Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 1. januar 2020 er overført til fylkeskommunene. Fylkestinget i Vestfold og Telemark har foreløpig bevilget 4 millioner kroner til ordningen for 2021.

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring.

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

I videosnutten under snakker rådgiver Hans Jacob Edvardsen i BIO-teamet om det viktigste du trenger å vite - hva er BIO-ordningen og hvem kan søke.

Hvordan søke BIO-ordningen?

Ordningen med bedriftsintern opplæring innebærer at virksomheten selv må søke. Det er ikke anledning til å søke på vegne av andre eller samlet for flere bedrifter/virksomheter.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring hvor opplæringstiltaket skal beskrives, og hvordan bedriften vil gjennomføre planen. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

I videosnutten under får du noen gode tips på veien av rådgiver Gro Merethe Rørvig i BIO-teamet. Hun forklarer nærmere hvordan du søker, og sier det egentlig ikke er så veldig komplisert. 

Mer om BIO-ordningen

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Ansatte som er helt eller delvis Korona-permittert er en del av målgruppen, og i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver.

Det tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene.

Første søknadsfrister i 2021

Den første søknadsfristen i 2021 blir 15. februar, og fristen etter det er 15. mars. Øvrige søknadsfrister er ikke fastsatt, men blir kunngjort i februar. 

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no

Søk her

Søknadsskjemaet stenger ved fristens utløp og åpner i forkant av ny søknadsrunde. 

Se hva bedriftene bruker BIO-midlene på

Under finner du en oversikt over bedrifter som har fått støtte til bedriftsintern opplæring og hva slags opplæring pengene brukes på.

Støtte til bedriftsintern opplæring (november 2020)

Kjeldaas AS (Sande) – tildelt 891 698 kroner

Kjeldaas AS er en entreprenør som leverer vei, vann og avløp på hele Østlandet. Bedriften har 126 ansatte.

Bedriften vil benytte BIO-midlene til kompetanseheving av sine ledere, for å bli mer attraktive i et tøffere marked og et marked som er i endring. Deres mål er å klare å holde alle i jobb uten permitteringer.

Sagaplant AS (Akkerhaugen) – tildelt 481 582 kroner

Sagaplant AS bidrar til det grønne skiftet og bioøkonomien ved å produsere sykdomsfrie og sortsekte planter til produsenter av frukt-, bær- og grøntanleggsplanter. Dette er med på å sikre stabile avlinger av god kvalitet for bærdyrkere og planteprodusenter over hele landet. Sagaplant AS er en liten bedrift på 12 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på over 18 millioner kroner. 

Bedriften ser et økt potensiale i etterspørselen av norskproduserte planter og en tilgang til nye markeder. Ved å tilegne seg nye kunnskap om produksjon av nye arter og sorter av planter, har Sagaplant AS et potensiale til vekst i noen av deres eksisterende produkter.

BIO-midlene skal benyttes til opplæring som bidrar til at Sagaplant AS kan tilby næringen nye produkter, økt kvalitet, innovativ aktivitet og bedre leveringssikkerhet enn det er i dag. 

Seljord Hotel AS (Seljord) – tildelt 377 580 kroner

Seljord Hotel AS er et lite og unikt hotell med en lang og spennende historie fra 1850. Med sine 15 ansatte, 25 rom, restaurant og kursavdeling, omsetter de for ca. 7,5 millioner kroner årlig. 

Hotellet har blitt kraftig påvirket av restriksjonene knyttet til covid-19-pandemien, hvor ansatte har blitt utsatt for permitteringer og permitteringsvarsler. De ønsker nå å bruke tiden på å omstille seg ved å heve fagkompetansen på tvers av avdelingene og i helhet for å optimalisere driften og kvaliteten på serviceproduktet - og styrke ansattes fremtidige karrieremuligheter.
 
Seljord Hotel AS vil bruke BIO-midlene til å gi sine ansatte i førstelinjen, opplæring i avdelingsdrevet cross-training, gi ansatte med kvalifisert arbeidserfaring mulighet til å gjennomføre privatisteksamen/fagprøve, kursopplegg for ansatte med lavere kompetanse i bruk av norsk språk, kompetansehevning av avdelingsledere innen økonomi, og kurs i salg og markedsføring til resepsjonsansatte.  

Connection AS – tildelt 347 200 kroner

Connections AS ble stiftet i 2007 og er eid av grunder Marianne Reistveit gjennom Reistveit Holding (100 prosent). Bedriften driver reisebyrå-, turproduksjon- og reisearrangørvirksomhet samt eventplanlegging og gjennomføring for næringslivet. Bedriften har 14 ansatte. 

Som følge av UDs reiseråd samt forbud mot ansamlinger på grunn av covid-19, ble alle ansatte helt eller delvis permitterte i mars.

Connection AS skal bruke BIO-midlene på å gi opplæring i administrasjonsprogram, regnskapssystemer og bookingsystemer.

2080 AS (Larvik) – tildelt 261 100 kroner

2080 AS er leverandør av kjøkken og serveringsutstyr til profesjonelle brukere innen hotell, kantine og restaurantnæringen. Bedriften har åtte ansatte og omsatte i 2019 for ca. 40 millioner kroner. 

I 2020 hadde 2080 AS et fall i omsetning, som medførte at mange ansatte ble fullt eller delvis permittert. I denne situasjonen ser bedriften fremover, og ser et behov for å tilpasse seg nye standarder for å være forberedt på hva den “nye normalen” i servicebransjen vil være.  

