Vannforvaltning

Velkommen til Vestfold og Telemark vannregion. Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Vannet kjenner ingen grenser og derfor er god vannforvaltning viktig både lokalt, regionalt og globalt. Dette er en oppgave vi må løse sammen.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i tråd med nærmere angitte kriterier. Vestfold og Telemark har ansvar for 10 vannområder.

Fylkeskommunen har større fylkesgrenseoverskridenende vannforekomster i Agder, Rogaland, Innlandet og Viken. Se kart over vannområder og vannområdegrenser her.

Her finner du framdriftplanen.

Vannportalen er en nasjonal portal for Norges samhandling om vannforvaltning. Her finner du nasjonale føringer, historikk og linker til vannområdene i Vestfold og Telemark.

Vann som politikkområde

Fylkeskommunens oppgave er å sikre god økologisk og kjemisk miljøtilstand i regionens vannforekomster. Arbeidet er kunnskapsbasert, følger vannforskriften, nasjonale frister og utføres gjennom et bredt samarbeid. Det skal utarbeides en regional plan for vannforvaltning som skal behandles og vedtas etter reglene i plan- og bygningsloven. Fylkestinget i Vestfold og Telemark er regional planmyndighet. Planen skal videre til sentral godkjenning i Klima og miljødepartementet.

Vestfold og Telemark vannregion

Fylkestinget og fylkesutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok 17. des. 2019 å bli Vestfold og Telemark vannregion. 

Fylkestinget er vannregionmyndighet for Vestfold og Telemark fylke. Hovedutvalget for klima, areal og plan er tildelt oppgaven med oppfølging av konkrete saker om vannforvaltning. Vannforvaltningsplanene er en regional plan og følger prosessreglene i plan- og bygningsloven, jmf. §9.

Organisering

Tabell som viser arbeidsfordelingen i Vestfold og Telemark vannregion

Utvalg

Arbeidsoppgaver

Vestfold og Telemark vannregion (VRM)

Vestfold og Telemark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Vestfold og Telemark vannregion, og har ansvaret for å koordinere forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen.

Vannregionens viktigste oppgave er å:

 • være plan- og prosessleder
 • samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av sektorovergripende forvaltningsplaner
 • sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes 

Vannregionutvalget

(VRU)

Vannregionutvalget (VRU) består av en politisk representant fra fylkeskommunen og representanter fra fylkesmannsembeter, statlige sektormyndigheter og styreledere fra vannområdenes styringsgrupper. VRU ledes av en politisk representant fra vannregionmyndigheten (VRM), de øvrige fylkeskommunene og vannområdekoordinatorene kan delta som bisittere i VRU.

Vannregionutvalget viktigste oppgave er å: 

 • være et samarbeidsforum for lokale og regionale aktører som er involvert i forvaltningsplanarbeidet.
 • utarbeide miljømål, tiltaksplan og utkastet til forvaltningsplan
 • arbeide for at det oppnås enighet om utkastet til forvaltningsplan i utvalget
 • tilrettelegge for offentlig deltagelse og informasjon
Poltisk styringsgruppe

Styringsgruppen består av politisk valgte representanter fra fylkene og ledes av en politisk representant fra vannregionmyndigheten.

Styringsgruppas viktigste oppgave er å:

 • styrke den politiske forankringen i vannforskriftsarbeidet 
 • følge opp fremdrift i planprosessen 
 • være et beslutningspunkt før offentlige høringer og milepæler i planprosessen
 • følge opp iverksetting og gjennomføring av forvaltningsplanen
 • drøfte bruk av unntaksmulighetene i vannforskriften, brukermål samt valg og prioritering av miljøtiltak
Administrativt arbeidsutvalg (AU)
Administrativt arbeidsutvalg består av representanter fra vannregionmyndigheten, fylkeskommunene, vannområdene, fylkesmannsembetene, sektormyndighetene på regionalt nivå og ledes av vannregionmyndigheten. Rapporterer til styringsgruppa.
 
