Godtgjøringsreglement

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigruppene

Reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigrupper

1. Generelle bestemmelser

Kommuneloven slår fast at alle som er valgt som medlem av et fylkeskommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i møter, og rett til fri fra ordinært arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i de fylkeskommunale organene.

Den som har et fylkeskommunalt tillitsverv har krav på å få dekket utgifter til skyss, kost og overnatting, og til kostnader ved tap av inntekt. Fylkestinget skal fastsette regler og satser for dette, og for godtgjøring av møter og annet arbeid som følger med vervet.

Gjeldende reglement fastsetter regler og satser for godtgjøring, refusjon av utgifter m.v for tillitsverv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Reglementet gjelder for medlemmer i fylkestinget og andre organer oppnevnt av fylkestinget, fylkesutvalget.

2. Folkevalgte med fast årlig godtgjørelse

Fast årlig godtgjøring er godtgjøring for å inneha verv. Godtgjøringen dekker møter og oppdrag som følger med de ulike verv og funksjonene. Det gis ikke møtehonorar for møter i de organene vedkommende har fast godtgjøring for.

3. Godtgjøringens størrelse

Satser for fast godtgjørelser reguleres etter stortingsrepresentantens godtgjøringsnivå.

Heltids godtgjøring reguleres i forhold til stortingsrepresentantenes godtgjøring, med følgende nivå:

• Fylkesordfører: 110 % av en stortingsrepresentants godtgjøring
• Fylkesvaraordfører: 100 % av en stortingsrepresentants godtgjøring
• Øvrige folkevalgte på heltid: 90 % av en stortingsrepresentants godtgjøring

Regulering av fast godtgjørelse skjer samtidig med regulering av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Fast godtgjørelse utbetales månedlig etterskuddsvis.

De ulike politiske funksjoner utløser følgende godtgjøring:

 

Funksjon Stillingsandel som utløses Fastsettelse av nivå på godtgjøring
Fylkesordfører 100% 110% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentants godtgjøring
Fylkesvaraordfører 100% 100 % Beregnet ut fra nivå stortingsrepresentants godtgjøring
Fylkestingsmedlem 10% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantens godtgjøring
Fylkesutvalgsmedlem 20% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantenes godtgjøring
Partsammensatt utvalg 5% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentntenes godtgjøring
Leder av hovedutvalg 90% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantenes godtgjøring
Leder av kontrollutvalg 25% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantenes godtgjøring
Medlem i hovedutvalg og medlem av kontrollutvalg 10% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantenes godtgjøring
Gruppeleder i fylkestinget   Alle gruppeledere godtgjøres med 10%. I tillegg får gruppeledere et tillegg på 1% pr gruppemedlem dersom gruppen har 6 eller flere medlemmer.

Samarbeidsutvalg FTU – medlemmer som er folkevalgt fra fylkestinget

 

2%


Tillegg godtgjørelse som leder pkt. 5
Medlem
Yrkesopplæringsnemda
5% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantenes godtgjøring
Opposisjonsleder i hovedutvalg   Dekkes av partipott
Leder av særskilt klagenemnd   Tillegg godtgjørelse som leder pkt 5
Medlem særskilt klagenemnd 2% Beregnet ut fra nivå på stortingsrepresentantenes godtgjøring.
Leder av eldrerådet   Tillegg godtgjørelse som leder pkt 5

Leder av råd for personer med nedsatt funksjonsevne
  Tillegg godtgjørelse som leder pkt 5

4. Heltidsverv.

Ved godtgjørelse på 90% prosent eller mer av stortingsrepresentants godtgjørelse, er forutsetningen at de politiske oppgavene den folkevalgte har påtatt seg, skjøttes på hel tid. Fylkesordfører kan i enkelte tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra dette.

Ingen folkevalgte, med unntak av fylkesordfører og fylkesvaraordfører kan motta en samlet godtgjørelse fra fylkeskommunen som overstiger 90% av stortingsrepresentanters lønn.

For heltidspolitikere vil fast arbeidssted etter vedtatt plattform være fylkeshuset i Skien. For reiseavstand fra hjem til arbeidssted på mer enn 40 km tilstås godtgjørelse til dekning av reisekostnader. Godtgjørelsens størrelse skal tilsvare kostnaden til månedskort på buss eller tog (rimeligste reisemåte). Godtgjørelse utbetales som fast godtgjørelse 12 måneder i året og utbetales etterskuddsvis. Fylkesordfører gis dispensasjon til å avgjøre søknader om annen kostnadsdekning.

