Nyttige maler for BIO-søkeren

Under finner du nyttige maler som gjør det lettere å søke om BIO-midler. Du finner også maler du kan bruke når bedriften har fått innvilget søknaden.

Når en bedrift søker om BIO-midler, er det visse vedlegg som skal legges ved søknaden.

Bedriften må legge ved dokumenter som beskriver opplæringsplanen og opplæringsutvalget, og et dokument som viser til bedriftens økonomiske aktivitet, som et årsregnskap.

For å gjøre det lettere å søke om BIO-midler, har vi utformet maler bedriften kan benytte seg av. Merk at søkere som ikke benytter seg av malene, likevel skal sende inn tilsvarende innhold. 

Opplæringsplan

Søkeren til BIO-ordningen skal levere et dokument som beskriver omfanget av opplæringen. 

Her finner du mal for en opplæringsplan.

Opplæringsutvalg

Opplæringsutvalget skal minimum bestå av en person som representerer bedriftens ledelse og minimum en som representerer arbeidstakerne.

Partene i opplæringsutvalget kan listes opp i et Word-dokument og signeres av hver part. Dette er ikke nødvendig for enkeltpersonsforetak.  

Timepris

Les mer om føring av personalkostnader og indirekte kostnader for tilskuddsordninger i regi av sektor for næring, innovasjon og kompetanse, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Timeprisen i 2021 beregnes på følgende måte:

Timepris = avtalefestet årslønn x 0,83 promille

--

Bedrifter som har fått innvilget BIO-søknaden, skal også sende inn noen dokumenter. Her er nyttig informasjon og noen maler til hjelp i arbeidet.

Utbetalingsanmodning

Utbetalingsanmodning kan sendes via www.regionalforvaltning.no, under «utbetaling». Merk at søker kan motta utbetaling etter at akseptbrevet på tilsagnet er akseptert.

Beløpet som oppgis i utbetalingsanmodningen avhenger av om søker sender utbetalingsanmodning for del utbetaling (75 %) eller sluttutbetaling (25 %).

Se video om å anmode om utbetaling

Sluttrapport

Når opplæringen er gjennomført, skal det sendes en sluttrapport før bedriften kan motta sluttutbetalingen.

Det er to alternative måter å gjøre dette på, begge via www.regionalforvaltning.no

Den ene muligheten er å sende inn et vedlegg. Her finner du en mal for sluttrapporten.

Den andre er å fylle ut boksene for sluttrapport på www.regionalforvaltning.no. Søker må se til at punktene under 7a i dokumentet, «VTfk vedlegg 1 - standardvilkår BIO», er besvart. 

Prosjektregnskap

Bedrifter som mottar et tilskudd på over 200 000 kroner, skal sende inn et revidert prosjektregnskap. Dette skal være godkjent av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører om virksomheten ikke er revisjonspliktig. I prosjektregnskapet føres kostnadene ekskl.mva. 

Her finner du en mal for prosjektregnskap.

Publisert: 10.09.2020 Oppdatert: 07.10.2021 kl.13.59