Integrering

Fylkeskommunen har overtatt flere oppgaver på integreringsområdet som en del av regionreformen. En viktig samfunnsoppgave er å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet.


Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

En av fylkeskommunens nye oppgaver på integreringsfeltet, er å tilby ansatte i kommuner og hos andre aktører veiledning og kompetanseheving til  kvalifiseringsarbeidet. 

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse  

Fylkeskommunen har fått ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå. Som utviklingsaktør har fylkeskommunen tatt et særlig ansvar for å samhandle med frivillige organisasjoner på regionalt nivå. Med regionalt menes frivillige paraplyorganisasjoner som dekker flere kommuner og/eller har en regional funksjon i forhold til organisering, størrelse og oppdrag. 

I dette utviklingsarbeidet legger fylkeskommunen særlig vekt på å være:

 • Kunnskapsleverandør og kompetanseutvikler
 • Koordinator
 • Samarbeidspartner
 • Tilskuddsyter og premissleverandør 

Det forventes over 2000 flyktninger til Vestfold og Telemark i 2022.  Det er mange som vil bidra til å skape et godt møte med Norge og lokalsamfunnet for de som kommer. Frivilligheten er en viktig del av forebyggende arbeid rettet mot flyktninger, og frivillige aktører bidrar til å utfylle det offentliges arbeid.  

Vil du bidra?

Vi anbefaler enkeltpersoner som ønsker å bidra med hjelp eller økonomisk støtte i første omgang om å  forholde seg til de etablerte, frivillige organisasjonene i kommunen. Les mer på frivillig.no.  

Se vår nettside om frivillighet i Vestfold og Telemark.

Ansvar og oppgaver på integreringsområdet

Fylkeskommunen skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft.

Bosetting

Fylkeskommunen har fått ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet, og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving. 

Alle kommuner i Vestfold og Telemark skal bosette flyktninger i 2022. På grunn av flyktningsituasjonen, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet tilsidesatt anmodningskriteriene, og dermed også fylkeskommunen sitt ansvar. Ansvaret for, og informasjonen om bosettingen, er det derfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sammen med KS som har nå.

Les mer om bosetting av ukrainske flyktninger på IMDi sinenettsider.

Karriereveiledning

Fylkeskommunen skal gi karriereveiledning  til nyankomne flyktninger.

Les mer på nettsidene til Karrieresenter Vestfold og Telemark.

Tilbud til voksne

Vil du vite mer om fylkeskommunens tilbud til voksne? 
Les om opplæring for voksne

Tilbud til ungdommer

Vil du vite mer om ungdommers rett til videregående opplæring? 
Les om opplæring i skole

Forbygging av negativ sosial kontroll 

Fylkeskommunen har fått ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette skal gjøres gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

Les mer:

Inkludering i arbeidsliv 

Fylkeskommunen skal bidra til at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes arbeidslivet.

 Tannhelse 

De første 6 månedene i Norge gis det tilbud om gratis akutt tannbehandling. De over 20 år må selv oppsøke tannlege ved behov, og betale for tannbehandling og eventuelle tolkeutgifter.

Har du rett til gratis tannbehandling?

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid 

Fylkeskommunen har fått, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger. Dette gjelder der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning. 

Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner 

Fylkeskommunen har fått ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå. 

Webinarer og samlinger

Integreringsteamet i fylkeskommunen tar regelmessig initiativ til webinarer, samlinger og andre arenaer for faglig påfyll, erfaringsdeling og samarbeid om å løse samfunnsoppgavene.

Avholdte webinarer og samlinger 

Webinar: Samarbeid om kvalifisering av minoritetsspråklige.

Kommunikasjon med minoritetsspråklige og bruk av tolk i offentlig sektor med fokus på kvalifisering og arbeid.

NAV Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune ved integreringsteamet og Karrieresenteret inviterer til et webinar den 12. mai 2021 om bruk av tolk i offentlig sektor.

Webinaret tar for seg temaet om bevist bruk av tolk ved kartlegging og kvalifisering av minoritetsspråklige til arbeid og utdanning.  

Webinar: «Sammen for å lykkes - innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark»

Webinaret handler om hva skal til for at vi i fellesskap klarer å bli et mer attraktivt fylke for bosetting, og for å få folk til å bli? Arrangeres i samarbeid med Distriktssenteret (DS).