For tjenestereise se pkt. 9.

5. Godtgjørelse for inntreden i lederfunksjon

Nestleder, eventuelt en valgt møteleder, godtgjøres med kroner 1000 pr møte når organets leder og eventuelt nestleder har forfall uansett om nestleder/valgt møteleder ellers har fast godtgjørelse.

Det tilkjennes nestleder en ekstra godtgjørelse, 50 % av godtgjørelsen for lederfunksjonen, dersom vedkommende fungerer som leder i minst 1/3 av utvalgets møter. Dersom nestleder fungerer som leder i minst 2/3 av møtene, har vedkommende rett til full godtgjørelse som leder av utvalget.

6. Vararepresentanter og godtgjørelse for møter som ikke omfattes av fast godtgjøring

Til møte i folkevalgte organer hvor valgt medlem med fast godtgjørelse ikke kan møte og varamedlem innkalles i dennes sted, utbetales godtgjøring for hvert enkelt møte slik:


• Ved møte som varer en halv dag inkludert reisetid inntil 4 timer godtgjøres med kr. 1839 (dagsats beregnet av heltids folkevalgte)
• Ved møte som varer en dag inkludert reisetid over 4 timer godtgjøres med kr. 3678,- (dagsats beregnet av heltids folkevalgte)

Leder av folkevalgt organ kan etter søknad fra varamedlem godkjenne halv dags møte som hel dags møte i tilfeller der møtende vararepresentant sannsynliggjør eller dokumenterer fra arbeidsgiver at det ikke er praktisk mulig å returnere til arbeid som for eksempel som lærer, turnusarbeid el.l. fordi arbeidsgiver har satt inn vikar eller turnus er gitt andre.

7. Hva slags oppgaver som dekkes av fast godtgjørelse

Den faste godtgjørelsen omfatter alle fylkeskommunale oppgaver som naturlig følger av funksjonene man er valgt til, herunder;

- Møte i organet, både ordinært oppsatte og ekstraordinære
- Budsjettmøter
- Gruppemøter
- Deltagelse i underutvalg tilhørende organet
- Deltagelse i ad-hoc utvalg tilhørende organet
- Deltagelse i fylkeskommunale prosjekter
- Nødvendig merarbeid som leder for et organ
- For- og etterarbeid i forbindelse med møter i organ eller utvalg tilhørende organ
- Befaringer
- Utadrettet representasjon på vegne av fylkeskommunen i rimelig omfang

7.1 Oversikt over oppgaver som dekkes av fast godtgjørelse - tabell

Det vises til tabell i vedlegg 1 til reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigruppene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Utarbeidet tabell gir oversikt over oppgaver som dekkes av fast godtgjørelse. Tabellen er ikke uttømmende i forhold til mulige oppgaver.

8. Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter

8.1. Folkevalgte - møteplikt
Den som er valgt som medlem av fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Jfr. 8-1. Møteplikten gjelder også ekstraordinære møter som ikke allerede er fastsatt i møteplan, men som det kalles inn til under perioden. Med gyldig forfall menes at en ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd, eller uten å forsømme viktige uoppsettelige forretninger eller plikter.

8.2. Rett til fri fra sitt ordinære arbeid
Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i fylkeskommunale folkevalgte organer. Jfr. kml. § 8-2.

8.3. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i henhold til kommunelovens § 8-3, 3 ledd. Hvis man således må ta fri fra jobben, og får redusert inntekt (ordinært inntektstap) fordi man bruker arbeidstiden på fylkeskommunale verv, skal inntektstapet erstattes. Som hovedregel skal slikt oppgjør gjøres mellom fylkeskommunen og vedkommende folkevalgtes arbeidsgiver.

8.4. Dekning av tap ved særskilte samlinger
Deltakelse i andre møter, konferanser, politiske verksteder og prosess-samlinger, som har relevans for seinere beslutning i politiske organ, kan berettige dekning av utgifter og økonomisk tap. Fylkesordfører, evt etter dialog med utvalgsleder og fylkesrådmann, avgjør om slike arrangementer skal håndteres etter kommunelovens § 8-3.

