Regional kompetansestrategi

«Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark» skal styrke regionens kompetanseutvikling og inkludering i arbeidslivet. Strategien er på høring fram til 30. juni 2021.

 

Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling skal virksomheter og innbyggere i fylket få kompetanse som er nødvendig for å dekke nåværende og fremtidige behov i arbeidslivet.

Regionale kompetansestrategi skal vise retning for arbeid med kompetanseutvikling i Vestfold og Telemark frem mot 2028. Strategien skal bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, virkemiddelaktører, samt kunnskaps- og forskningsmiljøer.

Regional kompetansestrategi ligger ute på høring fram til 30. juni 2021. Innspill kan sendes til post@vtfk.no og merkes «NIK». Her kan du lese høringsdokumentet.

Hva er kompetanse?

Regional kompetansestrategi legger et bredt kompetansebegrep til grunn. Det vil si at kompetanse omfatter mer enn utdanning.

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Videre inkluderer kompetansebegrepet personers kunnskap, ferdigheter og holdninger, og hvordan disse brukes i samspill.

Overordnet mål

"Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark" skal bidra til å styrke kompetanseutvikling, og (1) bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet, og (2) øke inkluderingen i arbeidslivet.

For å lykkes, må ulike ansvarsområder innen opplæring, integrering og næringsutvikling sees i
sammenheng. Det omfatter utdanningstilbydere og virksomheter, men også personer som skal
gjennomføre kompetanseheving.

Peker på fire innsatsområder

Arbeidet med å legge til rette for å utvikle og bedre tilgangen på kompetent og relevant arbeidskraft, som møter det regionale arbeidsmarkedets behov, kan fordeles på fire innsatsområder. 

De fire innsatsområdene i strategien henger sammen, men skal på hver sin måte skal bidra til å løfte og utvikle kompetanse i fylket:

1. Regionalt kunnskapsgrunnlag
Formålet er et felles, samordnet og oppdatert kunnskapsgrunnlag for kompetanse, som fundament for arbeidet med de andre innsatsområdene i strategien.

2. Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring
Formålet er å videreutvikle enkeltpersoners kompetanse og omstillingsevne, for å gi økte muligheter i et stadig skiftende arbeidsmarked.

3. Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov
Formålet er å legge til rette for kompetanseutvikling som svarer opp arbeidslivets behov.

4. Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning
Formålet er å forberede og ruste personer til arbeid og/eller gjennomføre utdanning for å forebygge og redusere utenforskap.

Les mer om innsatsområdene i Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark.

Kunnskap om utfordringsbildet

Mismatchen mellom næringslivets behov for (kvalifisert) arbeidskraft og den tilgjengelige
kompetansen, er i Vestfold og Telemark svært utfordrende innenfor flere bransjer.

Fylkeskommunens utviklingsenhet, Vestfold og Telemark +, har utarbeidet kunnskapsgrunnlaget til den regionale kompetansestrategien. Rapporten peker på de endrede kompetansebehovene fylket står overfor både som følge av den demografiske og teknologiske utviklingen. 

Du kan lese mer om befolkningsutvikling, arbeidsliv, fremtidens kompetansebehov, tilgang på utdannet arbeidskraft, og frafall, utenforskap og inkludering i rapporten Kompetanse i Vestfold og Telemark.

Vi ønsker høringsinnspill

"Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark" er sendt på høring, etter vedtak i hovedutvalget for næring og reiseliv (4. mai)

Fylkeskommunen ønsker nå konkrete tilbakemeldinger på beskrivelser av innsatsområder, mål og tiltak i den regionale kompetansestrategien. 

Høringsfristen er 30. juni 2021.

Kommunene oppfordres til å behandle høringen i aktuelle politiske organer. Andre aktører oppfordres til å styrebehandle eller forankre høringen i toppledelsen.

Alle virksomheter, organisasjoner og interesserte innbyggere kan sende inn høringsinnspill. 

Viktige dokumenter:
Høringsbrev
Høringsdokument – Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark
Saksfremlegg, politisk behandling i hovedutvalg for næring og reiseliv

Endringsforslag som mottas i høringsperioden blir gjennomgått, og alle innspill blir vurdert i ferdigstillelse av strategidokumentet og i handlingsprogram 2021-2022.

Dette legges fram for politisk behandling med endelig vedtak i fylkestinget 5. oktober 2021.

Slik sender du høringsinnspill

Send ditt høringssvar på e-post til post@vtfk.no og merk e-posten med «NIK prosjekt 21-584».

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Karen Anne Kjendlie i Vestfold og Telemark fylkeskommune om du har spørsmål. Hun kan kontaktes på e-post karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Det er anledning til å be om en presentasjon av innholdet i regional kompetansestrategi og diskutere aktuelle problemstillingen i høringsperioden.

Publisert: 06.05.2021 Oppdatert: 27.05.2021 kl.08.53