Tid: fredag 4. desember 2020
Sted: Webinar
Påmelding: Påmeldingsskjema finner du på nettsiden til Distriktssenteret.

Målgruppe:
Hovedsakelig for kommuner, næringslivet og samarbeidspartnere i Vestfold og Telemark, men åpent for øvrige fylker i landet.

 • administrative ledere ved kommunene i Vestfold og Telemark
 • fagpersoner i kommuner som jobber med integrering/inkludering
 • næringslivet
 • aktuelle samarbeidspartnere
 • frivillige organisasjoner
 • private innvandrertjenester

Webinaret passer også for ansatte i NAV fylke og hos Fylkesmannen

Her kan du se webinaret i opptak.

Nettverkssamling: «Nye blikk på utenforskap, mangfold og tilhørighet»

I samarbeid med RVTS Sør (regionale ressurssentre) ønsker vi å rette blikket mot negativ sosial kontroll, og hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre. 

Samtidig vil vi løfte fram gode initiativer og eksempler fra praksisfeltet som bidrar til blant annet inkludering, felleskap og mestring. 

Tid: 18. november eller 19. november (to like samlinger)
Sted: Farris Bad, Larvik

Målgruppe:
Nettverkssamlingen er for ansatte i det offentlige tjenesteapparatet der tematikken er relevant. Vi avsetter også noen plasser til frivillig sektor. 

Webinar: Integreringsloven «Samarbeid om karriereveiledning av flyktninger i kommuner – veien til utdanning og arbeid»

Webinaret handler om karriereveiledning og kompetansekartlegging i henhold til innføring av den nye integreringsloven.

Tid: tirsdag 3. november 2020
Sted: Webinar

Målgruppe:
Webinaret passer for deg som har ansvar for eller jobber med integrering av innvandrere:

 • Beslutningstakere eller administrative ledere i flyktningetjenesten
 • Fagpersoner i kommuner som jobber med integrering/inkludering
 • Ansatte i kommunale tjenester
 • Aktuelle samarbeidspartnere
 • Veiledere i NAV
 • Programrådgiver i introduksjonsprogram
 • Leder og lærer voksenopplæringen
 • Private innvandrertjenester som Fønix og iFokus

Webinaret passer også for ansatte i NAV Vestfold og Telemark og hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Les mer om webinaret

Lunsj til lunsj seminar: Prosjekter innen inkluderingstiltakene «Etablereropplæring for innvandrere (ETA)» og «Mentor- og traineeordningen for innvandrere»

På seminaret kan deltakerne dele kunnskap og erfaringer, bygge nettverk for faglig kunnskap og prosjektarbeid.

Tid: 29.-30. oktober 2020
Sted: Scandic Park Sandefjord

Målgruppe:
Deltakere i prosjekter innenfor tiltakene «Etablereropplæring for innvandrere (ETA)» og «Mentor- og traineeordningen for innvandrere» som er igangsatt i 2020. 

Webinar: Migrasjon og psykisk helse (24. september 2020)

Fagpersoner som jobber med integrering, har ofte lignende behov for faglig oppdatering og erfaringsdeling. Derfor inviterer fylkeskommunen til webinarer – her kan du se webinaret om migrasjon og psykisk helse.

Webinar: Minoritetsrådgivere i Vestfold og Telemark (30. april 2020)

Vestfold og Telemark har tre minoritetsrådgivere ved sine videregående skoler:

- Linn Eskedal ved Færder videregående skole
- Marjan Farahmand ved Skogmo videregående skole
- Dennis Zimmer ved Sandefjord videregående skole

(lenke til webinaret kommer)

Statistikk over innvandring og integrering

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en ambisjon om å gjøre kunnskap om regionens fortrinn og utfordringer lett tilgjengelig. 

Dette gjør fylkeskommunen ved å levere kunnskapsoppsummeringer, analyser og statistikk av høy kvalitet. Her finner du statistikk over innvandrere og integrering i Vestfold og Telemark. 

Her finner du hele kunnskapsgrunnlaget: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling

Publisert: 07.11.2019 Oppdatert: 06.02.2023 kl.13.18

Les mer

Rebeka Holmes-Farmen
Rådgiver
Susanne Hammernes
Rådgiver