8.5. Maksimumssatser for dekning av inntektstap og påførte utgifter

Utgifter/økonomisk tap Maksimumsbeløp

Erstatning av legitimert tapt arbeidsinntekt (ordinær og ekstraordinær), inkludert erstatning til selvstendig næringsdrivende
Inntil kr. 3 678,- pr. dag. Inntil kr. 1839 pr. halv dag. Reisetid medberegnes *

Erstatning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt (ordinær og ekstraordinær)
Inntil kr. 900,- pr. dag
Erstatning til grupper uten ordinær arbeidsinntekt Inntil kr. 900,- pr. dag

Erstatning for påførte utgifter
Inntil kr. 900,- pr. dag

*Dagsatsen regnes ut fra fylkesvaraordførers godtgjørelse (100%) fordelt på 260 arbeidsdager. Automatisk justert ved økning i nivå for godtgjørelse.

Merknad til maksimumssats for legitimert tapt arbeidsinntekt:
I enkelte tilfeller eller for enkelte folkevalgte vil maksimumssatsen med kr. 3 678,- per dag ikke stå i et rimelig forhold til faktisk dokumentert tapt arbeidsinntekt. Dette kan for eksempel gjelde i arbeidsforhold som har spesielle arbeidstider og skiftordninger, eller ikke regulær fast arbeidsinntekt. Slikt tapt kan søkes dekket under godtgjørelsesreglementets § 8 om dekning av ekstraordinære utgifter, da vilkårene vil være oppfylt. Dokumentert søknad godkjennes av fylkesordfører i hvert tilfelle.

8.6. Møte- og reisetid
Trekk i lønn utover møtetid inkludert normal reisetid til og fra møtet dekkes ikke.

8.6. Tap av fritid
Tap av fritid erstattes ikke.

8.7. Ugyldig forfall
Det kan ikke kreves erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter for møter der den folkevalgte ikke har gyldig forfall. Hva som er gyldig og ugyldig forfall fremkommer av § 10.

8.8. Legitimert tapt arbeidsinntekt
Legitimert tapt arbeidsinntekt er den lønnen arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å delta i møter i fylkeskommunale utvalg. Det betyr at det skal gis økonomisk kompensasjon. Erstatningsbeløpet har en øvre grense på kr. 3 678,- pr dag.

8.9. Fremgangsmåte når arbeidsgiver søker om refusjon ved legitimert tapt arbeidsinntekt
Tapt arbeidsfortjeneste skal dokumenteres fra den folkevalgtes arbeidsgiver ved at arbeidsgiver per inntektsår setter frem krav om tapt arbeidsfortjeneste for den folkevalgte direkte for fylkeskommunen.

8.10. Fremgangsmåte når folkevalgt fører opp tapt arbeidsfortjeneste
I de tilfeller der det er den folkevalgte som selv fører tapt arbeidsfortjeneste i reiseregningsskjemaet skal det på tilsvarende måte dokumenteres hvilke møter den folkevalgte har deltatt på, tidsforbruk for det enkelte møte, timelønn som det kreves kompensasjon for og arbeidsgiver skal bekrefte at det faktisk blir trukket lønn. For å få dekket tap av feriepenger må dokumentasjonen også omfatte dette.

8.11. Selvstendige næringsdrivende – ligningsattest
For selvstendig næringsdrivende dokumenteres tap av inntekt gjennom siste ligningsattest eller på annen måte som kan bekrefte tapet, for eksempel ved bekreftelse fra revisor.

8.13. Dekning av andre ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære inntekter ut over ordinær inntekt som representanten går glipp av pga. vervet, dekkes dersom det sannsynliggjøres at:

• vervet umuliggjør ekstraarbeidet og
• representanten ville utført dette hvis vedkommende hadde anledning til det og
• at ekstraarbeidet ikke lar seg gjøre på et annet tidspunkt

Dekning av ekstraordinære inntekter skal etter søknad fra den folkevalgte godkjennes av fylkesordfører. Det skal dokumenteres via arbeidsgiver el.l eller skriftlig sannsynliggjøres at representanten faktisk går glipp av ekstraordinære inntekter på grunn av vervet før godkjennelse gis.

8.14. Dekning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt
For grupper som krever dekket ulegitimert tapt arbeidsinntekt, må inntektstapet sannsynliggjøres. Dette vil bla. gjelde studenter, hjemmearbeidende og pensjonister. Dekning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt skal godkjennes av hovedutvalgsleder og/eller fylkesordfører før dette godtgjøres. Det skal skriftlig sannsynliggjøres at representanten faktisk går glipp av inntekter på grunn av vervet. En slik godkjenning skal fornyes hvert år i perioden.

8.15. Krav til sannsynliggjøring av utgifter
Utgifter som påføres på grunn av vervet kan kreves dekket så langt kravet sannsynliggjøres.