2080 AS vil benytte BIO-midlene til å tilegne sine ansatte kunnskap om nye krav kundene vil stille, hvilke nye serviseringsformer og produkter de må ha kunnskap om. Samtidig vil forelesninger og praktiske øvelser gjøre dem bedre rustet til å jobbe under nye rammer serveringsbransjen pålegges mens Covid-19 pandemien pågår, samt rammen som vil gjelde post covid-19 tiltakene. 

Dyrud Elektro (administrasjon i Seljord) – tildelt 260 162 kroner

Dyrud Elektro AS ble etablert i 1983 og utfører arbeid i store deler av Vest-Telemark. Elektrikeren legger opp strømnett i nye og eldre bygg, og har erfaring innen veilys, fiber og El-kontroll i bolig, industri og landbruk. 

Bedriften vil skolere flere av deres elektrikere på El-kontroll av bolig, næring og landbruk, samt utdanne hele bedriften på digitale verktøy (dokumentasjon og rapporteringsverktøy). Dette for å være bedre rustet ved nedgang i markedet de operer i nå.

BIO-midlene vil i den anledning bidra til kompetanseheving og sertifisering av ansatte for å kunne utføre serviceoppdrag på en god og effektiv måte, noe som vil medføre ytterligere serviceoppdrag for firmaet.

Mersmak Skien AS (Skien) – tildelt 244 678 kroner

Mersmak Skien AS etablerte seg i 2008 og har per i dag to ansatte i 80 prosent stillinger. Bedriften har årlig arrangert en matfestival i Skien sentrum, samt arbeidet med utstillerne, praktisk rigg og gjennomføring av julemarkedet på Handelstorget i Skien. Deres hovedmål er å fremme matglede og interessen for mat. 

I 2020 ble festivalene avlyst, noe som førte til et markant inntektstap. Med usikkerhet rundt muligheten for å gjennomføre festival i 2021, ønsker Mersmak å øke fokus på mulighetene for andre typer prosjekter og aktiviteter – og dermed være synlig hele året. 

Mersmak Skien AS vil benytte BIO-midlene til opplæring som skal gi dem kompetansen og verktøyene de trenger for å omstille bedriften, tilpasse og gjennomføre nye typer prosjekter og aktiviteter som supplement til festivalen.

Bø Hotell AS (Bø) – tildelt 238 982 kroner

Bø Hotell AS driver det eneste hotellet i Bø. Utenom ferie/fritid på sommeren, er kurs og konferanse-markedet deres hovedmarked. 

Siden mars har konferansemarkedet blitt sterkt redusert, om ikke fraværende. Og Bø Hotell AS ser et klart tegn på at dette markedet er i endring mot mer digitale møter. Bedriften ønsker derfor å øke kompetansen på tvers av avdelinger, for å møte en fremtid der effektivitet og kvalitet blir viktig for å utvide deres marked og styrke posisjonen.

BIO-midlene vil benyttes til kompetanseheving og opplæring i ulike kompetansemål som; markedsføring og salg, aktiviteter, opplevelser, mat og drikke Bø har å by på, kvalitetssikring av produktleveranse, verstkapsrolle for et nytt og endret marked og bærekraftig ledelse. 

Drangedal bilruter AS (Drangedal) – tildelt 184 809 kroner

Sjekkpunkt Drangedal er en avdeling i Drangedal Bilruter AS. Med sine åtte ansatte i avdelingen, har driften hovedsakelig basert seg på reparasjon av egne busser i Drangedal Bilruter AS.

Etter et tap av busskontrakt, ble Drangedal Bilruter sin persontransportavdeling nedlagt, og en omstilling i organisasjonen ble nødvendig. Gjennom aktivt markedsarbeid har Sjekkpunkt verkstedet økt kundemassen med mye kunder både på lette- og tunge kjøretøy. Etter hvert har avdelingen innsett at relevant og moderne utstyr, samt kompetansen innenfor bruk av dette er mangelfull blant de ansatte. 

BIO-tilskuddet vil bidra med opplæring og sertifisering i fartsskriverkontroll, diagnoseverktøy tungbil og laserjusteringsverktøy for hjul. Gjennom skolering i nye digitale hjelpemidler vil de være rustet til å møte ny teknologi i moderne kjøretøy, og kunne diagnostisere og rette feil som oppstår. 

Elektropluss Telemark AS (Telemark) – tildelt 130 312 kroner

Elektropluss Telemark AS er et godt etablert firma med 35 ansatte og utfører elektroinstallasjoner og internkontroll i hele Telemark. 

Bedriften skal utdanne to EL-takstmenn som kan være fagpersoner ved feil på elektriske anlegg. 

BIO-midlene vil bidra til å kunne øke kompetansen i Elektropluss Telemark AS, noe som vil gi bedriften større konkurransekraft og økt antall oppdrag på Østlandet. 

Nilsen Bygg Kragerø AS (Kragerø) – tildelt 130 000 kroner 

Nilsen Bygg Kragerø AS driver hovedsakelig tømrervirksomhet, restaurering og nybygg, hvor store deler av virksomheten foregår på hytter og hus i skjærgårdsområdet. 

I perioder hvor hytteeiere benytter hyttene selv, er aktiviteten i markedet relativt lavt. Nilsen Bygg Kragerø AS har i den anledning kjøpt en tidligere taxibåt som de nå bruker som arbeidsbåt, men også for å kunne drive personbefordring som taxibåt. Ved å transportere feriegjester og andre håndverkere i skjærgården, vil det gi bedriften økt inntjening og sysselsetting for fremtiden.

Bedriften vil i den anledning benytte BIO-midlene til å finansiere nødvendige kurs og sikkerhetsopplæring for to ansatte, slik at de kan bli godkjente skippere av taxibåten. 