Arbeidsutvalgets viktigste oppgave er å: 
 
 • bidra i utarbeiding av planprogram og planer og drøfte felles utfordringer.
 • påse at det skisseres tiltak for og iverksettes nødvendige utredninger for sterkt modifiserte vannforekomster.
 • følge opp tiltaksprogram og godkjent forvaltningsplan.
Administrativt samarbeidsgruppe
Administrativ samarbeidsgruppe består av fylkeskommunene i vannregionen.
 
Administrativ samarbeidsgruppes viktigste oppgaver er å:
 
 • være en møteplass for vannregionmyndigheten og de andre fylkeskommunene i vannregionen
 • samordne høringsdokumenter, handlingsprogram, årsrapportering og informasjon. Dette er en videreføring av samarbeidet som ble opprettet i regi av fylkesmannen i første planperiode
Vannområdeforum
Vannområdeforum består av vannområdekoordinatorer for vannområdene i vannregionen. Vannregionmyndigheten er ansvarlig for oppfølging og tilrettelegging for møter.
 
Vannområdeforumets viktigste oppgaver er å:
 • gi en felles skolering, gjennomføre faglige drøftinger og behandling av relevante rapporter for vannområdene
 • gi innspill og uttalelser i saker til vannregionmyndigheten
Referanseforum
Referansegruppen består av representanter for alle berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser.
 
Referansegruppas viktigste oppgaver er å:
 
 •  være en arena for regional medvirkning.
De som ønsker å delta i referansegruppa kan kontakte Vestfold og Telemark fylkeskommune
 

 

Politisk styringsgruppe

Se folkevalgte representanter her:

Politisk styringsgruppe med varamedlemmer

Rolle

E-post

Terje Riis-Johansen (SP) (fylkesordfører)

leder

trj@vtfk.no

Sven Tore Løkslid (AP) (fylkesvaraordfører)

vara

sven.tore.lokslid@vtfk.no

Karoline Aarvold (H)

nestledere

karoline.aarvold@vtfk.no

Mari Pran (Ap)

vara

mari.pran@vtfk.no

Ådne Naper (SV)

styremedlem

aadne.naper@vtfk.no

Maren Njøs (Rødt)

vara

maren.njos.kurdal@vtfk.no

Liselotte Aune Lee (Ap)

styremedlem

liselotte.lee@vtfk.no

Jan Thorsen (Sp)

vara

jan.thorsen@vtfk.no

Harald Moskvil (MDG)

styremedlem

harald.moskvil@vtfk.no

Kjersti Myro (MDG)

vara

kjersti.myro@vtfk.no

Lina Bringslid (KRF)

styremedlem

lina.bringsli@vtfk.no

Erik Holmelin (H)

vara

erik.holmelin@vtfk.no

Kåre Pettersen (V)

styremedlem

kaare.pettersen@vtfk.no

Ingar Eikbråten (FrP)

vara

ingar.eikbraten@vtfk.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for å tilrettelegge og drive prosessen fram til godkjenning av ny vannforvaltningsplan for perioden 2022 – 2027 samtidig som planen for 2016 – 2021 skal gjennomføres. Vannregionen består av 10 vannområder: Breiangen Vest, Horten-Larvik, Aulivassdraget, Numedalslågen, Siljan-Farris vassdraget, Kragerøvassdraget, Skien-Grenlandsfjordene, Midtre Telemark, Aust-Telemark og Tokke-Vinje vannområder og strekker seg fra Hardangervidda til Oslofjorden.

Vannforvaltningen i Norge er organisert i vannregioner med flere fylkeskommuner. Utvalgte fylkeskommuner har rollen som vannregionmyndighet, med et særlig ansvar for å samordne regionale sektormyndigheter, berørte statsetater, andre fylkeskommuner og kommuner.

