestingsgruppene  

Alle partigrupper som er representert i fylkestinget utbetales en årlig gruppestøtte som består av et statstilskudd og et fylkeskommunalt tilskudd. Det fylkeskommunale tilskuddet fastsettes i årlige budsjettvedtak.  

Alle partier som er innvalgt i fylkestinget blir godtgjort med en minste sats kr. 150 000.  

Resterende fylkeskommunalt tilskudd fordeles med 75% til opposisjonspartiene og 25% til posisjonspartiene.  

§ 7-2. Støtte til leder- og utvalgsarbeid  

Det fylkeskommunale tilskuddet forutsettes å dekke eventuell ytterligere godtgjørelse til gruppeleder og opposisjonsarbeid i utvalg (fylkesutvalg og hovedutvalg). Tilskuddet skal nyttes til tiltak som setter medlemmer av fylkestingsgrupper med vararepresentanter bedre i stand til å utføre fylkeskommunalt arbeid som folkevalgt.  

§ 7-3. Disponering  

Gruppestøtten utbetales to ganger per år, (vår og høst) og overføres i sin helhet til partiet som har det videre ansvar for håndtering og praktisk disponering.  

Fylkestingsgruppene avgjør selv om støtten skal benyttes til godtgjørelse, frikjøp av tillitsvalgte og/eller sekretær, eller til andre formål.  

Ved frikjøp av folkevalgt skal tildelt støtte utbetales som fast årlig godtgjørelse. Denne skal utgjøre en forholdsmessig andel av en stillingsressurs. Slik fast godtgjørelse skal likevel, sammen med annen arbeidsgodtgjørelse fra fylkeskommunen, ikke overstige maksgrense for godtgjøring jf. § 3-5.  

Det fylkeskommunale tilskuddet disponeres fullt ut av partienes/grupperingens fylkestingsgrupper. Fylkestingsgruppa vedtar årlig et budsjett som sendes fylkesordfører.  For den del av det fylkeskommunale tilskuddet som fylkestingsgruppa disponerer skal det årlig avlegges regnskap 31. oktober. Ved overgang til ny fylkestingsperiode kan ubrukte midler overføres. Ubrukte midler i partier/gruppering som ikke gjenvelges til ny fylkestingsperiode, tilbakeføres fylkesutvalgets disposisjonskonto.  

Partigruppene kan organisere frikjøp og reiseregninger gjennom fylkeskommunalt system. Slike kostnader som skal belastes partitilskuddet, utbetales av fylkeskommunen og kreves refundert ved faktura til den enkelte fylkestingsgruppe to ganger i året.   

Kapittel IV. Dekning av utgifter og tapt inntekt  

§ 8.Generelt  

Folkevalgte erstattes utgifter og tapte inntekter påført som følge av virksomhet som gir grunnlag for arbeidsgodtgjørelse etter kapittel II, med mindre annet er særskilt bestemt. Det vises til kommunelovens kap. 8.  

Det ytes ikke dekning for utgifter og tapte inntekter for arbeid det ytes støtte til etter kapittel III (Økonomisk støtte til de politiske partier).  

§ 8.1. Folkevalgte - møteplikt    

Den som er valgt som medlem av fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Jfr. kommuneloven. § 8-1. Møteplikten gjelder også ekstraordinære møter som ikke allerede er fastsatt i møteplan, men som det kalles inn til under perioden.  

Med gyldig forfall menes at en ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd, eller uten å forsømme viktige uoppsettelige forretninger eller plikter, se definisjon av gyldig forfall i § 9.  

§ 8.2. Rett til fri fra sitt ordinære arbeid  

Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i fylkeskommunale folkevalgte organer. Jfr. kommuneloven. § 8-2.  

§ 8-3. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste   

Den som taper inntekt fordi han eller hun har et fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på erstatning opp til et visst beløp per dag, jf. kommuneloven § 8-3, 3. ledd. Det gjelder ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap.  

Som hovedregel skal slikt oppgjør gjøres mellom fylkeskommunen og vedkommende folkevalgtes arbeidsgiver.