Telespinn AS (Seljord) – tildelt 94 780 kroner

Telespinn AS etablerte seg i 2008 som Norges første småskala spinneri, og produserer både egne merkevarer (garn/produkter), samt spinner ull for individuelle kunder. Bedriften er lokaliser på gården Midt-Svartdal i Seljord kommune, og selger produkter til utvalgte butikker i hele landet og via egen nettbutikk.

Covid-19 situasjonen har preget bedriften sterkt, hvorav mengden besøkende kunder har blitt redusert. Årlig får spinneriet mellom 30 og 60 større grupper på besøk for omvisning og foredrag om spinneriet og kulturlandskapet. Dette har vært utfordrende å gjennomføre i år. For å styrke Telespinn AS, vil det være nødvendig å utvikle digitale produkter. 

BIO-midlene skal benyttes til opplæring i salg gjennom internett, content marketing, analyser og gjennomgang av konkurransesituasjon og satsningsområder. Dette vil bidra til å sikre konkurransekraft og lønnsomhet i en ny markedssituasjon. 

Granvin kulturhus AS (Seljord) – tildelt 88 600 kroner

Granvin kulturhus AS er en non-profit tilrettelegger for kultur og idrett, og omsatte i 2019 for 7,9 millioner kroner. 

Kulturhuset har vært i en krevende periode hvor de har vært nødt til å stenge treningssenteret og permittere flere ansatte uten å vite med sikkerhet hva som skjer fremover. 

Granvin kulturhus AS ønsker å benytte BIO-midlene til å utdanne en av sine ansatte innen NLP og mentaltrening. Dette for å skape et mer helhetlig tilbud til deres nåværende kunder, men også nå ut til flere. 

Alminor AS (Tinn) – tildelt 76 110 kroner

Alminor AS ble etablert i 1988 og holder til i Tinn kommune. Her sysselsetter de i dag 10 personer, og har de siste årene hatt en omsetning på ca. 10 millioner kroner. Bedriften produserer hylleinnredning hovedsakelig til lager-, kjøle- og fryserom, med fokus på hygiene og brukervennlighet. 

Bedriften har et stort behov for å øke graden av automatisering og digitalisering i deres produksjonsprosess. Derav må de lære seg å jobbe mer digitalt og implementere dette i produksjonen over tid. 

Alminor AS har basert kundeoppfølging på fysisk tilstedeværelse for å tilpasse hyllesystemene etter kundens behov. Bedriften ønsker å benytte BIO-midlene for å få opplæring i bruk og implementering av et digitalt verktøy hvor kunden selv kan skreddersy egne reolsystemer. Dette digitale grunnlaget kan i sin tur mates inn i styringen av deres maskiner for en effektivisert produksjonsflyt. 

ABC Fallsikring AS (Tønsberg) – tildelt 74 109 kroner

ABC Fallsikring AS bidrar gjennom kurs og rådgivning til å sikre personell som arbeider der det er fare for fall til lavere nivå, eller behov for redningsberedskap fra høyden eller under bakkenivå.

BIO-midlene skal benyttes til utdannelse av ansatte for økt inntjening ved salg av utstyr. Dette vil øke behovet for ansettelse av personell for videre utvikling og utførelse av kurs/opplæring og videre utøve årlig kontroll og vedlikehold av deres produkter. 

Mytreat AS (Sandefjord) – tildelt 70 137 kroner

Mytreat AS er en familiebedrift som ble etablert i 2015 av Karin og Kristian Gran. Bedriften ble startet med en strategi om å importere økologiske og “rene produkter”, med salg via egen nettside til forbruker. 

På grunn av covid-19 har varemessene, som har vært deres viktigste utstillingsvinduer, blitt avlyst. Derfor må Mytreat AS omstille seg og endre deres primære salg- og markedsføringskanaler til digitale plattformer. 

BIO-midlene vil i den anledning bli benyttet til kompetanseheving innen digital synlighet, regnskap og analyse for en effektiv digital markedsføring. Opplæringstiltakene er forventet å gi økt etterspørsel og salg. Hvis veksten fortsetter, vil det bli behov for en ansatt på kundeservice/salg i løpet av andre halvår i 2020.  

Breiva Glamping AS (Bø) – tildelt 58 240 kroner

Breiva Glamping AS ble etablert i 2019, og er en liten overnattingsbedrift som selger unik overnatting i Glamping telt. Målet deres er å gi gjestene gode opplevelser i naturen uten at det skal gå utover komforten. 

Grunnet covid-19, har flere bestillinger blitt avlyst eller flyttet frem i tid. Dette har ført permitteringer, hvor tiden ønskes å benyttes til kompetanseheving. Breiva Glamping AS ønsker å øke bemanningen over sommeren.

Breiva Glamping AS vil benytte BIO-midlene til å styrke daglig leders rolle som leder. Opplæring innen ledelse, økonomi og markedsføring, vil gi bedriften et godt grunnlag for veien videre. 

Digital turisme AS (Tokke) – tildelt 57 000 kroner

Digital turisme AS ble etablert i 2015, og jobber som konsulenter innenfor reiseliv og IT, hvor primæroppgavene omhandler digital markedsføring på sosiale medier, web-, bookings- og databaseløsninger. Deres viktigste oppgave er å skape gode resultater for kunden på digitale plattformer. 

Reiselivet har blitt hardt rammet av restriksjoner covid-19 har medført. Dette har direkte påvirket Digital turisme AS og følgelig kundegrunnlaget. Derav trenger Digital turisme AS nye satsningsområder om selskapet skal vokse, og ser på muligheten for å utvikle egne løsninger. 

