Vannforvaltning

Velkommen til Vestfold og Telemark vannregion. Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Vannet kjenner ingen grenser og derfor er god vannforvaltning viktig både lokalt, regionalt og globalt. Dette er en oppgave vi må løse sammen.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i tråd med nærmere angitte kriterier. Vestfold og Telemark har ansvar for 10 vannområder.

Fylkeskommunen har større fylkesgrenseoverskridenende vannforekomster i Agder, Rogaland, Innlandet og Viken. Se kart over vannområder og vannområdegrenser her.

Her finner du framdriftplanen.

Vannportalen er en nasjonal portal for Norges samhandling om vannforvaltning. Her finner du nasjonale føringer, historikk og linker til vannområdene i Vestfold og Telemark.

 

Vann som politikkområde

Fylkeskommunens oppgave er å sikre god økologisk og kjemisk miljøtilstand i regionens vannforekomster. Arbeidet er kunnskapsbasert, følger vannforskriften, nasjonale frister og utføres gjennom et bredt samarbeid. Det skal utarbeides en regional plan for vannforvaltning som skal behandles og vedtas etter reglene i plan- og bygningsloven. Fylkestinget i Vestfold og Telemark er regional planmyndighet. Planen skal videre til sentral godkjenning i Klima og miljødepartementet.

Vestfold og Telemark vannregion

Fylkestinget og fylkesutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok 17. des. 2019 å bli Vestfold og Telemark vannregion. 

Fylkestinget er vannregionmyndighet for Vestfold og Telemark fylke. Hovedutvalget for klima, areal og plan er tildelt oppgaven med oppfølging av konkrete saker om vannforvaltning. Vannforvaltningsplanene er en regional plan og følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, jmf. §9.

Organisering

Tabell som viser arbeidsfordelingen i Vestfold og Telemark vannregion

Utvalg

Arbeidsoppgaver

Vestfold og Telemark vannregion (VRM)

Vestfold og Telemark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Vestfold og Telemark vannregion, og har ansvaret for å koordinere forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen.

Vannregionens viktigste oppgave er å:

 • være plan- og prosessleder
 • samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av sektorovergripende forvaltningsplaner
 • sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes 

Vannregionutvalget

(VRU)

Vannregionutvalget (VRU) består av en politisk representant fra fylkeskommunen og representanter fra fylkesmannsembeter, statlige sektormyndigheter og styreledere fra vannområdenes styringsgrupper. VRU ledes av en politisk representant fra vannregionmyndigheten (VRM), de øvrige fylkeskommunene og vannområdekoordinatorene kan delta som bisittere i VRU.

Vannregionutvalget viktigste oppgave er å: 

 • være et samarbeidsforum for lokale og regionale aktører som er involvert i forvaltningsplanarbeidet.
 • utarbeide miljømål, tiltaksplan og utkastet til forvaltningsplan
 • arbeide for at det oppnås enighet om utkastet til forvaltningsplan i utvalget
 • tilrettelegge for offentlig deltagelse og informasjon
Poltisk styringsgruppe

Styringsgruppen består av politisk valgte representanter fra fylkene og ledes av en politisk representant fra vannregionmyndigheten.

Styringsgruppas viktigste oppgave er å:

 • styrke den politiske forankringen i vannforskriftsarbeidet 
 • følge opp fremdrift i planprosessen 
 • være et beslutningspunkt før offentlige høringer og milepæler i planprosessen
 • følge opp iverksetting og gjennomføring av forvaltningsplanen
 • drøfte bruk av unntaksmulighetene i vannforskriften, brukermål samt valg og prioritering av miljøtiltak
Administrativt arbeidsutvalg (AU)
Administrativt arbeidsutvalg består av representanter fra vannregionmyndigheten, fylkeskommunene, vannområdene, fylkesmannsembetene, sektormyndighetene på regionalt nivå og ledes av vannregionmyndigheten. Rapporterer til styringsgruppa.
 