Representanter fra VTFK med vara til vannområdene finner du her.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå "god kjemisk og økologisk tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Vannregionutvalget sørger for at det innen fastsatte frister blir:
• Utformet miljømål for den enkelte vannforekomst
• Skissert et opplegg for nasjonal overvåking av miljøtilstand
• Utarbeidet tiltaksprogram for miljøtiltak i den enkelte vannregion
• Utarbeidet forvaltningsplan for den enkelte vannregion

Vannområder

Vestfold og Telemark har ansvar for disse 10 vannområdene:

Siljan - Farrisvassdraget

Aust - Telemark

Tokke - Vinje

Midtre - Telemark

Skien - Grenlandsfjordene

Numedalslågen

Horten - Larvik

Kragerøvassdraget

Breiangen Vest

Aulivassdraget

Større fylkesgrenseoverskridenende vannforekomster:

Eikeren (Viken)

Nidelva (Agder)

Virkemidler og tiltak

Veiledning og forvaltningsplaner

Vannregionmyndighetene skal også veilede kommunene i planprosesser og rapportere til Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og miljødepartementet. Vannforvaltningsplaner for vannregionen utarbeides i tett samarbeid mellom fylkesmannen, statlige sektorer, kommunene, fylkeskommunene og brukerinteressene. Fylkestinget behandler og vedtar forvaltningsplaner som regionale planer.

Møter i politisk styringsgruppe 

10. des. 2020
15. mai 2020

Se møtet her.

Møteprotokoll 15.05.2020.docx

Sak 4- 20 Organisering.pptx

Sak 7-20 Anmodning om oppnevning av politisk representant til vannregionutvalg og politisk utv.pdf

Vestfold-telemark-presentasjon.pptx

Kart over vannområder og vannområdegrenser.pdf

Sak 2-20_Framdrift pol. styringsgruppe.pptx

Sak 3-20 Økonomi.pptx

Møter i arbeidsutvalget (AU)

21. august 2020

Referat AU-møte på Teams - 21.08.2020

Regionalt tiltaksprogram status per 21.08.2020

Utkast Retningslinjer arealplanlegging og vannforskriften

Vestfold-Telemark presentasjon 21.08.2020

28. september 2020

Referat AU-møte - 28.09.2020

Vestfold-Telemark presentasjon 28.09.2020

6. oktober 2020
5. juni 2020

Status 13.06.20

29. mai 2020

Status 13.06.20

1 Agenda 29 mai.docx

2 Vestfold-telemark-Kort LWS.pptx

3 Regionalt tiltaksprogram – oppbygging og innhold_J01 Leif Simonsen.pptx

4 Fylkesmannen Presentasjon AU 29.05.20.pptx

6 AU-møte 29 mai 2020 - status NVE-tiltak i vann-nett.pptx

9 Mattilsynet - AU 29.05.20 - vannregion Vestfold- Telemark.pptx

10 Steinar Møll - Vestfold og Telemark vannregion.pptx

2020.05.29_VTFK-AU_møte_Kart_til _spørsmål.docx

Leif Simonsen Reg_tiltaksprogram_VTVR_A00_1.docx

Lars - Spørsmål til sektormyndighetene.docx

Miguel - Spørsmål til sektormyndighetene.docx

Møter i vannregionuvalget (VRU)

12. jan. 2020

Vanndirektiv og vannforskrift

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs rammedirektiv om etablering av en felles vannpolitikk, det såkalte Vanndirektivet (2000/60/EF). Vanndirektivet er omtalt som EUs viktigste og mest ambisiøse miljødirektiv. I Norge gjør vi dette gjennom Vannforskriften, som gir bestemmelser for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig departement for gjennomføring av vanndirektivet i Norge, og rapportering til ESA.

Kommunenes myndighet og plikter

Her finner du en henvisning som viser kommunenes myndighet og plikter.

Helhetlig vannforvaltning - hva er det?