BIO-midlene skal i denne sammenheng brukes til kompetanseheving i bedriften. Tilskuddet vil gi sertifisering i prosjektledelse og produktutvikling på digitale plattformer. Sertifiseringen vil bidra til at bedriften kan tilby ytterligere spesialisert kompetanse innenfor IT-prosjektledelse og reiseliv. 

kajakkpadling.no – tildelt 32 900 kroner

Tine Raisbæk har fra 2010 til 2020 bygget en solid bedrift innen kurs og guiding i kajakk. Bedriften har aktiviteter i store deler av Vestfold og Telemark, men i 2020 især hatt fokus på Tønsberg og Færder kommune. Det er turer med individuell påmelding og gruppeturer på bestilling.

BIO-midlene skal brukes til en satsning mot padling i vinterhalvåret hvilket krever en del utstyr, men også økt kompetanse innen padling og lokal natur/kultur. Produktet passer godt med trender i 2020 hvor norgesferie, små grupper og egenutvikling har vært sentralt. 

Lucky Bowl Horten AS (Horten) – tildelt 26 040 kroner

Lucky Bowl Horten AS er én av 15 avdelinger Lucky Bowl Norge AS har i Norge og Sverige, og ble etablert sommeren 2020. Avdelingen i Horten har det yngste lederteamet av alle avdelingene og sysselsetter totalt 12 personer. 

Lucky Bowl Horten AS er hardt rammet av lokale og nasjonale retningslinjer knyttet til covid-19, som har resultert i en omsetningssvikt. I den anledning har de sett seg nødt til å redusere åpningstider. For å begrense eller unngå permitteringer, ønsker de å tilby ansatte kompetanseheving. 

BIO-midlene vil bidra til å øke kompetansen til deres ansatte for å forstå, forbedre og ivareta et voksent publikum – et stort marked Lucky Bowl Horten AS er dårlig representert i. Samtidig vil midlene bidra til å øke kompetansen til deres ledere innenfor oppsøkende salg og salgsteknikker, som skal resultere til flere besøkende og mer arbeid for deres ansatte.

Støtte til bedriftsintern opplæring (oktober 2020)

EFD Induction a.s. (Skien) – tildelt 1 202 112 kroner

EFD Induction a.s. er EFD-konsernets senter for utvikling, tilvirkning, salg og markedsføring av frekvensomformere og induksjonsvarmesystemer, som benyttes til mange anvendelser i et globalt marked. 

Covid-19 har ført til en tilbakegang i omsetning på over 20 % i inneværende år. EFD Induction har til nå hatt produksjon både Frankrike og Norge. Som et ledd i å sikre videre drift, er det bestemt å samle all generatorproduksjon i en fabrikk, som fører til en flytting av produksjonen fra Frankrike til Norge. Dette er et utfordrende prosjekt som krever omfattende opplæring og kompetanseøkning. 

BIO-tilskuddet vil derfor bli brukt til å gi opplæring i detaljert produktkunnskap, både til ingeniører, operatører og støttepersonell (logistikk, innkjøp osv.). Videre vil utvalgte operatører bli gitt opplæring i bygge- og testmetodikk, og det vil bli gitt krysstrening til samtlige, for å redusere sårbarhet i produksjonen.

Brunvoll Mar-El AS (Tokke) – tildelt 286 563 kroner

Brunvoll Mar-El AS ble grunnlagt i 1974 og er lokalisert på Dalen i Tokke kommune. Med sine 39 ansatte er det en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen. Omsetningen i 2019 var 67,7 millioner kroner. Bedriften leverer kontrollsystemer for styring av ror og framdrift på skip og andre fartøyer, til verft i hele verden.

Bedriften har opplevd bortfall i serviceoppdrag internasjonalt som følge av reiserestriksjoner. Samtidig er bedriften inne i en strategisk viktig og stor snuoperasjon med omlegging, fra å levere kontrollanlegg til å levere hele framdriftsløsninger for elektriske fartøy, med batteri eller batteri i kombinasjon med diesel eller hydrogen drift. Slik bidrar virksomheten også i det grønne skiftet. 

Brunvoll Mar-El ønsker å benytte kapasiteten i personalstaben på nye områder. BIO-midlene vil derfor bli brukt til å gi alle ansatte økt kompetanse i LEAN-metodikk, som vil bidra til å sikre mer effektive arbeidsprosesser framover.  

Elektro 4 AS (hovedkontor Skien) - tildelt 177 778 kroner

Elektro 4 er en stor aktør innen elektroinstallasjoner i Telemark og Vestfold. De er rundt 140 ansatte fordelt på 135 årsverk og arbeider innenfor flere segmenter i elektrobransjen.

De ønsker å styrke kompetansen ytterligere hos egne ansatte for å styrke seg mot endret etterspørsel i et krevende marked.

BIO-midlene skal brukes til kompetanseheving i el-kontroll, varmepumpesertifisering, digitalisering av kalendere, Solibri prosjekteringsverktøy, RCO-sertifisering, alarmsentraler, A-prime sertifisering og persienneinstallasjon.

Life Improvement AS (Skien) - tildelt 119 055 kroner

Life Improvement AS er et kompetansesenter som tilbyr leder- og medarbeiderutvikling, med mål om redusert langtidssykefravær og skape robuste, bærekraftige arbeidsmiljøer. De tilbyr også individuell veiledning/kognitiv terapi for mestring av helseplager på egen klinikk på Arkaden i Skien. 