8.16. Dekning av faktiske omsorgsutgifter
Folkevalgte som har omsorgsfunksjoner for barn eller andre personer i eget hjem som trenger stadig tilsyn får dekket faktiske utgifter til stedfortreder etter reglementets satser. Det gis normalt ikke dekning når egne familiemedlemmer står for tilsynet.

9. Refusjon av utgifter i forbindelse med møter.

Skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt for gjennomføring av alle verv som er nevnt i reglementet. Skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt etter satsene i statens reiseregulativ, eller dekket etter regning. Ved overnatting på fylkeskommunens regning plikter folkevalgte å benytte overnattingssteder som fylkeskommunen har inngått spesiell avtale med.

I tillegg til skyssutgifter dekkes legitimerte bom og parkeringsavgifter. Ulegitimerte bomavgifter dekkes etter minstesats i.h.ht. passeringstidspunkt.

Når møter er lagt til hotell med felles bestilling, blir oppholdsutgiftene dekket over felles rekning. Øvrig skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt etter satsene i statens reiseregulativ, eller dekket etter regning.

Administrativt tillegg blir utbetalt i samsvar med statens reiseregulativ.

10. Forfall til møter og trekk i godtgjørelse

Gyldig forfall er egen sykdom, eller sykdom hos barn under 12 år (egne barn og bonusbarn), eller når andre særlige forhold foreligger. Private ærender, reiser, ferie, ubegrunnet forfall og annet forfall uten forhåndsgodkjennelse av fylkesordfører/leder av folkevalgt organ er ugyldig forfall.

Når det gjelder kolliderende politiske møter og oppgaver skjer prioritering av oppmøte og utbetaling av godtgjørelse i samråd med leder av folkevalgt organ og/eller fylkesordfører. Politiske møter som ikke er knyttet til fylkeskommunens virksomhet gir normalt ikke gyldig forfall.

Det trekkes en dagsats kr. 3 678 pr. møte hvor representanten ikke har gyldig forfall. Dersom folkevalgt har ugyldig forfall til 1/3 eller mer av møter i organet i løpet av et år, skjer forholdsmessig avkortning inntil 100% av den faste godtgjørelsen.

For fylkesordfører, fylkesvaraordfører og heltidspolitikere skjer full avkortning i fast godtgjørelse for utbetalt styrehonorar for styreverv i heleid- eller deleid fylkeskommunalt aksjeselskap og fristilte enheter. Tilsvarende avkortning gjelder også øvrige fylkestingsmedlemmer, men slik at minste faste godtgjørelse ikke skal være mindre enn 10%.

11. Partitilskudd og fylkeskommunal støtte til fylkestingsgruppene

Tilskudd til de politiske partiene består av et statstilskudd og et fylkeskommunalt tilskudd.

Det fylkeskommunale tilskuddet fastsettes i årlige budsjettvedtak med årlig justering.

Resterende fylkeskommunalt tilskudd fordeles med 75% til opposisjonspartiene og 25% til posisjonspartiene.

Alle partier som er innvalgt i fylkestinget blir godtgjort med en minste sats kr. 150 000.

Det fylkeskommunale tilskuddet forutsettes å dekke eventuell ytterligere godtgjørelse til gruppeleder og opposisjonsarbeid i utvalg (fylkesutvalg og hovedutvalg). Tilskuddet skal nyttes til tiltak som setter medlemmer av fylkestingsgrupper med vararepresentanter bedre i stand til å utføre fylkeskommunalt arbeid som folkevalgt.

Det fylkeskommunale tilskuddet disponeres fullt ut av partienes/grupperingens fylkestingsgrupper. Fylkestingsgruppa vedtar årlig et budsjett som sendes fylkesordfører. For den del av det fylkeskommunale tilskuddet som fylkestingsgruppa disponerer skal det årlig avlegges regnskap 31. oktober. Ved overgang til ny fylkestingsperiode kan ubrukte midler overføres. Ubrukte midler i partier/gruppering som ikke gjenvelges til ny fylkestingsperiode, tilbakeføres fylkesutvalgets disposisjonskonto.

12. Sykdom

Ved sykdom utbetales fulle sykepengerettigheter til folkevalgte ved minimum 35% verv. Det betales sykelønn i inntil et år i henhold til de regler som gjelder for fylkeskommunens ansatte. Fylkeskommunen krever på den folkevalgtes vegne refusjon fra NAV fra dag 17. Dersom den folkevalgte har godtgjørelse over 6G utbetaler fylkeskommunen også differansen mellom 6G og full godtgjørelse. Folkevalgte må melde sykefravær fra dag 1 til politisk sekretariat. Sykefravær utover 8 dager må dokumenteres med legeattest.