Arbeidsutvalgets viktigste oppgave er å: 
 
 • bidra i utarbeiding av planprogram og planer og drøfte felles utfordringer.
 • påse at det skisseres tiltak for og iverksettes nødvendige utredninger for sterkt modifiserte vannforekomster.
 • følge opp tiltaksprogram og godkjent forvaltningsplan.
Administrativt samarbeidsgruppe
Administrativ samarbeidsgruppe består av fylkeskommunene i vannregionen.
 
Administrativ samarbeidsgruppes viktigste oppgaver er å:
 
 • være en møteplass for vannregionmyndigheten og de andre fylkeskommunene i vannregionen
 • samordne høringsdokumenter, handlingsprogram, årsrapportering og informasjon. Dette er en videreføring av samarbeidet som ble opprettet i regi av fylkesmannen i første planperiode
Vannområdeforum
Vannområdeforum består av vannområdekoordinatorer for vannområdene i vannregionen. Vannregionmyndigheten er ansvarlig for oppfølging og tilrettelegging for møter.
 
Vannområdeforumets viktigste oppgaver er å:
 • gi en felles skolering, gjennomføre faglige drøftinger og behandling av relevante rapporter for vannområdene
 • gi innspill og uttalelser i saker til vannregionmyndigheten
Referanseforum
Referansegruppen består av representanter for alle berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser.
 
Referansegruppas viktigste oppgaver er å:
 
 •  være en arena for regional medvirkning.
De som ønsker å delta i referansegruppa kan kontakte Vestfold og Telemark fylkeskommune
 

 

Politisk styringsgruppe

Se folkevalgte representanter her:

Politisk styringsgruppe med varamedlemmer

Rolle

E-post

Terje Riis-Johansen (SP) (fylkesordfører)

leder

trj@vtfk.no

Sven Tore Løkslid (AP) (fylkesvaraordfører)

vara

sven.tore.lokslid@vtfk.no

Karoline Aarvold (H)

nestledere

karoline.aarvold@vtfk.no

Mari Pran (Ap)

vara

mari.pran@vtfk.no

Ådne Naper (SV)

styremedlem

aadne.naper@vtfk.no

Maren Njøs (Rødt)

vara

maren.njos.kurdal@vtfk.no

Liselotte Aune Lee (Ap)

styremedlem

liselotte.lee@vtfk.no

Jan Thorsen (Sp)

vara

jan.thorsen@vtfk.no

Harald Moskvil (MDG)

styremedlem

harald.moskvil@vtfk.no

Kjersti Myro (MDG)

vara

kjersti.myro@vtfk.no

Lina Bringslid (KRF)

styremedlem

lina.bringsli@vtfk.no

Erik Holmelin (H)

vara

erik.holmelin@vtfk.no

Kåre Pettersen (V)

styremedlem

kaare.pettersen@vtfk.no

Ingar Eikbråten (FrP)

vara

ingar.eikbraten@vtfk.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for å tilrettelegge og drive prosessen fram til godkjenning av ny vannforvaltningsplan for perioden 2022 – 2027 samtidig som planen for 2016 – 2021 skal gjennomføres. Vannregionen består av 10 vannområder: Breiangen Vest, Horten-Larvik, Aulivassdraget, Numedalslågen, Siljan-Farris vassdraget, Kragerøvassdraget, Skien-Grenlandsfjordene, Midtre Telemark, Aust-Telemark og Tokke-Vinje vannområder og strekker seg fra Hardangervidda til Oslofjorden.

Vannforvaltningen i Norge er organisert i vannregioner med flere fylkeskommuner. Utvalgte fylkeskommuner har rollen som vannregionmyndighet, med et særlig ansvar for å samordne regionale sektormyndigheter, berørte statsetater, andre fylkeskommuner og kommuner.