Covid 19 satte en brå stopp for bedriftsmarkedstiltakene til Life Improvement. Det er fortsatt mange som sitter på hjemmekontor, det er strenge restriksjoner, og ledere og HR har lite tid og ressurser å bruke på sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid.

Life Improvement AS skal bruke BIO-midler til å skaffe seg pedagogisk kompetanse for å kunne ta oppdrag i utdanningssektoren og til å sertifisere seg i karriereveiledningsverktøyet VIP 24

Thea M Engelstad / Fat og Fe (Sandefjord) - tildelt 94 508 kroner

Fat og Fe er en gårdsbutikk drevet og eid av Thea Mørk Engelstad. Butikken er organisert i et enkeltpersonsforetak sammen med gårds- og skogsdrift på Fevang Gård, Sandefjord. Butikken utviklet seg fra å være et helgemarked i til å bli en helårs gårdsbutikk som er åpen fire dager i uka. Fat og Fe driver også en liten nettbutikk tilknyttet gårdsbutikken. De er i dag tre ansatte. 

BIO-midlene skal brukes til å videreutvikle nettbutikken ved at de skal tilegne seg kompetanse om digital markedsføring, kreativ fotografi, tekstskriving, markedsføring via sosiale medier og arbeidsledelse for varehandelen. 

Teddy Elektro AS (Sandefjord) – tildelt 50 050 kroner

Teddy Elektro har siden pandemien brøt ut opplevet et tøft marked. Blant annet er to større prosjekt satt på vent inntil videre. Bedriften, som har 19 ansatte, ønsker derfor å benytte ledig kapasitet til å øke kompetansen blant ansatte, for å kunne komme styrket ut i andre enden.

BIO-tilskuddet vil bli brukt til å sertifisere en ansatt til å utføre el-kontroll bolig, for å ha et ekstra ben å stå på. I tillegg vil det bli gitt opplæring i bruk av nye IT-systemer, til alle ansatte. Dette gir grunnlag for mer effektive arbeidsprosesser og bedre digital samhandling både med kunder og mellom ansatte. 

Lars Trægde ENK (Færder) – tildelt 30 975 kroner

Lars Trægde er billedkunstner, og jobber blant annet med barn og unge gjennom konseptet Kunnskapslaboratoriet og Utforskerflåten. Det er et ønske å kunne utvide denne virksomheten, blant annet med kurstilbud i Færder nasjonalpark. 

For å kunne ta med passasjerer ut i båt i skjærgården i næringsvirksomhet, er det krav om sikkerhetskurs. Dette gir virksomheten mulighet til å utvide arbeidsfeltet og få flere inntektskilder, i en tid da færre oppdragsgivere vil investere i billedkunst.

BIO-tilskuddet vil derfor bli benyttet til å gjennomføre flere ulike sikkerhetskurs ved Sjøredningsskolen. 

Vard Offshore Brevik AS (Porsgrunn) – tildelt 24 450 kroner

Vard Offshore Brevik AS startet sin virksomhet på Skjelsvik i 1970 under navnet Eidanger Mekaniske verksted AS. I 1975 ble virksomheten flyttet til nye lokaler på Heistad i Porsgrunn, hvor bedriften i dag disponerer en 10 måls tomt og hvor 1800 m2 verksted og kontorlokaler.

Vard Offshore Brevik ønsker å søke midler for bedriftsintern opplæring innen brann- og entrevakt. Ved å skaffe seg denne kompetansen internt vil de stå bedre rustet i tilbud mot kunder der dette er et krav.   

Støtte til bedriftsintern opplæring (september 2020)

Dalen mekaniske AS (Tokke) - tildelt 599 428 kroner

Dalen Mekaniske Produksjon AS har spesialisert seg på effektiv produksjon ved hjelp av moderne verktøymaskiner og robotisert håndtering. Bedriften har 19 ansatte og leverte i 2019 opp mot 500 tonn ferdig produserte kobberforbindelser.

I forbindelse med korona-situasjonen har bedriften mistet 30 % av omsetningen, og har måttet erstatte dette med volum med betydelig dårligere margin for å klare å holde alle i jobb. For å forbedre marginen og øke markedsandelen på volum-produkter må bedriften øke produksjons-kompetansen betydelig. 

Bedriften ønsker blant annet å benytte BIO-midler til å gi opplæring innen knekking og stansing, CNC, ny coil-linje, sølvplettering og programmering av robotanlegg.

Haugen Treindustri AS (Tinn) – tildelt 355 000 kroner

Haugen Treindustri AS produserer en rekke forskjellige produkter innen innredning, møbeldeler, ferdige møbler, høyttalere, kjøkkenutstyr. Virksomheten sysselsetter seks årsverk per i dag.

Bedriften har siste halvår gjort nye investeringer i avansert teknologi. De besitter fra før høy kompetanse på håndverk, men det trengs mer og mer digital kompetanse for å være en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsplass. Markedet gikk noe ned i forbindelse med korona-epidemien, og selv om bedriften hadde ordrereserver, ønsker de å bruke vinteren som kommer på å bygge opp ansattes kompetanse og øke bedriftens konkurranseevne. 

BIO-midlene vil blant annet bli brukt til å gi ansatte opplæring i bruk av CNC-aksemaskiner og bruk av konstruksjonsprogrammer. 

SH Square Hildonen (Notodden) – tildelt 234 290 kroner

SH Square Hildonen, etablert i 2018, leverer illustrasjoner, trykksaker, logoer og brandveiledning til kunder over hele Norge. For å utvide kundekretsen, etablere en helhetlig designtjeneste og nå målet om å bli en totalleverandør av design og produktutvikling, er det nødvendig med kunnskap og erfaring i moderne teknologi for produktutvikling og prototypeproduksjon.