Ved første generasjons vannforvaltningsplaner 2010 - 2015 uttrykte regjeringen tydelig at det var fullt ut akseptabelt og i tråd med regjeringens syn at planene hadde bredde og reflekterte lokale og regionale utfordringer og muligheter i vannforvaltningen.

Vannforskriften er Norges oppfølging av EU s vannrammedirektiv. Tema kan syntes teknisk vanskelig for mange og EU publiserte derfor " A Water Blueprint for Europe" i 2013.

EU commission "A Water Blueprint for Europe" illustrerer bredde, helhet og ambisjonsnivå på en kortfattet og grei måte.

Det Europeiske vannarbeidet

I vannportalen finner du kort, oppdatert informasjon om møter og norsk deltakelse, samt pågående arbeid og milepæler i Europas vannarbeid.

 • Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet.
 • Evaluering av vanndirektivet (Fitness Check).
 • Rapport om gjennomføringen av vanndirektivet.
 • ESA sin oppfølging av Norge, og brev fra norske organisasjoner
 • Nye europeiske strategier for plast og legemidler. 

Regional plan for vanforvaltning for perioden 2016 - 2021 er utarbeidet og er til gjennomføring. Arbeidet foregår i hele Europa og Norges oppfølging av dette arbeidet og EUs vurdering av det kan du lese mer om her

Prosjekter

Helhetlig plan for Oslofjorden

Her finner du helhetlig plan for Oslofjorden.

Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan fra Oslofjorden - med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Stortingets anmodningsvedtak nr. 575 (2017-2018) der Stortinget våren 2018 ba regjeringen legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden den 5. april 2018. 

Frisk Oslofjord

Frisk Oslofjord er en oppfølging av Miljøtokt 2017 som var et samarbeid i INTERREG-prosjektet REN KYSTLINJE. 

Her finner du Miljøtokt 2017.

Mer om havrommet i undervisningen her.

Kysttorsk

Mer informasjon kommer senere.

Marint Grenseforum Skagerrak - et friskt og produktivt Skagerrak

Her kan du lese mer om arbeidet i Marint Grenseforum Skagerrak.

Mer informasjon kommer senere.

Stillehavsøsters

Mer om østersdugnaden her.

Samling om stillehavsøsters på Melsom videregående skole 12.12.18
Fagdag på Ilene om stillehavsøsters (05.09.17)
Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet
Over dobbelt så stort som laksemarkedet (NRK)
Handlingsplan stillehavsøsters.pdf (Miljødirektoratet)
Strategiplan havforskningsinstituttet, NOFIMA, NIFES (2016)
Orientering hovedutvalget (HKEN) 8 juni 2016
Havforskningsinstituttets sluttrapport
Workshop Sandefjord 2 februar 2016
Melding om stillehavsøsters behandlet i HKEN sak 56/16

Havforskningsinstituttet om stillehavsøsters

Hummer

I Vestfold og Telmeark fylkeskommune er det opprettet flere fredningsområder for hummer;Bolærne, Sandø, Bastøy og Stauper. For en fullstendig liste over frednings- og bevaringsområder for hummer i Vestfold og Telemark kan du lese mer om dette her.

Les mer om forskning på hummer her

Lakseparasitten gyrodactylus salaris

I godkjenningsbrevet til regional plan for vannforvaltning 2021-2027 av 4.7.2016 er arbeidet mot fremmede organismer gitt økt fokus. Fylkeskommunen har iverksatt forskningsprosjektet lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen er ansvarlige myndigheter for gjennomføring av tiltak (for eksempel utryddelse) av fremmede arter. Mattilsynet har ansvaret for å unngå spredning av fremmedarter. Fylkeskommunen har tatt initiativ til samhandling mellom sektormyndighetne for å bistå til å løse disse spørsmålene.

Ren Kystlinje

Ren kystlinje

Hav møter land

Hav møter Land

 

Publisert: 17.12.2019 Oppdatert: 20.10.2020

Lars Wilhelm Solheim
Rådgiver