Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over alle tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.
Tilskudd for integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist 1. desember 2022

Tilskuddsordningen skal bidra til å iverksette målrettede integreringstiltak for flyktninger i regi av lokale og regionale frivillige organisasjoner i hele fylket.

Det settes ingen øvre eller nedre grense, men søknadssummer over 20 000 kroner prioriteres. Det gis tilskudd til tiltak som blir igangsatt i løpet av 2022. Frivillige organisasjoner kan søke enkeltvis eller i samarbeid med ulike parter innenfor det frivillige, offentlige og private.

Oversikt over retningslinjer for tilskudd til integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner finner du her.

Søknadsskjemaet finner du her.

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU)

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide for at flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring. Det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak med mål om økt sysselsetting og bærekraftig vekst.

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (sak 9/22) å opprette en tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap for 2022. 

Rammen for tilskuddsordningen er 1 million kroner.

Søknadsfristen var 3. mars 2022. 

Søk om midler på regionalforvaltning.no

Formålet med ordningen er å styrke mulighetene utsatte grupper har til å gjennomføre utdanning og komme i arbeid. Søkere er offentlige og private virksomheter som kan tilby tiltak i samsvar med de overordnede målene for tilskuddsordningen, og hvor brukermedvirkning og likeverd står sentralt. Tiltak skal være et supplement til det offentlige tilbudet.

Det kan søkes om midler til prosjekter som retter seg inn mot følgende utfordringer:

 • Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning
  Vestfold og Telemark har en særskilt høy andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som av ulike årsaker, blant annet psykiske helseutfordringer, blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på videreutvikling av tiltak som bidrar til å få flere unge inn i ordinært arbeid og til å fullføre utdanning.
 • Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping
  Det er viktig å understøtte vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen bærekraftig omstilling. Det er behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og dermed arbeidsinkludering.
 • Høy andel personer med fremmedspråklig/-kulturell bakgrunn utenfor arbeid og utdanning
  Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i dag klarer å stå i verken jobb eller utdanning. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og integrert, med mål om å på sikt gi dem mulighet for arbeid og utdanning.

Hvem kan søke? 

 • Frivillige organisasjoner
 • Bedrift/virksomhet
 • Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet, eksempelvis sosiale entreprenører
 • Kommuner og andre offentlige instanser

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • 1 000 000 kroner avsettes til tilskuddordningen
 • Utlysning 7. februar med søknadsfrist 3. mars 2022

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak, henvises til egen ordning for bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen).

Utbetaling
50 prosent utbetales ved oppstart, 50 prosent ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført.  

Krav til søknaden
I retningslinjene for denne tilskuddsordningen, finner du flere detaljer om krav til søknaden. Her finner du dem.

Offentlig støtte
Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for offentlige støtteordninger på fylkeskommunens her:

Søknadsskjema
Søk om midler på regionalforvaltning.no

Timepris Her finner du gjeldende timepriser for støtteordningen

Vil du vite mer om hvem som fikk tilskudd i 2021, så klikk her

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål 
Kjersti Isachsen
kjersti.isahcsen@vtfk.no
Mobil: 40 20 39 18

Marita Bruun
marita.bruun@vtfk.no
Mobil: 99 61 44 12

 

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til mentor- og traineeordningen for innvandrere med reviderte retningslinjer. De reviderte retningslinjer vil gjøre det enklere for søkere å forstå både formål og de formelle, juridiske og faglige forhold som må oppfylles for vurdering av søknaden. 

En egen mentor eller en stilling som trainee kan være veien inn i det norske arbeidslivet.
Denne tilskuddsordningen skal bidra til at flere innvandrere får sjansen til å delta i arbeidslivet.

Tilskuddsrammen er på 805.000,- kroner.

Søknadsfristen var 3. mars 2022

Søk om midler på regionalforvaltning.no

Hvem kan søke? 

 • Frivillige organisasjoner
 • Bedrift/virksomhet (Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet)
 • Kommuner og andre offentlige instanser 

Hva gjelder ordningen? 
Mentor – og traineeordning for innvandrere er en tilskuddsordning som innretter seg mot tiltak som skal bidra til å øke muligheten for inkludering av innvandrere i arbeidslivet, slik at kvalifikasjonene og det faglige potensialet kommer til nytte for den enkelte og samfunnet ellers i enda større grad.

Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn. 

Prinsipper og kriterier for ordningen

 • Tydelig resultatmål for prosjektet
 • Strategi for rekruttering av mentorer, samt traineer/adepter med fokus på regional næringsutvikling og rekruttering til fylket.
 • Prosjekter fra regionale distrikter vil bli prioritert.
 • Opplegg for opplæring og oppfølging av traineer og mentorer.
 • Opplegg for kvalitativ og kvantitativ evaluering
 • Vurdering av måloppnåelse av prosjektet

Hva kan du få støtte til? 
Du kan få støtte til etablering, gjennomføring og utvikling av eksisterende mentor- og traineeprosjekt med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere. 

Regler for ordningen 
Reviderte retningslinjer og kriterier for mentor- og traineeordningen er vedtatt av hovedutvalget for næring og reiseliv 02.02. 2022 sak 21/37820. Se retningslinjer her.

Utbetaling
50 prosent utbetales ved oppstart, 50 prosent ved innlevering av sluttrapport og regnskap som dokumenterer at tiltaket er gjennomført

Offentlig støtte
Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for offentlige støtteordninger på fylkeskommunens her:

 

Det finnes flere mentorordninger og ressurser du kan bruke: 
Ressurssenter for mentorordningen  
Veien inn til arbeidslivet( LIN) 
NAV mentor. 

Disse fikk tilskudd i 2021:

     Mottaker 

       Prosjekt 

         Beløp 

 Hjartdal kommune 

Mentor- og traineeordning for innvandrere 

 186.781,-

 KIA Skien 

Mentorordning i regi av KIA Skien 

   198.219,-    

 Tønsberg kommune 

Mentor- og traineeordning for introduksjonsdeltakere 

   420.000,-    


Disse fikk tilskudd i 2020:

     Mottaker 

       Prosjekt 

         Beløp 

 Hjartdal kommune 

Mentor- og traineeordning for innvandrere 

        171.781 

 KIA Skien 

Mentorordning i regi av KIA Skien 

        188.291 

 Tønsberg kommune 

Mentor- og traineeordning for introduksjonsdeltakere 

        400.000 

 

Etablereropplæring for innvandrere

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til etablereropplæring (ETA) for innvandrere med reviderte retningslinjer. De reviderte retningslinjer vil gjøre det enklere for søkere å forstå både formål og de formelle, juridiske og faglige forhold som må oppfylles for vurdering av søknaden. Denne tilskuddsordningen skal bidra til at flere innvandrere får sjansen til å delta i arbeidslivet.

Tilskuddsrammen er på 805.000,- kroner

Søknadsfristen var 3. mars 2022

Søknadsskjema
Søk om midler på regionalforvaltning.no

Hva gjelder ordningen? 
Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.   

Målgruppe for ordningen 
Virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor som har eller ønsker å etablere etablereropplæring spesielt rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. 

Hvem kan søke? 

 • Frivillige organisasjoner
 • Bedrift/virksomhet
 • Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet
 • Kommuner og andre offentlige instanser

Hva kan du få støtte til? 
Du kan få støtte til etablering og gjennomføring av etablereropplæringsprosjekt med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere.  

Regler for ordningen 
Reviderte retningslinjer og kriterier for etablereropplæring er vedtatt av hovedutvalget for næring og reiseliv 02.02.2022 sak 21/37820. Se retningslinjer her.

Utbetaling
50 prosent utbetales ved oppstart, 50 prosent ved innlevering av sluttrapport og regnskap som dokumenterer at tiltaket er gjennomført

Offentlig støtte
Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for offentlige støtteordninger på fylkeskommunens her:

Tips og råd
Fylkeskommunen vil gjennomføre et digtalt informasjonsmøte 16. februar kl. 12-13 for tips om hvordan å skrive en god søknad med tanken på faglig innhold og oppfyllelse av krav.

Påmeldingslink til informasjonsmøte: Meld deg på her:

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål
Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver Kompetanseutvikling og inkludering
Rebeka.holmes-farmen@vtfk.no
Mobil: 940 30 322     

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Tilskudd til fagskoler

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt. Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Les om tilskudd til fagskole her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 08.11.2022 kl.12.46

Gro Merethe Rørvig
Konst. Seksjonsleder kompetanseutvikling og inkludering