Klima og miljø

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vestfold og Telemark fylkeskommune har mål om å redusere klimagassutslippene sine med 60 prosent innen 2030. I 2050 skal vi ha et lavutslippssamfunn. Fylkeskommunen har en viktig rolle i dette arbeidet.

Alle må bidra for at vi skal nå klimamålene. Fylkeskommunen skal samle samfunnsaktører fra alle sektorer, samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk, bidra med kunnskap og tiltak for at vi skal nå regionale og nasjonale mål.

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene og å gjøre Vestfold og Telemark til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk. Fylkeskommunen skal ha et gjennomgående miljø- og klimafokus i alle sine ansvarsområder.

Visste du at...

  • Vestfold og Telemark fylkeskommune skal kutte utslipp av klimagasser med rundt 60 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009
  • industri er den største kilden til klimagassutslipp i regionen, etterfulgt av veitrafikk
  • klima og miljø er viktig ved alle anskaffelser i regi av fylkeskommunen
  • nye Horten videregående skole er bygget i plusshusstandard, med utstrakt bruk av trematerialer, utslippsnøytral oppvarming og bruk av solenergi. Skolen er Norges grønneste utdanningsbygg. Les mer om prosjektet.

Se statistikk om utslipp av klimagasser

Cathrine Nedberg
Seksjonsleder for klima, miljø og internasjonalisering

Bilde av blomster og miljøfyrtårn-logo