Integrering

Fra 1. januar 2020 har Vestfold og Telemark fylkeskommune overtatt oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Fylkeskommunenes ansvar på integreringsområdet styrkes ved å få overført oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig innenfor kompetansepolitikken.

Fylkeskommunen skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft.

Bosetting

Fylkeskommunen har fått ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Fylkeskommunen har fått ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid

Fylkeskommunen har fått, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.

Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner

Fylkeskommunen har fått ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå.

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse

Fylkeskommunen har fått ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.

Publisert: 07.11.2019 Oppdatert: 14.01.2020