Hva kan vi tilby?

Fylkeskommunen skal skape sterke, felles møteplasser for internasjonale spørsmål. Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive, og utvikles i nært samarbeid med våre partnere. Vi skal tilby kompetanse, møteplasser og kunnskapsdeling om internasjonalt arbeid, for kommuner og andre.

Fylkeskommunen kan tilby

 • Informasjon og veiledning til kommuner, organisasjoner og næringsliv som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter, i samarbeid med KS og Osloregionens Europakontor. 
 • Informasjon og veiledning til fagavdelinger internt i fylkeskommunen som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter.
 • Informasjon og veiledning til videregående skoler som ønsker økt internasjonal innsats, eller inngå strategiske partnerskap i EU, i samarbeid med VTFKs utdanningsavdeling og Diku. 
 • Informasjon og veiledning om aktuelle EU-program og EUs finansieringsordninger.
 • Formidle erfaringer fra tidligere/pågående EU-prosjekter.

Prosjektutvikling og prosjektassistanse

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha høy internasjonal prosjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser. Gode søknader og effektiv prosjektledelse er en suksessfaktor i internasjonalt prosjektarbeid. Vi skal bruke europeiske programmer i dette arbeidet.

EU-programmer vi deltar i

 • Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program: Les om interreg her. Regionale utviklingsprosjekter mellom Norge, Sverige og Danmark.
 • Interreg North Sea Region Program: Les om nordsjøregionen her. Regionale utviklingsprosjekter med regioner i Nord Europa.
 • Interreg Baltic Sea Region Program: Les om interreg Baltic her. Regionale utviklingsprosjekter med regioner i Østersjø området.
 • Interreg Europe Program: Les om interreg Europa her. Prosjekter som hjelper regionale og lokale myndigheter over hele Europa til å utvikle og levere bedre politikk.
 • Horizon 2020 Program: Les om Horizon 2020 her. Prosjekter innen forskning, utdanning og innovasjon med regioner i hele Europa.
 • Dikus programmer for videregående opplæring, f.eks. ERASMUS + Program:
 • Les om Dikus-programmene her. Utdanningsrettede prosjekter og mobilitetsprosjekter for lærere og elever i hele Europa.
 • Creative Europe Program: Les om Creative Europe her. Kulturrettede prosjekter med regioner i hele Europa.
 • EØS-midlene: Les om EØS-midlene her. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 19.03.2020