Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 1. januar 2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen, og fylkestinget i Vestfold og Telemark bevilget 16. juni 2020 en økt ramme på 13 millioner kroner.

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

Mer om BIO-ordningen

Ordningen med bedriftsintern opplæring innebærer at virksomheten selv må søke. Det er ikke anledning til å søke på vegne av andre eller samlet for flere bedrifter/virksomheter.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring hvor opplæringstiltaket skal beskrives, og hvordan bedriften vil gjennomføre planen. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. I forbindelse med koronakrisen, er det i 2020 bevilget ekstra midler til ordningen. Ansatte som er helt eller delvis Korona-permittert er en del av målgruppen, og i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver.

Det tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene.

Søknadsfrister i 2020

Søknadsfrister i 2020 er 15. april, 15. mai, 15. juni, 15. august, 15. september, 15. oktober og 15. november, under forutsetning av det er tilgjengelige midler.

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no

Søk her

Søknadsskjemaet stenger ved fristens utløp og åpner fjorten dager i forkant av ny søknadsrunde. 

Se hva bedriftene bruker BIO-midlene på

Bedriftsintern opplæring - etter frist 15. august

Bokbinderiet Johnsen (Skien) – tildelt 1 250 000 kroner

Bokbinderiet Johnsen AS er leverandør innen ferdiggjøring av bøker med stive permer. Korona-krisen medførte et omsetningsfall for hele bransjen på 30-50 %, og bedriften har permittert flere ansatte. 

Nå står bedriften foran skolebokreformen med et betydelig potensial for økt omsetning i de kommende to-tre år. Basert på erfaring fra lignende reformer, blir det nødvendig med skiftarbeid og bedriften trenger flere kvalifiserte maskinoperatører. Dette skal BIO-midlene brukes på.

Med bedriftsintern opplæring kan bedriften ta ansatte tilbake på jobb og gi dem opplæring. Bra for de ansatte, og bra for Bokbinderiet Johnsen som blir enda bedre rustet for fremtiden og kommende oppdrag. 

Xervon (Borgeskogen Stokke) – tildelt 552 316 kroner

Xervon leverer tjenester innen stillas til både bygg og anlegg, og til olje og gass-industrien. Xervon har løpende behov for personell med fagbrev i jobb. Stillasbransjen har generell mangel på ansatte med fagbrev.

Nå ønsker bedriften å gi ansatte et teorikurs på 43 timer, der opplæringen skal føre 24 ansatte frem til fagbrev i stillasfaget. Ved at ansatte kan ta fagbrev, vil det sikre at arbeidsoppgaven blir utført med sterkere faglig grunnlag. Dette vil videre føre til styrke i et konkurranseutsatt marked og sikring av arbeidsplasser.

Det er også behov for språkopplæring. Dette vil gi gode resultater både i forhold til kommunikasjon mellom ansatte og i forhold til integrering.

Fokus Foto AS (Kragerø) – tildelt 108 460 kroner

Enkeltmannsforetaket driver som fotograf og har søkt om støtte til opplæring i bildebehandling og dronesertifisering R03. Fotografen driver primært med eiendomsfoto, men dette er veldig sesongbetont. Fokus Foto trenger derfor å utvide produktutvalget for å skape mer aktivitet og omsetning gjennom vinterhalvåret. BIO-midlene skal finansiere den opplæringen fotografen trenger for å kunne påta seg nye oppdrag og bli en lønnsom helåråsbedrift. 

Oliven reiser (Skien) – tildelt 92 700 kroner

Reiselivsbedriften har fått total omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen. Bedriften har per i dag 11 ansatte, og alle helt eller delvis permittert, og en er under oppsigelsestid.

Oliven reiser har søkt om BIO-midler for å øke de ansattes kompetanse innen Excel. Målet er at bruken av Excel vil effektivisere bedriftens arbeidsprosesser. I dag brukes i stor grad papir og det går mye tid til unødvendig kommunikasjon. 

PK. Berg (Sandefjord) – tildelt 50 000 kroner

Enkeltmannsforetaket startet opp i januar, men flere rådgivningsoppdrag måtte avsluttes som følge av korona-pandemien. Noen av oppdragene kunne gjøres digitalt, men mange bedrifter var ikke rigget for arbeidsformen. 

Behovet for digital forretningsforståelse har kommet på dagsordenen, og PK. Berg søker om BIO-midler til et studie for å få ny kompetanse. Økt digital forretningsforståelse skal på sikt gi foretaket flere rådgivningsoppdrag for næringslivet i regionen. 

Ingunn Brattlid (Horten) – tildelt 24 669 kroner

Virksomheten Ingunn Brattlid har valgt å utvide tjenestetilbudet for å etablere seg på nye markeder med rådgivning og helsefremmende kurs. Kursene har vekt på relasjoner og psykisk helse for par og unge voksne gjennom webbaserte løsninger.

BIO-midlene skal brukes til opplæring i tre kompetansehevende tiltak: (1) sertifiseringskurs i PREP, (2) kurs strategier for forebygging av dissosiasjon i relasjoner og hverdagen, og (3) tiltak for opplæring i webverktøyet Front Core, kursadministrasjon og markedsføring i Kursguiden.no.

Bedriftsintern opplæring - etter frist 15. juni

Innhold kommer

Bedriftsintern opplæring - etter frist 15. mai

Innhold kommer

Bedriftsintern opplæring - etter frist 15. april

Innhold kommer

 

Foto: Ridofranz / iStock / Getty Images Plus

Oppdatert: 11.09.2020 09.31

Trenger du hjelp?

Spørsmål om BIO-ordningen eller trenger du veiledning i å skrive en god søknad? Ta kontakt med en av våre rådgivere i BIO-teamet!

Hans Jacob Edvardsen
Rådgiver
Karen Anne Kjendlie
Rådgiver
Sindre Larsen Melås
Rådgiver
Gro Merethe Rørvig
Rådgiver