Vi bygger nye fylkeskommuner

Fylkestinget har vedtatt å søke om å dele Vestfold og Telemark. Stortinget behandler trolig søknaden før sommeren. For å starte forberedelsene, er det etablert to nye hovedutvalg.

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Det er ventet at Stortinget behandler saken før sommeren 2022.

To nye fylkesting vil deretter kunne velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

Et arbeid i tre faser

Den første fasen av arbeidet er nå i gang. Fram mot høsten vil en prosjektgruppe lede det administrative arbeidet med å forberede deling og bygging av to nye fylkeskommuner.

Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene fram til opprettelsen. Hovedutvalgene skal innstille til fylkestinget i disse sakene. 

Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Oppdatert: 13.05.2022 kl.14.42

Relevante dokumenter

Proposisjon til Stortinget (12.05.22): Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova

Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet (24.03.22): Deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner - informasjon om og videre prosess for delingsforskrifter

Brev fra kommunal- og distriktsministeren (11.02.22): Økonomisk kompensasjon for kostnader ved å gjennomføre delinger