Klimarapportering

Klimarapportering er et forholdsvis nytt felt i Vestfold og Telemark fylkeskommune, men et felt som har høy prioritet. Klimarapporteringen består av budsjett og regnskap.

60 prosent kutt innen 2030

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at regionen skal kutte 60 prosent i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. 2030 er kun et delmål på veien mot lavutslippssamfunnet. På sikt skal alle utslipp kuttes, utnyttes, fanges og lagres. Derfor må det jobbes på flere arenaer samtidig, slik at samfunnet legger til rette for god ressursutnyttelse i alle ledd.

Se statistikk om utslipp av klimagasser

Les mer om klimagassutslipp og hvordan vi jobber med å nå utslippsmålene

I 2019 var klimagassutslippene i Vestfold og Telemark på 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Sammenlignet med 2009 var det en nedgang på 3,7 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig nedgang på i overkant av 17 000 tonn hvert år fra 2009 til 2019. Figur 1 viser utslippene i Vestfold og Telemark fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2019, og en lineær utslippsbane som illustrerer målet om 60 % reduksjon i 2030. Gitt 60 % reduksjon, styres det mot utslipp i 2030 som tilsvarer ca. 1,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 304 000 tonn hvert år fremover.

Statistikken som ligger til grunn er hentet fra Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner og fylker og omfatter kun direkte utslipp. Det betyr at bare deler av de totale klimagassutslippene tilknyttet aktiviteter i fylket er med. Flere store utslippskilder er utelatt, slik som innkjøp av energi, varer og tjenester. Dette bør drøftes i det videre arbeidet med klimabudsjettet, selv om disse utslippene ikke får direkte innvirkning på utslippsstatistikken i regionen. Smarte innkjøp, smart arealbruk og energieffektivisering gir uansett god ressursutnyttelse, og bygger opp under flere av bærekraftmålene. Fordi det skal store omstillinger til for å nå de globale utslippsmålene er det viktig å både gjennomføre tiltak med kjent effekt, samtidig som det legges til rette for nytenkning og verdiskaping gjennom grønn omstilling i industri og næringsliv.  

 

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009-2019, samt utslippsbane mot 2030

 

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009-2019, samt utslippsbane mot 2030

Fylkeskommunen kan påvirke klimaarbeidet i nytt fylke ved å skape en felles forståelse for mål og bidra til handlekraftige allianser som arbeider effektivt med utslippskutt. Vestfold og Telemark fylkeskommune har lagt opp til at partnerskapsarbeid skal være en hovedsatsing. Det overordnede partnerskapet «Bærekraftige Vestfold og Telemark» skal samle samfunnsaktører og forene krefter for en bærekraftig utvikling i regionen. Under partnerskapet skal det etableres et felles klimanettverk for offentlig forvaltning, næringsliv og kunnskapsmiljøer i Vestfold og Telemark. Klimanettverket skal lage møteplasser, bidra til å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og bidra til å oppnå regionale og nasjonale klimamål. Mobilisering til forskning, utvikling og innovasjon innen grønn omstilling, blant annet gjennom regionalt forskningsfond, vil også spille en viktig rolle for å nå målene.

Klimarapportering

Klimarapporteringen vil være et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftmål 13 – stoppe klimaendringene, og det vil være grunnleggende å samarbeide med alle samfunnsaktører for å nå målene, bærekraftmål 17. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil følge utviklingen i klimagassutslippene, både i samfunnet, og i egen organisasjon.

De siste årene har det vært stort fokus på klimatiltak i Vestfold og Telemark fylkeskommuner. Tiltakene har blitt drevet frem av politiske føringer regionalt, som for eksempel har ført til utbyggingen av nye Horten videregående skole i plusshusstandard, og bruk av biogass og el i kollektivtransporten. Statlige føringer, som forbudet mot bruk av mineraloljer til oppvarming, har også bidratt til klimatiltak i fylkeskommunenes egen virksomhet. Fylkeskommunene har de siste årene konkretisert og systematisert klimaarbeidet internt, med blant annet å lage klimaregnskap for egen drift og jobbet systematisk med rammeverket til Miljøfyrtårn. I budsjett- og økonomiplan for 2021-2024 la fylkeskommunen frem sitt første klimabudsjett, og jobber videre med å utvikle dette arbeidet.

Klimaregnskap

Klimaregnskapet viser hva driften av Vestfold og Telemark fylkeskommune fører med seg av klimagassutslipp. Mange av utslippene driften av fylkeskommunen medfører er kartlagt, men det jobbes også med å kartlegge og tallfeste utslipp som det foreløpig ikke er tall på. De kartlagte utslippene for driften av Vestfold og Telemark fylkeskommune gikk ned med 15 prosent fra 2019 til 2020. Hovedgrunnen til nedgangen er redusert energi til oppvarming og reduserte utslipp forbundet med transport. Noe av dette skyldes pandemisituasjonen, mens noe kan forklares av utfasing av oljefyr og endret bruk av drivstoff i kollektivtransporten.

De totale kartlagte klimagassutslippene var på 14 tonn CO2 i 2020, ned fra 16,4 tonn i 2019. Forbruket av strøm og fjernvarme gikk ned med 16 prosent, fra 53,2 millioner kWh i 2019 til 44,9 millioner kWh i 2020.