Sykepenger utbetales ikke utover den periode man er valgt for.

13. Permisjon

Permisjon for folkevalgte ved minimum 35% innvilges ved sykdom i nære relasjoner, og i forbindelse med fødsel og omsorg. For øvrig innvilges permisjon bare dersom det foreligger særlige omstendigheter. Søknad settes frem og avgjøres av fylkesordfører.

Folkevalgte beholder den faste godtgjørelsen i inntil to uker, med mindre vedkommende gir avkall på slik godtgjørelse. Varer permisjonen utover to uker beholdes godtgjørelse ved fødsel- og omsorgspenger og fedrekvote, i tilsvarende periode som arbeidstaker etter folketrygdloven.

Dersom folkevalgte med fast godtgjørelse får permisjon fra vervet for å utføre annet arbeid med lønn eller annen inntekt i mer enn 1 måned, har vedkommende ikke rett til godtgjørelse fra fylkeskommunen i permisjonstiden.

14. Ettergodtgjøring etter avsluttet valgperiode

Representanter som er aktivt arbeidssøkende, og som ved valgperiodens utløp av politiske verv på 35 % eller mer av hel stilling, tilstås å beholde den faste godtgjørelsen inntil vedkommende tiltrer ny stilling, men ikke ut over 31. desember i valgåret.

Dersom en representant av andre årsaker trer ut av et verv som er mer enn 35% godtgjort kan vedkommende søke om å få beholde fast godtgjøring i en avgrenset periode. Slik søknad fremmes for fylkesordfører og gis en individuell vurdering.

15. Ettergodtgjøring ved dødsfall

Godtgjøring etter dødsfall betales til folkevalgtes etterlatte når den folkevalgte har hatt minimum 35 % fast godtgjøring. Utbetaling skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende regler, jfr. Fellesbestemmelsens § 10 i Hovedoverenskomsten, men uavhengig øvre aldersgrense.

16. Pensjon

Folkevalgte med samlet fast godtgjørelse på minimum 35% verv beregnet av full stilling (100%) skal meldes inn i ordinær tjenestepensjonsordning for fylkeskommuner i KLP. Innmelding skjer med stillingsandel tilsvarende den prosentvise delen av godtgjøringen.

17. Forsikring

Fylkeskommunens reiseforsikring gjelder alle folkevalgte, i fylkeskommunens tjeneste. Forsikringen gjelder under deltagelse i møter, befaringer, konferanser og under utøvelse av representasjonsplikter m.v. som ombudsmenn, reise til og fra og andre reiser i egenskap av ombudsmenn. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet. Vararepresentanter er dekket når de gjør tjeneste som ombud.

18. Elektronisk kommunikasjon

Folkevalgte skal etter behov ha tilgang til tjenestetelefon med full utgiftsdekning og mobilt bredbånd for nettbrett/bærbar pc inntil en viss bruk og privat bredbånd etter dokumentert behov.

Abonnement på Kommunal Rapport dekkes for fylkestingets medlemmer, og leveres digitalt.

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppeledere og utvalgsledere skal ha kontorplass med PC og administrativ bistand i fylkeskommunen for å ivareta de oppgaver som vervet medfører. I tilknytning til kontorplass gjøres tilgjengelig abonnement på aktuelle aviser/media.

Administrasjonen stiller til disposisjon nødvendig kontorplass og tilgjengelig tekniske kommunikasjonsmidler.

Retningslinjer utarbeides av fylkesrådmann ut fra til enhver tid gjeldende behov og tekniske muligheter. Retningslinjer vedtas av fylkestinget.

19. Overnatting

Folkevalgte har på grunn av korteste reisetid mer enn 1,5 timer eller når andre særlig forhold foreligger rett til hotellopphold ved møte i folkevalgte organer eller andre oppgaver. Om det foreligger slik rett avgjøres av fylkesordfører eller leder av folkevalgt organ. Utgift til opphold føres på reiseregningen med mindre dette er administrert av fylkeskommunen.

Når korteste reisetid er mer enn 1,5 timer til fast kontorsted i fylkeskommunen eller når andre særlige forhold foreligger, har fylkesordfører og fylkesvaraordfører rett til fast hensiktsmessig overnatting.

20. Dispensasjon

Fylkesutvalget har fullmakt til å dispensere fra disse reglene i særlige tilfeller.