Bedriften er et enkeltmannsforetak, med ambisjoner om å ekspandere i framtiden. Målet er å øke til tre årsverk i løpet av de neste fem årene, og med det bygge opp et design- og rådgivningsbyrå som tilbyr en totalpakke av tjenester.  

For å lykkes med dette ønsker bedriften å tilegne seg kompetanse innen 3D-design og produksjon av prototyper. Bedriften vil derfor bruke BIO-midlene til opplæring og sertifisering for mestre visualisering og produktutvikling i SolidWorks og 3D printing.

Getonnet AS (Ulefoss) – tildelt 168 000 kroner

Getonnet er et webbyrå som daglig hjelper bedrifter med å designe, utforme og utvikle nettsider og nettbutikker. Det er totalt seks ansatte i bedriften.

Koronaviruset har gjort at flere bedrifter har blitt tvunget til å fornye seg digitalt, noe som har økt etterspørselen etter blant annet skytjenester og serverplass i forbindelse med hjemmekontor. Når Getonnet leverer en nettside, så må denne ha en fysisk lagringsplass i skyen. Disse tjenestene har bedriften hittil kjøpt inn og videresolgt. Men ved å heve kompetansen på dette området, blir det mulig å kutte et mellomledd og sitte igjen med en større fortjeneste. Bedriften trenger også å øke sin kompetanse på bruk av større applikasjoner for mer avanserte hosting/lagringsløsninger.

Et helhetlig kundeforhold vil styrke Getonnets posisjon, og sikre langvarige relasjoner. Bedriften ønsker derfor å benytte BIO-midlene blant annet til å styrke sin kompetanse på markedsføring, samt applikasjoner som øker forutsetningene for å levere helhetlige tjenester.

Moland Mekaniske AS (Fyresdal) – tildelt 145 500 kroner

Moland Mekaniske AS ble etablert i 2018. Virksomheten startet med to ansatte og er i dag ni ansatte. 
Bedriften har hovedsakelig oppdrag mot offshore og vannkraft.

Målet er å gjennomføre et skift over mot vannkraft, og redusere eksponeringen mot oljebransjen. For å gjennomføre denne omleggingen, slik at det ikke blir behov for å leie inn ekstern kompetanse, trenger bedriften mer kompetanse i sveising, med sertifikater og en kvalitetssertifisering av bedriften (WPQ). 

Helt konkret vil bedriften benytte BIO-midlene til å gi opplæring, slik at to ansatte kan få sveisesertifikater som er nødvendige for en omstilling mot flere oppdrag innen vannkraft. 

Jakobsen Marine AS (Skien) – tildelt 145 075 kroner

Jakobsen Marine driver opplagssenter og serviceverksted for fritidsbåter, og har for tiden fem ansatte. Bedriften er autorisert i NORBOAT som plastreparasjonsverksted, og er godkjent lærebedrift. 

Jakobsen Marine ønsker å stå bedre rustet til å møte markedet etter korona-pandemien, og motivere medarbeidere og skape trygghet gjennom å vise at bedriften satser. Det er et ønske å engasjere ansatte i en periode med lite oppdrag og styrke selskapet for å arbeidsplasser og vekst i fremtiden.

BIO-midlene skal brukes til opplæring i salg, og bruk av en digital plattform, som skal bedre og effektivisere kommunikasjonen mellom ansatte og kunder. 

Foss Elektro AS (Porsgrunn) – tildelt 144 170 kroner

Foss Elektro AS er en elektrikerbedrift med seks ansatte. De har fagkompetanse innen bedrifts-, nærings- og privatmarkedet med stort fokus på kundeservice og kvalitet. Nedslagsfelt er hovedsakelig Grenlands-området, men bedriften har også prosjekter gående i resten av Vestfold og Telemark.

Så langt har bedriften hatt en omsetningsnedgang på ca. 20 % sammenliknet med samme periode i fjor. De håper markedet bedrer seg, men tror de ikke kan forvente "normaltilstander". Derfor er det behov for kompetansehevende tiltak innen salg og inntjening, for å avverge eller redusere behovet for oppsigelser/permitteringer.

Bedriften vil bruke BIO-midlene på å tilegne seg kompetanse i bruk av nytt digitalt salgsverktøy for montør og leder. Dette skal bedre kommunikasjonen mellom montør og kunde, og mellom montør og leder. 

Nordre Jarlsberg Elektro AS (Sande) - tildelt 107 265 kroner

Nordre Jarlsberg Elektro AS ble etablert i 2017, og har to ansatte. Nordre Jarlsberg har stort fokus på elektroinstallasjon, E-verks rapporter, byggestrøm, og installasjon i kontorer og lignende.

Bedriften merket nedgang da korona-pandemien brøt ut. De vil derfor bruke BIO-midlene på å lære seg å bruke et nytt salgsverktøy for å etablere seg i et nytt digitalt marked. Med et slikt salgsverktøy vil bedriften kunne øke mersalget på de oppdragene de får. Opplæringen bidrar til å styrke kompetansen til de ansatte innen salg, kunderelasjon og digitale løsninger.

Støtte til bedriftsintern opplæring (august 2020)

Bokbinderiet Johnsen (Skien) – tildelt 1 250 000 kroner

Bokbinderiet Johnsen AS er leverandør innen ferdiggjøring av bøker med stive permer. Korona-krisen medførte et omsetningsfall for hele bransjen på 30-50 %, og bedriften har permittert flere ansatte. 