Klimaregnskapet viser til tre klimafokus, for å systematisere utslippene i forskjellige kategorier. Klimafokus er en oversettelse av ordet “Scope” som benyttes i rapporteringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). Tabell 1 viser de kartlagte utslippene til Vestfold og Telemark fylkeskommune fordelt på klimafokus 1, 2 og 3:

  • Klimafokus 1 omfatter direkte utslipp fra kilder som eies og kontrolleres av fylkeskommunen (måles i utslipp).
  • Klimafokus 2 omfatter indirekte utslipp fra forbruk av innkjøpt energi (måles i kWh).
  • Klimafokus 3 omfatter andre indirekte utslipp som ikke eies av fylkeskommunen, for eksempel utslipp forbundet med innkjøp av varer og tjenester (måles i utslipp og kWh).

Tabell 1 viser de totale utslippene og energibruken fordelt på klimafokus (Scope) 1, 2 og 3 i 2019 og 2020, i tillegg til endringen i utslipp og energibruk fra 2019 til 2020.

Tabell 1 viser de totale utslippene og energibruken fordelt på klimafokus (Scope) 1, 2 og 3
i 2019 og 2020, i tillegg til endringen i utslipp og energibruk fra 2019 til 2020.

De direkte utslippene, som er målt under klimafokus 1, utgjør 3 prosent av de totale utslippene, mens utslipp målt under klimafokus 3 står for 97 prosent av utslippene forbundet med driften av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ettersom klimafokus 2 måles i kWh, vises ikke dette på utslippsfordelingen mellom de tre klimafokusene.

De store utslippspostene hører inn under klimafokus 3. Kollektivtransporten står for 93 prosent av de totale kartlagte utslippene. Ettersom vi vil få tilgang på utslippstall forbundet med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, vil også dette synliggjøres som en stor utslippspost i klimaregnskapet til fylkeskommunen. Dette betyr at de målte utslippene under klimafokus 3 vil øke i takt med at vi får tilgang på flere tall. For klimafokus 1 og 2 er en større andel av utslippene kartlagt. Her forventes det derfor ikke vesentlige økninger i utslippene som følge av bedre tallgrunnlag.  

Klimaregnskapet for Vestfold og Telemark fylkeskommune blir publisert i årsrapporten i mai.  

 

Klimabudsjett

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å overvåke og redusere utslipp av klimagasser. For at arbeidet skal bli målrettet og effektiv må det settes i et system med konkrete mål om utslippsreduksjoner. Budsjettet må bygge på et kunnskapsgrunnlag som overvåker utslippene over tid i et detaljert klimaregnskap.

Vestfold og Telemark har startet prosessen med å koble økonomi og klima i budsjettprosessen, slik at sammenhengene mellom pengebruk og klimagassutslipp blir tydelig. På sikt vil arbeidet med å kutte utslipp bli like naturlig som arbeidet med å planlegge økonomien, og klimabudsjettet blir et rammeverk for å nå felles mål.

Klimabudsjettet vil i årene som kommer utvikle seg ettersom tallgrunnlaget og systemene blir bedre, teknologien forbedres og samfunnsutviklingen i trolig stadig større grad vil preges av at klima står høyt på dagsordenen.

Det er flere tiltak som vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp i egen drift i årene som kommer, både direkte og indirekte. Utfasing av oljefyr, utskifting av bilparken, en stadig høyere andel biogass og elektrisitet i bussparken, og overgang til utslippsfrie ferger [1] er hovedtiltakene som vil kunne bidra til utslippskutt. I tillegg vil fylkeskommunen jobbe med klimakrav i kontrakter som utlyses på fylkesvegene

Vestfold og Telemark fylkeskommune la frem sitt første klimabudsjett til politisk behandling i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2020. Les klimabudsjettet her

 

Miljøfyrtårn

Fylkeskommunen arbeider godt med Miljøfyrtårn. Fylkeshuset i Vestfold ble miljøfyrtårnsertifisert i 2008, og fylkeshuset i Telemark ble sertifisert i 2011. Fylkeshusene er i hvert sitt fylke sertifisert som hovedkontor i Miljøfyrtårn sin modell. Det er lagt videre planer for Miljøfyrtårnarbeidet i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Som sertifisert Miljøfyrtårnenhet må det settes opp nye mål og tiltak hvert år som bidrar til flere klimavennlige valg gjennom innkjøp, reduksjon i restavfall, energieffektivisering og drivstofforbruk.

Klima og miljørapport

Som miljøfyrtårnbedrift blir det årlig sendt inn en rapport til stiftelsen Miljøfyrtårn over året som har gått. Leveransefristen er hver år 1. april. Her blir det rapportert på arbeidsmiljø, innkjøp, papirforbruk, avfall, energi og transport. i tillegg skal det rapporteres på gjennomførte tiltak på de samme områdene. Klijma og miljørapportene er offentlige og tilgjengelige i de to klikkbare lenkene under.

Klima og miljørapport for fylkeshuset i Skien

Klima og miljørapport for fylkeshuset i Tønsberg

 

Publisert: 25.10.2019 Oppdatert: 08.04.2021 kl.14.34