§ 8-4. Dekning av tap ved særskilte samlinger  

Deltakelse i andre møter, konferanser, politiske verksteder og prosess-samlinger, som har relevans for senere beslutning i politiske organ, kan berettige dekning av utgifter og økonomisk tap. Fylkesordfører, evt. etter dialog med utvalgsleder og fylkesrådmann, avgjør om slike arrangementer skal håndteres etter kommuneloven § 8-3, 2 ledd.

§ 8-5. Maksimumssatser for dekning av inntektstap og påførte utgifter  

Utgifter/økonomisk tap    

Maksimumsbeløp     

Erstatning av legitimert tapt arbeidsinntekt (ordinær og ekstraordinær), inkludert erstatning til selvstendig næringsdrivende  

   

Inntil kr. 3 678,- pr. dag. Inntil kr. 1839 pr.  

halv dag. Reisetid medberegnes *    

   

Erstatning av ulegitimert tapt  

arbeidsinntekt (ordinær og ekstraordinær) 

Inntil kr. 900,- pr. dag    

   

   

  

Erstatning til grupper uten ordinær 

arbeidsinntekt     

   

Inntil kr. 900,- pr. dag    

   

Erstatning for påførte utgifter   

Inntil kr. 900,- pr. dag   

*Dagsatsen regnes ut fra fylkesvaraordførers godtgjørelse (100%) fordelt på 260 arbeidsdager. Automatisk justert ved økning i nivå for godtgjørelse.  

§ 8-6. Unntak fra maksimumssats for legitimert tapt arbeidsinntekt  

For enkelte folkevalgte vil maksimumssatsen med kr. 3 678,- per dag ikke stå i et rimelig forhold til faktisk dokumentert tapt arbeidsinntekt. Dette kan for eksempel gjelde i arbeidsforhold som har spesielle arbeidstider og skiftordninger, eller ikke regulær fast arbeidsinntekt. Slikt tapt kan søkes dekket under godtgjørelsesreglementets § 8 om dekning av ekstraordinære utgifter, da vilkårene vil være oppfylt. Dokumentert søknad godkjennes av fylkesordfører i hvert tilfelle. Fylkesordfører orienterer valg og reglementsnemnda om saken.   

§ 8-7. Møte- og reisetid   

Trekk i lønn utover møtetid inkludert normal reisetid til og fra møtet dekkes ikke. Se likevel § 5-2, 2. ledd om unntak.  

§ 8-8. Tap av fritid   

Tap av fritid erstattes ikke.  

§ 8-9. Ugyldig forfall  

Det kan ikke kreves erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter for møter der den folkevalgte ikke har gyldig forfall. Hva som er gyldig og ugyldig forfall fremkommer av § 9.  

§ 8-10. Legitimert tapt arbeidsinntekt  

Legitimert tapt arbeidsinntekt er den lønnen arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å delta i møter i fylkeskommunale utvalg. Det betyr at det skal gis økonomisk kompensasjon. Erstatningsbeløpet har en øvre grense på kr. 3 678,- pr dag.  

§ 8-11. Fremgangsmåte når arbeidsgiver søker om refusjon ved legitimert tapt arbeidsinntekt.   

Tapt arbeidsfortjeneste skal dokumenteres fra den folkevalgtes arbeidsgiver ved at arbeidsgiver kvartalsvis setter frem krav om tapt arbeidsfortjeneste for den folkevalgte direkte for fylkeskommunen.  

§ 8-12. Fremgangsmåte når folkevalgt fører opp tapt arbeidsfortjeneste.   

I de tilfeller der det er den folkevalgte som selv fører tapt arbeidsfortjeneste i reiseregningsskjemaet skal det på tilsvarende måte dokumenteres hvilke møter den folkevalgte har deltatt på, tidsforbruk for det enkelte møte, timelønn som det kreves kompensasjon for og arbeidsgiver skal bekrefte at det faktisk blir trukket lønn. For å få dekket tap av feriepenger må dokumentasjonen også omfatte dette.  