Nå står bedriften foran skolebokreformen med et betydelig potensial for økt omsetning i de kommende to-tre år. Basert på erfaring fra lignende reformer, blir det nødvendig med skiftarbeid og bedriften trenger flere kvalifiserte maskinoperatører. Dette skal BIO-midlene brukes på.

Med bedriftsintern opplæring kan bedriften ta ansatte tilbake på jobb og gi dem opplæring. Bra for de ansatte, og bra for Bokbinderiet Johnsen som blir enda bedre rustet for fremtiden og kommende oppdrag. 

Xervon (Borgeskogen Stokke) – tildelt 552 316 kroner

Xervon leverer tjenester innen stillas til både bygg og anlegg, og til olje og gass-industrien. Xervon har løpende behov for personell med fagbrev i jobb. Stillasbransjen har generell mangel på ansatte med fagbrev.

Nå ønsker bedriften å gi ansatte et teorikurs på 43 timer, der opplæringen skal føre 24 ansatte frem til fagbrev i stillasfaget. Ved at ansatte kan ta fagbrev, vil det sikre at arbeidsoppgaven blir utført med sterkere faglig grunnlag. Dette vil videre føre til styrke i et konkurranseutsatt marked og sikring av arbeidsplasser.

Det er også behov for språkopplæring. Dette vil gi gode resultater både i forhold til kommunikasjon mellom ansatte og i forhold til integrering.

Fokus Foto AS (Kragerø) – tildelt 108 460 kroner

Enkeltmannsforetaket driver som fotograf og har søkt om støtte til opplæring i bildebehandling og dronesertifisering R03. Fotografen driver primært med eiendomsfoto, men dette er veldig sesongbetont. Fokus Foto trenger derfor å utvide produktutvalget for å skape mer aktivitet og omsetning gjennom vinterhalvåret. BIO-midlene skal finansiere den opplæringen fotografen trenger for å kunne påta seg nye oppdrag og bli en lønnsom helåråsbedrift. 

Oliven reiser (Skien) – tildelt 92 700 kroner

Reiselivsbedriften har fått total omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen. Bedriften har per i dag 11 ansatte, og alle helt eller delvis permittert, og en er under oppsigelsestid.

Oliven reiser har søkt om BIO-midler for å øke de ansattes kompetanse innen Excel. Målet er at bruken av Excel vil effektivisere bedriftens arbeidsprosesser. I dag brukes i stor grad papir og det går mye tid til unødvendig kommunikasjon. 

PK. Berg (Sandefjord) – tildelt 50 000 kroner

Enkeltmannsforetaket startet opp i januar, men flere rådgivningsoppdrag måtte avsluttes som følge av korona-pandemien. Noen av oppdragene kunne gjøres digitalt, men mange bedrifter var ikke rigget for arbeidsformen. 

Behovet for digital forretningsforståelse har kommet på dagsordenen, og PK. Berg søker om BIO-midler til et studie for å få ny kompetanse. Økt digital forretningsforståelse skal på sikt gi foretaket flere rådgivningsoppdrag for næringslivet i regionen. 

Ingunn Brattlid (Horten) – tildelt 24 669 kroner

Virksomheten Ingunn Brattlid har valgt å utvide tjenestetilbudet for å etablere seg på nye markeder med rådgivning og helsefremmende kurs. Kursene har vekt på relasjoner og psykisk helse for par og unge voksne gjennom webbaserte løsninger.

BIO-midlene skal brukes til opplæring i tre kompetansehevende tiltak: (1) sertifiseringskurs i PREP, (2) kurs strategier for forebygging av dissosiasjon i relasjoner og hverdagen, og (3) tiltak for opplæring i webverktøyet Front Core, kursadministrasjon og markedsføring i Kursguiden.no.

Støtte til bedriftsintern opplæring (juni 2020)

IDEA Kompetanse AS (Notodden) – tildelt 252 000 kroner

IDEA Kompetanse AS er en kommunalt eid arbeids- og inkluderingsbedrift, som i hovedsak leverer tjenester til NAV. Med koronakrisen økte behovet for å levere digitale tjenester til deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

Omleggingen av driften er omfattende og må skje raskt. Det er behov for økt digital kompetanse for alle ansatte, for å sikre dagens leveranser samt skaffe nye oppdrag på sikt. På den måten vil bedriften kunne unngå eventuelle permitteringer og oppsigelser.

Bedriften vil bruke opplæringsmidlene til å styrke ansattes kompetanse innen digitale samhandlingsverktøy og undervisning, for å gi et bedre tilbud til jobbsøkere, kunder og samarbeidspartnere.

Villa Veierland (Færder) – tildelt 98 625 kroner

Villa Veierland ble startet juni 2017. Driften består hovedsakelig av kaffe-/vinbar med enkel matservering, samt salg av norskproduserte interiør- og gaveartikler. 

Bedriften ønsker å utvide sin virksomhet, utover å gi et tilbud til lokale turister og hyttegjester. Målet er å kunne tilby bedrifter og private grupper skreddersydde pakker og eventer på øya Veierland, samtidig som de ønsker å øke salget i nettbutikken.

For å lykkes med dette, vil Villa Veierland igangsette opplæring i bruk av digitale verktøy innen markedsføring og CRM. På sikt håper Villa Veierland at dette vil gi økt oppdragsmengde, og mulighet for å ansette flere.

Kongsberg Defence and Aerospace AS (Horten) – tildelt 1 080 000 kroner

Selskapet ble etablert i 1986, og har siden oppstarten drevet helmanuell montasje. Markedet er i stor endring og kravene til raskere levering og en større grad av masseproduksjon gjør at automasjon er nødvendig for å opprettholde konkurransefortrinn. Det er 135 ansatte, hvorav ca. 40 er produksjonsoperatører.

