EU-programmer og prosjektutvikling

Fylkeskommunen skal skape sterke, felles møteplasser for internasjonale spørsmål. Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive, og utvikles i nært samarbeid med våre partnere. Vi skal tilby kompetanse, møteplasser og kunnskapsdeling om internasjonalt arbeid, for kommuner og andre.

Vi kan tilby

  • Informasjon og veiledning til kommuner, organisasjoner og næringsliv som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter, i samarbeid med KS og Osloregionens Europakontor. 
  • Informasjon og veiledning til fagavdelinger internt i fylkeskommunen som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter.
  • Informasjon og veiledning til videregående skoler som ønsker økt internasjonal innsats, eller inngå strategiske partnerskap i EU, i samarbeid med VTFKs utdanningsavdeling og Diku. 
  • Informasjon og veiledning om aktuelle EU-program og EUs finansieringsordninger.
  • Formidle erfaringer fra tidligere/pågående EU-prosjekter.

Prosjektutvikling og prosjektassistanse

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha høy internasjonal prosjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser. Gode søknader og effektiv prosjektledelse er en suksessfaktor i internasjonalt prosjektarbeid. Vi skal bruke europeiske programmer i dette arbeidet.

EU-programmer vi deltar i

Interregprogram: Dette er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Les mer om interregprogrammet her.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program: Regionale utviklingsprosjekter mellom Norge, Sverige og Danmark. Les om interreg her

Interreg North Sea Region Program: Regionale utviklingsprosjekter med regioner i Nord Europa. Les om nordsjøregionen her. 

Interreg Baltic Sea Region Program: Regionale utviklingsprosjekter med regioner i Østersjø området. Les om interreg Baltic her. 

Interreg Europe Program: Prosjekter som hjelper regionale og lokale myndigheter over hele Europa til å utvikle og levere bedre politikk. Les om interreg Europa her.

Horisont Europa: Prosjekter innen forskning, utdanning og innovasjon med regioner i hele Europa. Les mer om Horisont Europa her.

Dikus’ programmer for videregående opplæring, f.eks. ERASMUS + Program: Utdanningsrettede prosjekter og mobilitetsprosjekter for lærere og elever i hele Europa. Les om Dikus-programmene her. 

Kreativt Europa: Kulturrettede prosjekter med regioner i hele Europa. Les om Kreativt Europa her.

EØS-midlene: EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Les om EØS-midlene her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 24.02.2021 kl.13.04