Representanter fra VTFK med vara til vannområdene finner du her.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå "god kjemisk og økologisk tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Vannregionutvalget sørger for at det innen fastsatte frister blir:
• Utformet miljømål for den enkelte vannforekomst
• Skissert et opplegg for nasjonal overvåking av miljøtilstand
• Utarbeidet tiltaksprogram for miljøtiltak i den enkelte vannregion
• Utarbeidet forvaltningsplan for den enkelte vannregion

Vannområder

Vestfold og Telemark har ansvar for disse 10 vannområdene:

Siljan - Farrisvassdraget

Aust - Telemark

Tokke - Vinje

Midtre - Telemark

Skien - Grenlandsfjordene

Numedalslågen

Horten - Larvik

Kragerøvassdraget

Breiangen Vest

Aulivassdraget

Større fylkesgrenseoverskridenende vannforekomster:

Eikeren (Viken)

Nidelva (Agder)

Virkemidler og tiltak

Veiledning og forvaltningsplaner

Vannregionmyndighetene skal også veilede kommunene i planprosesser og rapportere til Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og miljødepartementet. Vannforvaltningsplaner for vannregionen utarbeides i tett samarbeid mellom fylkesmannen, statlige sektorer, kommunene, fylkeskommunene og brukerinteressene. Fylkestinget behandler og vedtar forvaltningsplaner som regionale planer.

Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 under arbeid

Møte i hovedutvalget for klima, areal og plan (HKAP) 18. februar 2021

Les saken og vedtak her

Se "streamet" opptak av møtet her

Møte i fylkesutvalget 3. mars 2021

"Regional plan for vannforvaltning perioden 2022-2027(33)" legges ut

til høring i perioden 1. mars til 31. mai 2021.

Høringsdokumentene ligger her

Streamet opptak fra fylkesutvalget ligger her

Høringsmøter og webinarer mars og april 2021

Vannregionmyndigheten inviterer til flere høringsmøter og webinarer i høringsperioden for den regionale vannforvaltningsplanen. De gjennomføres på Teams i mars og april 2021.

Deltakelse er gratis, og de som melder seg på får tilsendt lenke til arrangementet.

Høringsmøte om vann i plan, for dere som jobber med arealplanlegging og kommunale planer

Onsdag 17. mars kl. 9.00-12.00

Webinarer

 1. 23. mars kl. 9.00: Oslofjorden- en fjord av nasjonal interesse
 2. 13. april kl. 9.00: Fisk og fremmede arter i ferskvann
 3. 14. april kl. 9.00: Hvordan ivareta vannmiljøet i regulerte vassdrag?
 4. 20. april kl. 9.00: Kommunalt og spredte avløp- hvor trykker skoen?
 5. 20. april kl. 13.00: Jordbruk og skogbruk- hva må til?
 6. 22. april kl. 9.00: Miljøgifter i vann og sedimenter- kan et krafttak mot utslipp gi god miljøtilstand?
 7. 22. april kl. 13.00: Samferdsel- hvor trykker skoen?

Orientering i Vestfold og Telemark ungdomsråd 18. mars

Nasjonal høringskonferanse 27.-28. april

Følg med på Vannportalen- Vestfold og Telemark vannregion for mer informasjon.

Utkast til til Regional vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027

Høringsdokumentene finner du her - fristen for å gi innspill er 31. mai 2021

Utkast til Regional vannforvaltningsplan Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027

Utkast til Regionalt handlingsprogram Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027

Utkast til Regionalt tiltaksprogram Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027

Høringsbrev - Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 under arbeid

Lokale tiltaksprogram for vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion

Møter i politisk styringsgruppe 

10. des. 2020

Møteinnkalling

Saksdokumenter

Utkast til planretningslinjer

Utkast til regional vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion

Utkast til regionalt tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion

Utkast til regionalt handlingsprogram for Vestfold og Telemark vannregion

Lokale tiltaksprogram

Siljan-Farris

Ferdig behandlet av politisk styringsgruppe i Siljan-Farris vannområde

Numedalslågen

Ferdig behandlet av politisk styringsgruppe i Numedalslågen vannområde

Midtre Telemark

Ferdig behandlet av politisk styringsgruppe i Midtre Telemark vannområde

Aust-Telemark

Godkjent av politisk styringsgruppe i Aust-Telemark vassområde

Kragerø

Godkjent av politisk styringsgruppe i Kragerø vannområde

Horten-Larvik

Godkjent av politisk styringsgruppe i Horten-Larvik vannområde

Aulivassdraget

Godkjent av politisk styringsgruppe i Aulivassdraget vannområde

Breiangen vest

Tiltaksprogrammet er ikke behandlet i politisk styringsgruppe da vannområdet ikke er organisert med politisk styringsgruppe.

