Tilskudd til klimatiltak

Åtte kommuner i Vestfold og Telemark har fått tilskudd fra fylkeskommunen til å gjennomføre 16 små og store tiltak som bygger opp under det lokale klimaarbeidet. Tildelingsbeløpet er på ca. 3 mill. kr totalt.

Alle som mottar støtte skal dele sine erfaringer og kunnskap gjennom Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. 

Det er ikke avklart ennå om kommunene får en liknende mulighet til å søke om regionale midler til klimatiltak i 2022. 

Hvilke prosjekter har fått støtte? 

Fylkeskommunen ønsket gjennom tilskuddsordningen å stimulere til igangsetting av tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og/eller bidra til tilpasning til klimaendringer i kommuneneSøknadene som kom inn spenner over et vidt spekter av klima- og miljøtiltak og vitner om betydelig aktivitet for grønn omstilling i kommuneneAlle tiltakene støtter opp under politiske vedtatt mål i fylkeskommunen

Se tabell over alle prosjektene som har fått tilskudd

Beløpene er oppgitt i NOK. For å se beløpene i sin helhet er det en scrolle-funksjon nederst i tabellen.

Prosjekt/tiltak 

Kommune  

Søknads-sum innvilget 

Klimavennlig transformasjon av Kaldnes Vest   

Færder   

200 000  

Elbillading for hjemmetjenesten   

Færder   

246 000  

Klima- og energi/miljøplan – med kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap 

for Holmestrand   

Holmestrand   

200 000  

Infrastruktur Hub Brunkeberg   

Kviteseid   

75 000  

Kvalitetsheving av kartlagt vann og registrering av bekkelukkinger.   

Larvik   

300 000  

Smart lys-styring av gate- og veibelysning     

Notodden   

300 000  

Ladestasjoner byggdrift    

Notodden   

125 000  

Lysplan Notodden kommune    

Notodden   

100 000  

Overvåking av spillvannsutslipp    

Skien   

162 250  

Elektrifisering av små-maskiner i parkdrifta   

Skien   

139 875  

Kommunens «finn.no»    

Tønsberg   

300 000  

Modell for beregning av utslippseffekt fra arbeidsplasser   

Tønsberg   

200 000  

Veileder for grønne formålsbygg   

Tønsberg   

300 000  

Forprosjekt - Er solceller og solfangst på vegg/tak/vindu aktuelt i fjellkommunen Vinje?  

Vinje   

200 000  

Forprosjekt - Kartlegging av grøfta myrer i Vinje kommune med potensial for myr-restaurering   

Vinje   

150 000  

Kartleggingsstudie – Etablering av hydrogen fyllestasjon i øvre Telemark   

Vinje   

150 000  

SUM totalt 

3 148 125 

Kriterier for tildeling

Hvert tiltak er vurdert etter om det kan bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser og/eller tilpasning til klimaendringerhar en realistisk løsning og om det kan bidra til kompetanseheving og verdiskapning i kommunen og hos deltakende aktører. Samtlige tiltak oppfyller kriteriene for tildeling i tilfredsstillende grad. 

Det er lagt til grunn at støtte bør være utløsende for at tiltakene gjennomføres, at kommunen må bidra med egeninnsats og at tiltaket skal være politisk forankret. For å sikre at tiltakene som får støtte gir optimal overføringsverdi til andre kommuner/aktører, skal samtlige støttemottakere deler sine løsninger og resultater gjennom Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. 

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 10.10.2022 kl.16.01

Cathrine Nedberg
Seksjonsleder for klima, miljø og internasjonalisering
Kjetil Nørstenes
Rådgiver