Tilskudd

Her finner du en oversikt over alle tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide for at flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring. Det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak med mål om økt sysselsetting og bærekraftig vekst.

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine faglige kvalifikasjoner og med det utnytte mangfoldets potensiale i enda større grad. Virksomheter i privat og offentlig sektor kan benytte midler fra tilskuddsordningen til å etablere og gjennomføre mentor- og traineeordninger som styrker mangfoldet i bedriften, og på den måten tilegne seg ny kunnskap og nye erfaringer.

Målgruppe
Virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor som har eller ønsker å etablere mentor- og eller traineeordninger spesielt rettet mot personer med innvandrerbakgrunn.

Innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra Norge eller utlandet, og som enten trenger innpass i arbeidslivet eller karriereutvikling tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner.

Hvem kan søke?
Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor. 
Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Kommuner/kommunale virksomheter.

Søknad om tilskudd kan søkes enkeltvis eller i samarbeid med andre. Vær oppmerksom på at søknadsfristen er utsatt til 30 april.

Her er retningslinjene for Mentor- og traineeordningen.

Søk her 

Kontaktinformasjon:

Susanne Maria Hammernes                                      
susanne.hammernes@vtfk.no                                      
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 40 82 88 93   

Lailo Merganova                                      
lailo.merganova@vtfk.no                                      
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 918 90 445                                          

Rebeka Holmes-Farmen
rebeka.dawn.holmes-farmen@vtfk.no
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Mobil: 940 30 322                   
 

Etablereropplæring for innvandrere

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.  

Målgruppe  
Flerkulturelle gründere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende

Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Hvem kan søke?
Offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere 
Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise innen etablereropplæring
Frivillige organisasjoner med fagekspertise innen etablereropplæring som er registrert i Frivillighetsregisteret 

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Søknadsfristen er 30 april

Her er retningslinjene for Etablereropplæring for innvandrere

Søk her

Kontaktinformasjon:

Lailo Merganova                                      
lailo.merganova@vtfk.no                                      
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 918 90 445                                          

Rebeka Holmes-Farmen
rebeka.dawn.holmes-farmen@vtfk.no
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Mobil: 940 30 322   

Susanne Maria Hammernes                                      
susanne.hammernes@vtfk.no
Rådgiver                                                                     
Kompetanseutvikling og inkludering                               
Mobil: 40 82 88 93 

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 01. januar 2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen. Fylkestinget Vestfold og Telemark behandlet 16. juni sak om økt ramme på 13 miloner kroner som ble vedtatt.

Tildeling av BIO-tilskudd med søknadsfrist 15. august er åpnen for søknader. Søk her.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring, og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. I forbindelse med koronakrisen er det i 2020 bevilget ekstra midler til ordningen. Ansatte som er helt eller delvis Korona-permittert er en del av målgruppen, men i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert men motta lønn fra sin arbeidsgiver. Det må tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene.

Hvem kan få støtte

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt- og delvis permitterte.

Her er retningslinjene for Bedriftsintern opplæring BIO Vestfold og Telemark 2020

Her er tips hvordan skrive en god søknad

Her er mal for opplæringsplan (word)

Søk her

Kontaktinformasjon og søknadsfrister

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no

Søknadsskjemaet stenger ved fristens utløp og åpner i forkant av ny søknadsrunde. Søknadsfrister i 2020 er 15. april, 15. mai, 15. juni 15. august, 15. oktober og 15. desember, under forutsetning av det er tilgjengelige midler.

Har din virksomhet spørsmål om ordningen, eller ønsker veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, ta kontakt med:

Hans Jacob Edvardsen
hans.jacob.edvardsen@vtfk.no
Rådgiver
Telefon: 91377035

Karen Anne Kjendlie
karen.anne.kjendlie@vtfk.no
Rådgiver

Sindre Larsen Melås
sindre.larsen.melaas@vtfk.no
Rådgiver

Gro Merethe Rørvig
gro.merethe.rorvig@vtfk.no
Rådgiver

Tilskudd til fagskoler

Les mer om tilskudd til fagskole her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 26.06.2020

Liv Marit Hansen
Seksjonsleder kompetanseutvikling og inkludering