Tokke-Vinje

Tiltaksprogrammet skal vere godkjent og vedteke seinast 31.03.2021

15. mai 2020

Se møtet her.

Møteprotokoll 15.05.2020.docx

Sak 4- 20 Organisering.pptx

Sak 7-20 Anmodning om oppnevning av politisk representant til vannregionutvalg og politisk utv.pdf

Vestfold-telemark-presentasjon.pptx

Kart over vannområder og vannområdegrenser.pdf

Sak 2-20_Framdrift pol. styringsgruppe.pptx

Sak 3-20 Økonomi.pptx

Møter i arbeidsutvalget (AU)

21. august 2020

Referat AU-møte på Teams - 21.08.2020

Regionalt tiltaksprogram status per 21.08.2020

Utkast Retningslinjer arealplanlegging og vannforskriften

Vestfold-Telemark presentasjon 21.08.2020

28. september 2020

Referat AU-møte - 28.09.2020

Vestfold-Telemark presentasjon 28.09.2020

6. oktober 2020
5. juni 2020

Status 13.06.20

29. mai 2020

Status 13.06.20

1 Agenda 29 mai.docx

2 Vestfold-telemark-Kort LWS.pptx

3 Regionalt tiltaksprogram – oppbygging og innhold_J01 Leif Simonsen.pptx

4 Fylkesmannen Presentasjon AU 29.05.20.pptx

6 AU-møte 29 mai 2020 - status NVE-tiltak i vann-nett.pptx

9 Mattilsynet - AU 29.05.20 - vannregion Vestfold- Telemark.pptx

10 Steinar Møll - Vestfold og Telemark vannregion.pptx

2020.05.29_VTFK-AU_møte_Kart_til _spørsmål.docx

Leif Simonsen Reg_tiltaksprogram_VTVR_A00_1.docx

Lars - Spørsmål til sektormyndighetene.docx

Miguel - Spørsmål til sektormyndighetene.docx

Medvirkningsmøter

20. november 2020

Presentasjonene ligger her:

Medvirkning LVS VTFK 201120

Medvirkningsmøte. Utfordringer langs kysten

Medvirkningsmøte vannregion 20. nov.

Møter i vannregionuvalget (VRU)

12. januar 2021

Møteinnkalling vannregionutvalget

Saksframlegg vannregionutvalget

Regional plan for vannforvaltning

Handlingsprogram 21.12.20

Tiltaksprogram

Utkast planretningslinjer

Protokoll vannregionutvalget

Lokale tiltaksprogram

Siljan-Farris

Ferdig behandlet av politisk styringsgruppe i Siljan-Farris vannområde

Numedalslågen

Ferdig behandlet av politisk styringsgruppe i Numedalslågen vannområde

Midtre Telemark

Ferdig behandlet av politisk styringsgruppe i Midtre Telemark vannområde

Aust-Telemark

Godkjent av politisk styringsgruppe i Aust-Telemark vassområde

Kragerø

Godkjent av politisk styringsgruppe i Kragerø vannområde

Horten-Larvik

Godkjent av politisk styringsgruppe i Horten-Larvik vannområde

Aulivassdraget

Godkjent av politisk styringsgruppe i Aulivassdraget vannområde

Breiangen vest

Tiltaksprogrammet er ikke behandlet i politisk styringsgruppe da vannområdet ikke er organisert med politisk styringsgruppe.

Tokke-Vinje

Tiltaksprogrammet skal vere godkjent og vedteke seinast 31.03.2021

Vanndirektiv og vannforskrift

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs rammedirektiv om etablering av en felles vannpolitikk, det såkalte Vanndirektivet (2000/60/EF). Vanndirektivet er omtalt som EUs viktigste og mest ambisiøse miljødirektiv. I Norge gjør vi dette gjennom Vannforskriften, som gir bestemmelser for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig departement for gjennomføring av vanndirektivet i Norge, og rapportering til ESA.