§ 8 -13. Selvstendige næringsdrivende – ligningsattest  

For selvstendig næringsdrivende dokumenteres tap av inntekt gjennom siste ligningsattest eller på annen måte som kan bekrefte tapet, for eksempel ved bekreftelse fra revisor.  

§ 8-14. Dekning av andre ekstraordinære inntekter  

Ekstraordinære inntekter ut over ordinær inntekt som representanten går glipp av pga. vervet, dekkes dersom det sannsynliggjøres at:  

 1. vervet umuliggjør ekstraarbeidet og  
 2. representanten ville utført dette hvis vedkommende hadde anledning til det og  
 3. at ekstraarbeidet ikke lar seg gjøre på et annet tidspunkt.  

Dekning av ekstraordinære inntekter skal etter søknad fra den folkevalgte godkjennes av fylkesordfører. Det skal dokumenteres via arbeidsgiver el.l eller skriftlig sannsynliggjøres at representanten faktisk går glipp av ekstraordinære inntekter på grunn av vervet før godkjennelse gis.  

§ 8-15. Dekning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt  

For grupper som krever dekket ulegitimert tapt arbeidsinntekt, må inntektstapet sannsynliggjøres. Dette vil bla. gjelde studenter, hjemmearbeidende og pensjonister.   

Dekning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt skal godkjennes av hovedutvalgsleder og/eller fylkesordfører før dette godtgjøres. Det skal skriftlig sannsynliggjøres at representanten faktisk går glipp av inntekter på grunn av vervet. En slik godkjenning skal fornyes hvert år i perioden.                                          

§ 8-16. Krav til sannsynligjøring av utgifter  

Utgifter som påføres på grunn av vervet kan kreves dekket så langt kravet sannsynliggjøres.  

§ 8-17. Dekning av faktiske omsorgsutgifter   

Folkevalgte som har omsorgsfunksjoner for barn eller andre personer i eget hjem og som i forbindelse med vervet påføres faktiske utgifter til barnepass eller stedfortreder, erstattes fullt ut legitimerte utgifter etter gjeldende satser i forskriften (inntil kr. 900,- pr. dag.)  Det gis normalt ikke dekning når egne familiemedlemmer står for tilsynet.  

Utgiftene dekkes til og med det året barnet fyller 12 år. Denne begrensningen gjelder likevel ikke barn med funksjonsnedsettelse. Legitimerte utgifter utbetales direkte til barnepasser, jf. a-opplysningslovens § 1.  

Ordningen dekker bare utgifter som ikke refunderes av andre offentlige instanser.  

§ 9. Forfall til møter og trekk i godtgjørelse  

Gyldig forfall er sykdom dokumentert ved legeerklæring eller egenmelding ved egen sykdom eller hos barn under 12 år (egne barn og bonusbarn). Dette gjelder også nødvendig oppfølging på sykehus/lege eller nødvendig oppfølging på grunn av tannsykdommer hos tannlege for seg selv eller barn under 12 år.  

Gyldig forfall foreligger også når:  

 1. folkevalgte ikke kan møte uten fare for helse eller omsorgsansvar når dette bekreftes av lege eller helseinstitusjon.  
 2. folkevalgte ikke kan møte på grunn av viktige forretninger/plikter når dette dokumenteres av arbeidsgiver.  
 3. Folkevalgte ikke kan møte når det dokumenteres fra utdanningsinstitusjon at møtet er i konflikt med obligatorisk undervisning (fraværsgrense)/eksamen   

Ved kolliderende politiske møter og oppgaver skjer prioritering av oppmøte og utbetaling av godtgjørelse i samråd med leder av folkevalgt organ og/eller fylkesordfører. Politiske møter som ikke er knyttet til fylkeskommunens virksomhet gir normalt ikke gyldig forfall.  

Det trekkes en dagsats kr. 3 678 pr. møte hvor representanten ikke har gyldig forfall.  Dersom folkevalgt har ugyldig forfall til 1/3 eller mer av møter i organet, herunder medregnet andre møter som er dekket ved den faste godtgjøringen, i løpet av et år, skjer forholdsmessig avkortning inntil 100% av den faste godtgjørelsen.  

