Tilskudd

Her finner du en oversikt over alle tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide for at flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring. Det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak med mål om økt sysselsetting og bærekraftig vekst.

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU)

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (sak 23/21) å opprette en tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap for 2021. 

Rammen for tilskuddsordningen er 540 000 kroner. Søknadsfristen er 13. mai 2021. 

Søk om midler på regionalforvaltning.no

Søkere til tilskuddsordningen kan søke om midler til prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i Vestfold og Telemark knyttet til en lavere andel sysselsatte, høyere andel uføre og personer som mottar passive stønader, samt noe lavere verdiskaping enn i landet for øvrig. Denne tendensen er forsterket gjennom det siste året. 

Det er behov for tiltak innen følgende områder: 

 • Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping: Det er derfor behov for vekst i etablerte bedrifter og flere nyetableringer. Det er også viktig å understøtte vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen grønn omstilling. Det er behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og dermed arbeidsinkludering. 
 • Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning: Vestfold og Telemark har en særskilt høy andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på videreutvikling av tiltak som får flere unge inn i ordinært arbeid og utdanning. Det er også relevant å prøve ut nye tiltak. 
 • Høy andel personer med fremmedspråklig bakgrunn utenfor arbeid og utdanning: Det er en høy andel personer med fremmedspråklig bakgrunn som ikke er i arbeid eller har fullført utdanning. Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i dag klarer å stå i verken jobb eller utdanning. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og integrert, med mål om å på sikt gi dem mulighet for arbeid og utdanning.

Hvem kan søke? 

 • Frivillige organisasjoner
 • Bedrift/virksomhet (Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Dette omfatter særlig selvstendig næringsdrivende og familieforetak som utøver håndverksvirksomhet eller annen virksomhet, samt interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet.)
 • Kommuner og andre offentlige instanser 

Vurderingskriterier for utlysing av midler
Søknader som innfrir formalkriteriene vurderes og rangeres ut fra følgende kriterier:

 • Potensial for økt (eller opprettholdt) sysselsetting, gjerne med kort/mellomlang horisont.
 • Prosjektets relative effekt og viktighet vurdert opp mot de samfunnsmessige utfordringer i det området resultater og effekter er forutsatt å komme.
 • Forventet langsiktig effekt av aktiviteten utført i prosjektperioden, hvordan det er ivaretatt.
 • Om støtte til aktiviteten kan legge grunnlag for langsiktig innsats, at det kan forventes å fungere som starten på noe større og langvarig (dominoeffekt).
 • At prosjektet bidrar sammen med øvrig innsats støttet fra andre virkemidler, slik at den samlede samfunnsmessige effekten blir større (multiplikatoreffekt).
 • Fylkeskommunens bidrag vil være utløsende for at aktiviteten blir gjennomført, eventuelt at gjennomføring ellers vil komme senere og/eller med vesentlig lavere innsats og effekt.

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • 540 000 kroner avsettes til tilskuddordningen
 • Utlysning 15. april med søknadsfrist 13. mai 2021

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak, henvises til egen ordning for bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen).

Utbetaling
50 prosent utbetales ved oppstart, 50 prosent ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført.  

Krav til søknaden
I retningslinjene for denne tilskuddsordningen, finner du flere detaljer om krav til søknaden. Her finner du dem.

Søknadsskjema
Her kan du søke om tilskuddsmidler (egen påloggingsside hos regionalforvaltning.no)

Tips og råd
Her finner du tips til hvordan du skriver en god søknad.

Timepris 
Her finner du gjeldende timepriser for støtteordningen.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål 

Gro Merethe Rørvig
gro.merethe.rorvig@vtfk.no
Tlf. 930 09 109

Karen Anne Kjendlie
karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Rebeka Dawn Holmes-Farmen
rebeka.holmes-farmen@vtfk.no

Oda Marie Søli Askeland
oda.marie.soli.askeland@vtfk.no

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut det andre året tilskudd til mentor- og traineeordningen for innvandrere. Tilskuddsrammen er på 805.000, - kroner for 2021. 

Søknadsfristen er 28. februar 2021. 
 
