Tilskudd

Her finner du tilskuddsordningene for klima og miljø i Vestfold og Telemark.
Klimaplanfondet i Telemark

Mer informasjon kommer.

Tilskuddsordning for klimatiltak Vestfold

Vestfold fylkeskommune ønsker å redusere utslipp av klimagasser, og å øke kunnskapen om og bevissthet rundt miljøvennlig energi i Vestfold.

Enkeltstående solceller-/solfangerløsninger (eller disse to i kombinasjon) ansees ikke som innovativt uten at løsninger på forbruk/lagring/styring inngår. Eksempler som kan anses som innovative er blant annet:

  • smarte løsninger for energi og effektbruk knyttet til ny fornybar energi
  • løsning for lading av elbiler i borettslag
  • mindre bedrifter som ønsker å ta i bruk biogass 
  • andre tiltak der det ikke finnes statlige støtteordninger per i dag

Bedrifter, bønder, borettslag, sameier, ideelle organisasjoner og privatpersoner (med primærbolig i fylket) kan søke.

Søknader til støtteordningen blir evaluert og prioritert av Vestfold klima- og energiforum, før endelig behandling i hovedutvalget for klima, energi og næring. 

Tilskuddsordningen for klimatiltak er ikke en rettighetsbasert ordning.

Støtte fra fondet gis som tilskudd på inntil 50 % av totalkostnaden og maksimalt 150.000 kroner for gjennomføring av prosjektet.

Søknadene vil bli vurdert samlet og søkere vil motta avslag/tilsagnsbrev.

Alle som mottar støtte, skal før utbetaling av hele tilsagnsbeløpet sende inn en enkel rapport om resultater fra prosjektet.

Prosjekter som mottar støtte over tilskuddsordningen kan ikke motta støtte fra Enova, jamfør Enovas kriterier for slik støtte.

Les vedtektene for tilskuddet her.

Tilskudd til bekjempelse av plastforsøpling

Fylkeskommunen ønsker å bekjempe plastforsøpling. Det kan søkes om tilskudd til konkrete ryddetiltak, koordinering av oppryddningsprosjket, og forebyggende prosjekt og mobilisering.

Dette er en tilskuddsordning som kommer i tillegg til allerede eksisterende ordninger for bekjempelse av plastforsøpling. Målet er et fylke uten plast på avveie.

Ordningen gjelder alt fra avfall som ryddes sammen med plastforsøpling, og gleder rydding i strandsone, langs elver, vann og innsjøer, og i naturen for øvrig.

Oppdatert: 16.12.2019