§ 10 Avkortning   

For fylkesordfører, fylkesvaraordfører og heltidspolitikere skjer full avkortning i fast godtgjørelse for utbetalt styrehonorar for styreverv i heleid- eller deleid fylkeskommunalt aksjeselskap/ IKS.  For øvrige fylkestingsmedlemmer og/eller utvalgsmedlemmer gjøres avkortning dersom samlet godtgjøring fra fylkeskommunen eller selskaper som nevnt over, overstiger 90% av stortingsrepresentants godtgjøring.   

Det gjøres også avkortning etter 1. ledd i godtgjøringen fra fylkeskommunen dersom disse folkevalgte mottar styrehonorar eller annet honorar fra eksterne organer hvor den folkevalgte er oppnevnt som medlem på vegne av fylkeskommunen, jf. § 3-3, og ved mottak av honorar fra andre enn fylkeskommunen for oppgaver som naturlig følger av tillitsvervene etter retningslinjene utarbeidet med hjemmel i § 4-4.   

Den folkevalgte har selv ansvar for å melde fra til fylkeskommunen om at det skal foretas avkortning.   

§ 11. Refusjon av utgifter i forbindelse med møter.     

§ 11-1. Reiseutgifter og kostgodtgjørelse.   

Skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt for gjennomføring av alle verv som er omfattet av forskriften. Skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt etter satsene i Statens reiseregulativ, eller dekket etter regning. Det oppfordres til å benytte billigste alternativ i forbindelse med reiser i fylkeskommunal regi. Alle utgifter skal dokumenteres.  

I tillegg til skyssutgifter dekkes legitimerte bom og parkeringsavgifter. Ulegitimerte bomavgifter dekkes etter minstesats i.h.ht. passeringstidspunkt.  

For heltidspolitikere skal godtgjørelsens størrelse tilsvare kostnaden til månedskort på buss eller tog (rimeligste reisemåte). Godtgjørelse utbetales som fast godtgjørelse 12 måneder i året og utbetales etterskuddsvis. Fylkesordfører gis dispensasjon til å avgjøre søknader om annen kostnadsdekning.  

Administrativt tillegg blir utbetalt i samsvar med statens reiseregulativ.   

Før krav om reisegodtgjørelse skal den folkevalgte så langt det er mulig og hvis det kan skje uten for stor ulempe, velge miljøvennlig reisemetode som sykkel, kollektiv, gange, el-kjøretøy eller samkjøring.  

§ 11-2. Overnattingsutgifter.   

Nødvendige utgifter til overnatting i forbindelse med vervet dekkes.  

Ved overnatting på fylkeskommunens regning plikter folkevalgte å benytte overnattingssteder som fylkeskommunen har inngått spesiell avtale med.  

Utgift til opphold føres på reiseregningen med mindre dette er administrert av fylkeskommunen.  Når møter er lagt til hotell med felles bestilling, blir oppholdsutgiftene dekket over felles rekning.  

§ 11-3. Nødvendige utgifter til overnatting  

Rett til hotellopphold for folkevalgte foreligger ved møter i folkevalgte organer eller andre oppgaver som ligger til tillitsvervet, når korteste reisetid er mer enn 1,5 timer eller når andre særlig forhold foreligger. Om det foreligger slik rett avgjøres av fylkesordfører eller leder av folkevalgt organ.  

Når korteste reisetid er mer enn 1,5 timer til fast kontorsted i fylkeskommunen eller når andre særlige forhold foreligger, har fylkesordfører og fylkesvaraordfører rett til fast hensiktsmessig overnatting.  

§ 11-4.Utgifter til ledsager  

Utgifter til ledsager for folkevalgt som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for hjelp under deltakelse i pålagte møter og oppdrag, dekkes når det foreligger et dokumentert behov og disse ikke refunderes av andre offentlige instanser. Faktiske utgifter til reise/opphold dekkes i henhold til §§ 11-1 – 11.3.   