21. Tvil om tolkning av reglementet

Ved tvil om forståelsen av godtgjørelsesreglementet avgjør fylkesordfører rett forståelse frem til
endring i reglementet er vedtatt av fylkestinget.

 

Vedlegg 1. - Oversikt over oppgaver som dekkes av fast godtgjørelse - tabell

Utvalg Fylkes- utvalg Fylkesting Hovedutvalg Heltids- politiker Ekstern godtgj.
KS Fylkesmøte X     X  
KS Landsting X        
Østlandsamarbeidet kontaktutvalget       X  
Østlandsamarbeidet Internasjonalt Fagpolitisk utvalg       X  
Østlandsamarbeidet Fagpolitisk
utvalg samferdsel
      X  
Østlandsamarbeidet Fagpolitisk
utvalg utdanning
      X  
VIKS styre         X
Vestfold kommunerevisjon styre         X
Styret i Fagskolen i Vestfold         X
Styret i Fagskolen i Telemark          
Verdiskapning Vestfold X   X X  
Plattform Vestfold X   X X  
Jernbaneforum Sør X   X X  
Forening Osloregionens Europakontor ORE       X  
Oslofjordens friluftsråd         X
Vannregion Vestviken       X  
Assembley of European regions (AER)          
Nordsjøkommisjonen (CPMR)          
Fjellregionrådet/Fjellnettverket          
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg          
Hardangerviddarådet          
Interreg 5 programma          
Politisk strategigruppe i ØKS
(Øresund-Kattegat-Skagerak
         
Invest in Telemark          
Jomfruland nasjonalpark (styringsgruppe)          
Jomfruland nasjonalpark styret          
Kvitsund Gymnas AS (privatskole)          
Nordisk transportpolitisk nettverk – NTN-politisk representant          
Norsk Gassforum          
Norsk Industriarbeidermuseum (NIA)          
Notodden Blues Festival          
Osloregionens Europakontor          
Representantskapet          
Nynorsk kultursentrum          
Regional klimaplan for Telemark (Styringsgruppa)          
Skjærgårdstjenesten          
Samarbeidende Kraftfylke – Utsending til årsmøtet          
Sparebanken Sørs Forstanderskap          
Sparebankstiftelsen DNB          
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør          
Utsmykkingsnemnda for fylkeskommunale bygg          
Telemark Landbruksselskap - Styret          
Telemark museum          
Toppidrettsgymnaset i Telemark          

Vassforvaltning:

Agder vassregion
Vest-Viken vassregion
Aust-Telemark vassområde
Midt-Telemark vassområde
Skien-Grenlandfjordane vassområde
Kragerøvassdraget
Siljan-Farrisvassdraget

         
Verdensarvrådet for Rjukan-Notodden Industriarv          
Verneområdestyre for Brattfjell –Vindeggen
landskapsvernområde
         
Vestfold klima og energiforum       X  
Biogass Oslofjord       X  
Færder Nasjonalparkstyre         X
Rovviltnemnda Region2         X
Oslofjordfondet         X
Distriktsprogramråd for NRK Vestfold         X
Distriktsprogramråd for NRK Telemark          
Skatteklageutvalget for Skatt Sør         X
Prosjekt ren kystlinje marin forsøpling       X  
Styre for Skiringssal folkehøyskole         X
Trygge lokalsamfunn X   X X  
Eierrepresentasjon X   X    
Siftelsen Vestfold fylkesmuseum         X

x

 

Godtgjørelse til folkevalgte i Vestfold og Telemark fylkeskommune i en overgangsperiode

Vedtak fra Fellesnemndas møte 26.06.19 sak 81/19   1.         Folkevalgt kan ikke ha full godtgjørelse fra både nåværende fylkeskommune og ny fylkeskommune i perioden oktober – desember 2019.   2.         Dersom en folkevalgt i Vestfold og Telemark fylkeskommune velges som fylkesordfører, fylkesvaraordfører, fylkesutvalgsmedlemmer eller hovedutvalgsleder og samtidig innehar tilsvarende verv i Telemark eller Vestfold fylkeskommune, tilstås denne kun møtegodtgjørelse for disse vervene frem til 01.01.2020. For øvrige verv som fylkestingsmedlem, fylkesutvalgsmedlem, hovedutvalgsmedlem m.v. tilstås godtgjørelse etter regler fastsatt i godtgjørelsesreglement for Vestfold og Telemark fylkeskommun

 

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 27.01.2020