Klima-og energinettverket

Fylkeskommunene har tatt initiativ til å etablere et nytt felles klimanettverk for Vestfold og Telemark. Målet er å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og gjennom dette bidra til å oppnå regionale og nasjonale klimamål.
Foto: Mert Guller

Godt forankret prosjektplan

Hvordan klimanettverket skal organiseres og etableres er beskrevet i prosjektplanen (vedtatt av Fellesnemda 25. juni 2019). Prosjektplanen ble utarbeidet basert på både dialogmøter med eksisterende klimanettverk, og i form av strategi- og innspillskonferanser for potensielle partnere.

Prosjektplan for klimanettverket

Sekretariat i fylkeskommunen

I hovedtrekk er følgende organisering beskrevet i prosjektplanen:

  • Nettverkets organisasjon vil være basert på en tilpasset klimapartnermodell Klima- og energinettverket skal organiseres som et prosjekt
  • Sekretariatet legges til fylkeskommunen og skal bestå av en prosjektleder og inntil to rådgivere lokalisert slik at de kan bistå hele regionen
  • Samarbeid med andre klimanettverk formaliseres gjennom en samarbeidserklæring

Bredt regionalt klimasamarbeid

Når nettverket er etablert, vil samarbeidet mellom det nye nettverket og de eksisterende klimanettverkene i regionen formaliseres gjennom en samarbeidserklæring. Arbeidsoppgavene i klimanettverket vil utvikles i samarbeid med partnerne, og på overordnet nivå være knyttet til målet om klimagassreduksjon og klimatilpasning i regionen.

Klimapartnermodellen

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter og ble etablert i Arendal i 2009. Klimapartnere er nå etablert i Agder, Nordland, Rogaland, Troms, Trøndelag og i Vestland, og hver region er selvstendig med et lokalt fokus. Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling. Modellen stiller blant annet krav om miljøsertifisering og klimaregnskap fra sine partnere.

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 16.12.2019