Selskapet endrer produksjonen fra manuelle prosesser til automatiserte prosesser. Krav til høyere forståelse av teknikk og digitalisering er avgjørende for å betjene automatutstyr. 

Kongsberg Defence and Aerospace ønsker å beholde kunnskapsrike operatører inn i fremtiden. BIO-midlene vil derfor bli brukt til å gi den enkelte operatør et kompetanseløft, på veien inn i den nye fremtiden med automatmontasje.

Straand Hotell (Kviteseid) – innvilget 497 343 kroner

Straand Hotel AS i Vrådal har drevet som tradisjonelt, helårs, fullservice familiehotell siden 1864. Koronakrisen har medført at hotellet måtte stenge dørene for første gang siden da.

Hotellet ønsker å ta større markedsandeler i segmentet av selvstendig reisende - et segment med større betalingsvilje, men hvor gjestene stiller høyere krav til serviceproduktet.

Slike krav er enklere å innfri hvis hovedtyngden av ansatte har god kompetanse i gjesteservice og drift, samt en økt forståelse for gjestesegmentering, markedsføring, hotelløkonomi og prognosemodeller. Straand Hotel ønsker derfor å bruke BIO-midlene og tiden med mindre aktivitet til å løfte ansattes kompetanse, og blant annet gjennom krysstrening på tvers av avdelinger. Slik vil de være bedre rustet når markedet tar seg opp igjen.  

Foldvik Familiepark (Larvik) – innvilget 94 989 kroner

Foldvik Familiepark er en aktivitetspark i Stavern som normalt har ca. 70 ansatte, sommervikarer fra 16 år og oppover og ca. 15 voksne sesongansatte. Bedriften omsatte for 17 millioner i 2019 og hadde 80 000 gjester i parken.

I 2020 måtte parken innføre en rekke smittevernstiltak. Blant annet ble det nødvendig å innføre online booking, for å kunne ha full oversikt over antall besøkende til enhver tid.

BIO-midlene har derfor vært et nyttig tilskudd til nødvendig opplæring av ledelse og ansatte, både i smittevern og bruk av bookingsystemet, for å kunne holde parken åpen i denne spesielle sesongen. 

Auksjonen.no AS (Tønsberg) – innvilget 252 367 kroner

Auksjonen.no AS, en av Norges største nettsider for auksjoner, med 41 ansatte og en omsetning i 2019 på 325 millioner kroner.

Bedriften går fra en gründerfase og over i en fase hvor forretningsmodell og strategi må vurderes på nytt. For å understøtte innovasjons- og omstillingsevnen i organisasjonen, er det behov for kompetanseløft i ledergruppa.

BIO-midlene kommer derfor godt med i å styrke ledelsens forutsetninger for å ta fremtidsrettede valg for videre drift og økte markedsmuligheter. Det legges opp til en modulbasert opplæring innen innovasjons- og ledelsesemner, blant annet design thinking og prosessledelse.

Kai Tveit AS (Kragerø) – innvilget 213 875 kroner

Kai Tveit AS er et verksted innen mekanisk reparasjon og produksjon med 13 ansatte. De leverer i hovedsak produkter uten standardspesifikke krav, som reparasjon av anleggsmaskiner. Bedriften har anskaffet moderne produksjonsutstyr, og er på denne måten godt rustet for større og mer komplekse oppdrag.

Med BIO-tilskuddet vil Kai Tveit AS øke sin kunnskap om bransjekrav og nye, formelle produksjonskrav. Videre ønsker de å kunne styre arbeidsprosesser på en digital plattform, som gir en effektiv produksjonsflyt og dokumentasjonsoppbygging. Målet er å levere produkter i tråd med kundenes forventninger, samt å øke oppdragsmengden for å sikre arbeidsplasser.

TS Furmanite AS (Porsgrunn) – innvilget 295 960 kroner

TS Furmanite leverer spesialisttjenester rettet mot vedlikehold og fabrikasjon i prosessindustri on- og offshore, mekanisk industri og verft. Bedriften har 21 ansatte. Flere av disse har vært eller er permitterte, som følge av koronasituasjonen.

Bedriften har behov for omstilling mot nye markeder for å ha flere ben å stå på. De ønsker derfor å spisse og utvide sin kompetanse på bruk av blant annet trykkutstyr, maskinering og laser.

BIO-midlene vil bli brukt til å øke ansattes kompetanse i en fase med mindre aktivitet. Sertifiseringer og teoretisk og praktisk bruk av nye verktøy vil danne grunnlag for å gå videre med ytterligere opplæring innen digitale verktøy og 3D. Hovedmålet er likevel å øke oppdragsmengden for å sikre sysselsettingen av ansatte.

Støtte til bedriftsintern opplæring (mai 2020)

Innhold kommer

Støtte til bedriftsintern opplæring (april 2020)

Innhold kommer

 

Foto: Ridofranz / iStock / Getty Images Plus

Oppdatert: 02.02.2021 kl.09.03

Trenger du hjelp?

Spørsmål om BIO-ordningen eller trenger du veiledning i å skrive en god søknad? Ta kontakt med en av våre rådgivere i BIO-teamet!

Hans Jacob Edvardsen
Teamleder
Sindre Larsen Melås
Rådgiver
Nikoline Waagaard Halvorsen
Rådgiver
Kjersti Isachsen
Rådgiver
Oda Marie Søli Askeland
Trainee