Ledsager kan dessuten tilstås et honorar etter forskriftens § 5 for møter inkl. reisetid på inntil fire timers varighet, (halvdagssats) og for møter inkl. reisetid på over fire timer og inntil et døgns varighet (heldagssats) Søknaden klareres med fylkesordfører i forkant av møtet. Honoraret utbetales direkte til ledsager, jf. a-opplysningslovens § 1  

§ 11-5. Godtgjørelse for bredbånd, telefon og nettbrett    

Alle fylkestingets medlemmer tilstås iPad. I tillegg tilstås medlemmer av kontrollutvalget, yrkesopplæringsnemnda, råd for eldre, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og særskilt klagenemnd, iPad.   

Tjenestetelefon og bærbar PC med mobilt bredbånd tilstås heltidspolitikere, hovedutvalgsledere, gruppeledere og leder av kontrollutvalget.    

Partigruppene kan benytte inngåtte leveranseavtaler i fylkeskommunen for pc, mobilabonnement og bredbånd. Partigruppene faktureres for dette fra fylkeskommunen.  

For partigrupper med antall medlemmer i fylkestinget med 6 medlemmer eller mer tilstås 3 varamedlemmer iPad med mobilt bredbånd. For partigrupper med antall medlemmer i fylkestinget under 6 medlemmer tilstås 1 varamedlem iPad med mobilt bredbånd.  

Folkevalgte som nevnt her kan som alternativ velge en ordning hvor den ansatte selv eier telefonen eller annen elektronisk kommunikasjon og får en utgiftsdekning til bruk av privat telefon og/eller utgiftsgodtgjørelse for bruk av privat bredbånd  

§ 11-6. Kontorlokaler i fylkeshuset  

Det stilles kontorer i fylkeshuset til rådighet for partigruppene som til enhver tid er representert i fylkestinget. Kontorene fordeles mellom gruppene etter nærmere avtale.  

Standard kontorutstyr stilles til disposisjon i administrasjonen. Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppeledere og utvalgsledere skal ha kontorplass med PC og administrativ bistand i fylkeskommunen for å ivareta de oppgaver som vervet medfører. I tilknytning til kontorplass gjøres tilgjengelig digitalt abonnement på aktuelle aviser/media.  

Abonnement på Kommunal Rapport dekkes for fylkestingets medlemmer, og leveres digitalt.  

Retningslinjer utarbeides av fylkesdirektøren ut fra til enhver tid gjeldende behov og tekniske muligheter. Retningslinjer vedtas av fylkestinget.  

§ 11-7. Andre utgifter   

Andre legitimerte utgifter kan dekkes etter særskilt vedtak av fylkesordføreren.  

Kapittel V. Pensjon og andre rettigheter  

§ 12. Pensjonsordning  

Folkevalgte med samlet fast godtgjørelse på minimum 35% verv beregnet av full stilling (100%) skal meldes inn i ordinær tjenestepensjonsordning for fylkeskommuner i KLP.  

Innmelding skjer med stillingsandel tilsvarende den prosentvise delen av godtgjøringen.  

§ 13. Sykepenger  

Den folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i fylkeskommunen, jf. kommunelovens § 8-8.  

Ved sykdom utbetales fulle sykepengerettigheter til folkevalgte ved minimum 35% verv. Vestfold og Telemark fylkeskommune utbetaler full godtgjørelse de første 16 dagene.  Fra og med dag 17 må den folkevalgte selv søke Nav om sykepenger.  

Dersom den folkevalgte har godtgjørelse over 6G utbetaler fylkeskommunen også differansen mellom 6G og full godtgjørelse. Folkevalgte må melde sykefravær fra dag 1 til politisk sekretariat. Sykefravær utover 8 dager må dokumenteres med legeattest.  Sykepenger utbetales i inntil ett år i henhold til de regler som gjelder for fylkeskommunens ansatte, men ikke utover den periode man er valgt for.  

§ 14. Forsikringer  

Den folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i fylkeskommunen, jf. kommunelovens § 8-9.  

Folkevalgte som er innlemmet i pensjonsordningen i denne forskrift, er dekket gjennom fylkeskommunens gruppelivsforsikring.  

Den folkevalgte er under utøvelse av vervet dekket av fylkeskommunens reiselivsforsikring.  

