Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028

Den regionale kompetansestrategien for Vestfold og Telemark skal styrke regionens kompetanseutvikling og inkludering i arbeidslivet. Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling skal virksomheter og innbyggere i fylket få kompetanse som er nødvendig for å dekke nåværende og fremtidige behov i arbeidslivet.

 

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 ble vedtatt av fylkestinget 5. oktober 2021. Les dokumentet her.

Regionale kompetansestrategi skal vise retning for arbeid med kompetanseutvikling i Vestfold og Telemark frem mot 2028. Strategien skal bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, virkemiddelaktører, samt kunnskaps- og forskningsmiljøer.

Hva er kompetanse?

Regional kompetansestrategi legger et bredt kompetansebegrep til grunn. Det vil si at kompetanse omfatter mer enn utdanning.

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Videre inkluderer kompetansebegrepet personers kunnskap, ferdigheter og holdninger, og hvordan disse brukes i samspill.

Overordnet mål

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 skal bidra til å:

  1. styrke kompetanseutviklingen i fylket
  2. bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet
  3. øke inkluderingen i arbeidslivet.

For å lykkes, må ulike ansvarsområder innen opplæring, integrering og næringsutvikling sees i sammenheng. Det omfatter utdanningstilbydere og virksomheter, men også personer som skal gjennomføre kompetanseheving.

Peker på fire innsatsområder

Arbeidet med å legge til rette for å utvikle og bedre tilgangen på kompetent og relevant arbeidskraft, som møter det regionale arbeidsmarkedets behov, fordeles på fire innsatsområder. 

De fire innsatsområdene i strategien henger sammen, men skal på hver sin måte skal bidra til å løfte og utvikle kompetanse i fylket:

1. Regionalt kunnskapsgrunnlag
Formålet er et felles, samordnet og oppdatert kunnskapsgrunnlag for kompetanse, som fundament for arbeidet med alle innsatsområdene i strategien.

2. Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring
Formålet er å opprettholde og videreutvikle enkeltpersoners kompetanse og omstillingsevne, og gi økte muligheter i et stadig skiftende arbeidsmarked.

3. Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov
Formålet er å legge til rette for kompetanseutvikling som svarer opp arbeidslivets behov.

4. Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning
Formålet er å forberede enkeltpersoner til å gjennomføre utdanning og varig tilknytning til arbeidslivet.

Kunnskap om utfordringsbildet

Mismatchen mellom næringslivets behov for (kvalifisert) arbeidskraft og den tilgjengelige
kompetansen, er i Vestfold og Telemark utfordrende innenfor flere bransjer.

Fylkeskommunens utviklingsenhet, Vestfold og Telemark +, har utarbeidet kunnskapsgrunnlaget til den regionale kompetansestrategien. Rapporten peker på de endrede kompetansebehovene fylket står overfor både som følge av den demografiske og teknologiske utviklingen. 

Du kan lese mer om befolkningsutvikling, arbeidsliv, fremtidens kompetansebehov, tilgang på utdannet arbeidskraft, og frafall, utenforskap og inkludering i rapporten Kompetanse i Vestfold og Telemark.

Oppfølging - veien videre

Den regionale kompetansestrategien utgjør en ramme for videre samordning i fylket. Fylkeskommunen inviterer sentrale samarbiedsaktører til verksted for å konkretisere tiltak i handlingsprogrammet for 2021-2022, og aktørene skal sammen utvikle og følge opp årlige handlingsprogram.

Strategien og handlingsprogram kan du laste ned og lese her

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Karen Anne Kjendlie i Vestfold og Telemark fylkeskommune om du har spørsmål. Hun kan kontaktes på e-post karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Bakgrunn - høringsprosessen

"Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark" ble sendt på høring, etter vedtak i hovedutvalget for næring og reiseliv (4. mai)

Fylkeskommunen ba om konkrete tilbakemeldinger på beskrivelser av innsatsområder, mål og tiltak i den regionale kompetansestrategien. Høringsfristen var 30. juni 2021.

Viktige dokumenter:
Høringsbrev
Høringsdokument – Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark
Saksfremlegg, politisk behandling i hovedutvalg for næring og reiseliv

Høringsvar med endringsforslag er gjennomgått og drøftet i Nettverk for verdiskaping og kompetanse, og vurdert innarbeidet i ferdigstillelse av strategidokumentet og i forslag til handlingsprogram 2021-2022.

Dette legges fram for politisk behandling med endelig vedtak i fylkestinget 5. oktober 2021.

Publisert: 06.05.2021 Oppdatert: 18.11.2021 kl.11.33