Hva gjelder ordningen? 
Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn. 
 
Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine faglige kvalifikasjoner og med det utnytte mangfoldets potensiale i enda større grad. Mentorprogrammer ogtraineestillinger er mulige veier inn i arbeidslivet for mange innvandrere. 
Virksomheter i privat og offentlig sektor kan benytte midler fra tilskuddsordningen til å etablere og gjennomføre mentor- og traineeordninger som styrker mangfoldet i bedriften, og på den måten tilegne seg ny kunnskap og nye erfaringer. 

Målgruppe for ordningen 
Virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor som har eller ønsker å etablere mentor- og eller traineeordninger spesielt rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. 
 
Innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra Norge eller utlandet, og som enten trenger innpass i arbeidslivet eller karriereutvikling tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner. 

Hvem kan søke? 
Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor. 
Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. 
Kommuner/kommunale virksomheter.  
 
Hva kan du få støtte til? 
Du kan få støtte til etableringgjennomføring og utvikling av eksisterende mentor- og traineeprosjekt med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere. 
 
Regler for ordningen 
For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se retningslinjer her.

Her kan du søke på ordningen
 
Fylkeskommunen vil gjennomføre informasjonsmøter 11-12 februar for alle interesserte.  

Påmeldingslink til informasjonsmøter: 

Informasjonsmøte om tilskudd for etablereropplæring for innvandrere og mentor- og trainee ordning for innvandrere 11.feb (pameldingssystem.no) 

Informasjonsmøte om tilskudd for etablereropplæring for innvandrere og mentor- og trainee ordning for innvandrere 12. feb (pameldingssystem.no) 
 
Disse fikk tilskudd i 2020:

     Mottaker 

       Prosjekt 

         Beløp 

 Hjartdal kommune 

Mentor- og traineeordning for innvandrere 

        171.781 

 KIA Skien 

Mentorordning i regi av KIA Skien 

        188.291 

 Tønsberg kommune 

Mentor- og traineeordning for introduksjonsdeltakere 

        400.000 

 
For spørsmål ta kontakt med:

Lailo Merganova                                       
lailo.merganova@vtfk.no                                       
Rådgiver                                                                      
Kompetanseutvikling og inkludering                                
Mobil: 918 90 445    

Det finnes flere mentorordninger og ressurser du kan bruke: 
Ressurssenter for mentorordningen  
Veien inn til arbeidslivet( LIN) 
NAV mentor. 

Etablereropplæring for innvandrere

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut det andre året tilskudd til etablereropplæring for innvandrere. Tilskuddsrammen er på 805.000, - kroner for 2021. 
 
Søknadsfristen er 28. februar 2021 
 
Hva gjelder ordningen? 
Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.   

Målgruppe for ordningen 
Virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor som har eller ønsker å etablere etablereropplæring spesielt rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. Flerkulturelle gründere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Hvem kan søke? 
Offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere.  
Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise innen etablereropplæring. 
Frivillige organisasjoner med fagekspertise innen etablereropplæring som er registrert i Frivillighetsregisteret  
 
Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.


Hva kan du få støtte til? 
Du kan få støtte til etablering og gjennomføring av etablereropplæringsprosjekt med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere. 

Regler for ordningen 
For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se retningslinjer her.

Her kan du søke på ordningen

Fylkeskommunen vil gjennomføre informasjonsmøter 11-12 februar for alle interesserte 

Påmeldingslink til informasjonsmøter: 

Informasjonsmøte om tilskudd for etablereropplæring for innvandrere og mentor- og trainee ordning for innvandrere 11.feb (pameldingssystem.no) 

Informasjonsmøte om tilskudd for etablereropplæring for innvandrere og mentor- og trainee ordning for innvandrere 12. feb (pameldingssystem.no) 

For spørsmål ta kontakt med: 

Rebeka Holmes-Farmen

Rebeka.holmes-farmen@vtfk.no

Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Mobil: 940 30 322     

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Tilskudd til fagskoler

Les mer om tilskudd til fagskole her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 15.04.2021 kl.12.30

Liv Marit Hansen
Seksjonsleder kompetanseutvikling og inkludering