Kommunenes myndighet og plikter

Her finner du en henvisning som viser kommunenes myndighet og plikter.

Helhetlig vannforvaltning - hva er det?

Ved første generasjons vannforvaltningsplaner 2010 - 2015 uttrykte regjeringen tydelig at det var fullt ut akseptabelt og i tråd med regjeringens syn at planene hadde bredde og reflekterte lokale og regionale utfordringer og muligheter i vannforvaltningen.

Vannforskriften er Norges oppfølging av EU s vannrammedirektiv. Tema kan syntes teknisk vanskelig for mange og EU publiserte derfor " A Water Blueprint for Europe" i 2013.

EU commission "A Water Blueprint for Europe" illustrerer bredde, helhet og ambisjonsnivå på en kortfattet og grei måte.

Se også informasjon fra første møtet i Oslofjordrådet 24. august 2021 www.regjeringen.no

Det Europeiske vannarbeidet

I vannportalen finner du kort, oppdatert informasjon om møter og norsk deltakelse, samt pågående arbeid og milepæler i Europas vannarbeid.

 • Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet.
 • Evaluering av vanndirektivet (Fitness Check).
 • Rapport om gjennomføringen av vanndirektivet.
 • ESA sin oppfølging av Norge, og brev fra norske organisasjoner
 • Nye europeiske strategier for plast og legemidler. 

Regional plan for vanforvaltning for perioden 2016 - 2021 er utarbeidet og er til gjennomføring. Arbeidet foregår i hele Europa og Norges oppfølging av dette arbeidet og EUs vurdering av det kan du lese mer om her

Prosjekter

Helhetlig plan for Oslofjorden

Her finner du helhetlig plan for Oslofjorden.

Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan fra Oslofjorden - med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Stortingets anmodningsvedtak nr. 575 (2017-2018) der Stortinget våren 2018 ba regjeringen legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden den 5. april 2018. 

Webinar 23. mars; Oslofjorden - en fjord av nasjonal interesse

Presentasjonene fra webinaret blir lagt ut forløpende:

Karina Bakkeløkken Hjelmervik - www.fjordos.usn.no/resultater og www.fjordos.usn.no/anvendelser (film)

 

"Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", mars 2021:

https://www.regjeringen.no/contentassets/44eea3ee40bd437b8abda6f22a1facb4/209511-kld-tiltaksplan-web.pdf

Frisk Oslofjord

Frisk Oslofjord er en oppfølging av Miljøtokt 2017 som var et samarbeid i INTERREG-prosjektet REN KYSTLINJE. 

Her finner du Miljøtokt 2017.

"slå på lyset under vann" på www.friskoslofjord.no 

Kysttorsk

For informasjon om kysttorsk-prosjektet kan du lese www.ferdernasjonalpark.no/kysttorsken

Krafttak for kysttorsken  - ferdig rapport fra Havforskningsinstituttet kan du laste ned: 

Krafttak for kysttorsken

Krafttak for kysttorsken - presentasjon av ferdig rapport

Stadig oppdatert versjon av rapporten Krafttak for kysttorsken kan du laste ned fra Havforskningsinstituttets nettside: www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen

Nyhetssak fra Havforskningsinstituttets nettsider om høyt fiskepress på fiskebestander er blant årsakene til reduksjon av flere fiskebestander: www.hi.no/hi/nyheter/2021

Hovedutvalget for klima, areal og plan (HKAP)

Torsdag 18. februar 2021

Det ble holdt en presentasjon av rapporten "Krafttak for kystorsken" under

HKAP 18. februar. Presentasjonen kan du se i sin helhet her

Torsdag 6. mai 2021

Fiskarlaget Sør orienterte HKAP i møte 06.05.21 om deres reaksjon på Krafttak for Kysttorsken.

Link ligger her

Marint Grenseforum Skagerrak - et friskt og produktivt Skagerrak

Her kan du lese mer om arbeidet i Marint Grenseforum Skagerrak.