Fylkeskommunens reiseforsikring gjelder alle folkevalgte, i fylkeskommunens tjeneste. Forsikringen gjelder under deltagelse i møter, befaringer, konferanser og under utøvelse av representasjonsplikter m.v. som ombudsmenn, reise til og fra og andre reiser i egenskap av ombudsmenn. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet. Vararepresentanter er dekket når de gjør tjeneste som ombud.  

§ 15. Permisjon  

Den folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, (minimum 35 %) har rett til permisjon iht. kommunelovens § 8-10. Permisjon etter denne bestemmelse kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 12-12 og § 12-15.Søknad settes frem og avgjøres av fylkesordfører.    

Folkevalgte beholder den faste godtgjørelsen i inntil to uker, med mindre vedkommende gir avkall på slik godtgjørelse. Varer permisjonen utover to uker beholdes godtgjørelse ved fødsel- og omsorgspenger og fedrekvote, i tilsvarende periode som arbeidstaker etter folketrygdloven.  

Ved foreldrepermisjon må den folkevalgte selv søke Nav om foreldrepenger. Dersom den folkevalgte har godtgjørelse over 6 G utbetaler fylkeskommunen differansen mellom 6 G og full godtgjørelse i tilsvarende periode som for arbeidstaker etter folketrygdloven. Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom utbetales med full godtgjørelse i opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Dersom den folkevalgte har utvidet rett til stønadsdager etter folketrygdloven må den folkevalgte selv søke Nav om omsorgspenger fra og med dag 11.   

Dersom den folkevalgte har godtgjørelse over 6 G utbetaler fylkeskommunen differansen mellom 6 G og full godtgjørelse i tilsvarende antall dager som den folkevalgte har rett til omsorgspenger etter folketrygdloven. Ved øvrige permisjoner beholder den folkevalgte den faste godtgjørelsen i inntil to uker, med mindre vedkommende gir avkall på slik godtgjørelse.  

Dersom folkevalgte med fast godtgjørelse får permisjon fra vervet for å utføre annet arbeid med lønn eller annen inntekt i mer enn 1 måned, har vedkommende ikke rett til godtgjørelse fra fylkeskommunen i permisjonstiden. Godtgjørelse ved permisjon utbetales ikke utover den periode man er valgt for.    

Kapittel VI. Folkevalgtes legitimasjons- og kontrollplikt  

§ 16. Legitimasjon og kontroll  

Den folkevalgte plikter å legitimere krav i samsvar med legitimasjonskrav som følger av reglementet, lov og forskrift.   

Et krav kan helt eller delvis nektes utbetalt inntil det er legitimert som nevnt ovenfor. Før dette gjøres skal fylkesdirektøren uten ugrunnet opphold varsle vedkommende.  

Den folkevalgte skal kontrollere at det mottatte beløp er i samsvar med gjeldende forskrift, og plikter omgående å gi beskjed om feilutbetalinger.  

§ 17. Veiledning  

Gruppeleder plikter å sørge for veiledning innad i partigruppen med hensyn til rettigheter og plikter etter denne forskrift.  

§ 18. Tolkningsspørsmål  

Fylkesordfører har fullmakt til å avgjøre tolkningsspørsmål i tilknytning til denne forskrift.  

Ved tvil om forståelsen gjelder fylkesordførers avgjørelse frem til endring i forskriften er vedtatt av fylkestinget.  

§ 19. Avtaler  

Fylkesutvalget har fullmakt til å inngå avtale om praktiseringen av forskriften overfor den enkelte  

§ 20. Dispensasjon   

Fylkesutvalget har fullmakt til å dispensere fra forskriften i særlige tilfeller.  

§ 21. Anvisningsmyndighet   

Fylkesdirektøren delegeres anvisningsmyndigheten etter denne forskrift.  

§ 22. Etiske retningslinjer   

Etiske retningslinjer er vedtatt av fylkestinget, og gjelder i tillegg til denne forskrift.  

§ 23. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft 13.4.2021

   

Publisert: 27.04.2021 Oppdatert: 12.07.2021 kl.14.37