Mer informasjon kommer senere.

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters er en fremmed art i våre farvann og introduksjon av denne arten ble påpekt som tema i sentral godkjenning av vannforvaltningsplanen av Statsråd Vidar Helgesen (H) i 2016. Vestfold fylkeskommune samarbeidet med Havforskningsinstituttet som pilotfylke og deltok aktivt i samarbeid om dette over flere år. Vestfold fylkeskommune tok også initiativ til Østersdugnaden som du kan lese mer om på fylkeskommunens hjemmeside under  www.vtfk.no/aktuelt/østersdugnaden

Utfordringene i årene fremover ligger i skjæringspunktet arten som fremmed art, alternativt stillehavsøsters som en ressurs for næringslivet og til mat. Resultatene brukes videre gjennom et bredt samarbeid med regionene i Oslofjorden og i Skagerrak. For mer informasjon om rapporten fra  2014 kan du lese  www.hi.no/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen

Høsting av stillehavsøsters Nordisk Ministerråd 2019 ligger her: Høsting av stillehavsøsters

SNOK rapport 2020 ligger her: www.hi.no/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen

For ytterligere informasjon om østersdugnaden:

Samling om stillehavsøsters på Melsom videregående skole 12.12.18
Fagdag på Ilene om stillehavsøsters (05.09.17)
Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet
Over dobbelt så stort som laksemarkedet (NRK)
Handlingsplan stillehavsøsters.pdf (Miljødirektoratet)
Strategiplan havforskningsinstituttet, NOFIMA, NIFES (2016)
Orientering hovedutvalget (HKEN) 8 juni 2016
Havforskningsinstituttets sluttrapport
Workshop Sandefjord 2 februar 2016
Melding om stillehavsøsters behandlet i HKEN sak 56/16

Havforskningsinstituttet om stillehavsøsters

Hummer

I Vestfold og Telmeark fylkeskommune er det opprettet flere fredningsområder for hummer;Bolærne, Sandø, Bastøy og Stauper. For en fullstendig liste over frednings- og bevaringsområder for hummer i Vestfold og Telemark kan du lese mer om dette her.

Les mer om forskning på hummer her

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-1

Lakseparasitten gyrodactylus salaris

I godkjenningsbrevet til regional plan for vannforvaltning 2021-2027 av 4.7.2016 er arbeidet mot fremmede organismer gitt økt fokus. Fylkeskommunen har iverksatt forskningsprosjektet lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen er ansvarlige myndigheter for gjennomføring av tiltak (for eksempel utryddelse) av fremmede arter. Mattilsynet har ansvaret for å unngå spredning av fremmedarter. Fylkeskommunen har tatt initiativ til samhandling mellom sektormyndighetene for å bistå til å løse disse spørsmålene.

Sluttkonferansen for prosjektet Gyrofri er gjennomført

Prosjekt Gyrofri gjennomførte sluttkonferanse 21-22 september 2021. Forskning og forvaltning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i fylkene Vestfold og Telemark og Viken, samt svensk forskning og forvaltning var samlet for å drøfte situasjonen med bakgrunn i nytt kunnskapsgrunnlag etablert gjennom prosjekt Gyrofri.

For informasjon om program, deltagerliste og presentasjoner kan du besøke nettsiden www.gyrofri.no

FjordOS

Modell for varsling av strøm, vannstand og hydrografi: www.fjordos.no

Ren Kystlinje

For informasjon om prosjektet Ren kystlinje kan du lese www.renkustlinje.se

Hav møter land

Hav møter Land

Restaurering og gjenåpning av bekker

Se opptak fra webinar "Åpning av bekker som klimatilpasning"

Forskningsrapport om "Bekkåpning som klimatilpasningstiltak":

Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning SINTEF Bokhandel

Publisert: 17.12.2019 Oppdatert: 28.01.2022 kl.09.11

Cathrine Nedberg
Seksjonsleder for klima, miljø og internasjonalisering
Jonatan Lindaas
Rådgiver