Frivillighet i Vestfold og Telemark

Fylkeskommunen har et omfattende samarbeid med frivilligheten på mange ulike arenaer og gjennom ulike kontaktpunkter. Dette samarbeidet koordineres fra 2021 gjennom prosjektet «Frivillighet i Vestfold og Telemark».
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Målet med prosjektet er å samordne og synligjøre fylkeskommunens innsats ovenfor frivillig sektor på en bedre måte og gjøre det enklere for frivilligheten å være i kontakt med fylkeskommunen.

Temadokument om frivillighet

Fylkeskommunen skal i løpet av høsten 2021 lage et temadokument om frivillighet, som legges fram til politisk behandling i fylkestinget i desember.

Dokumentet skal beskrive fylkeskommunens prioritere innsatsområder og samhandling med frivillig sektor. Det skal konkretisere ansvar og oppgaver og gi en helhetlig oversikt over forskjellige virkemidler, som tilskuddsordninger, avtaler og nettverk.

Tverrsektorielt frivillighetsteam

Fylkeskommunen har etablert et tverrsektorielt frivillighetsteam som skal jobbe for å styrke samhandlingen mellom fylket og frivilligheten.

Frivillighetsteamet vil ha jevnlig kontakt med kommunene, frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere på regionalt nivå, for å få innspill, dialog og samskaping om tema som er viktige for frivilligheten.

Frivillighetsteamet (navn og seksjon)

Therese Surdal Lahus (prosjektleder), Kultur, idrett og friluftsliv
Ragnar Orten Lie, Kulturarv
Yvonne Pleym, Kultur, idrett og friluftsliv
Anne Slåtten, Folkehelse og livsmestring
Belinda K. Orten, Folkehelse og livsmestring
Rebeka Dawn Holmes-Farmen, Kompetanseutvikling og inkludering
Rakel Margrete Skjerve, Samfunn og plan 

Støttefunksjoner: 
Sondre Varpe, VT+
Frank Tindvik, Kommunikasjon  

Frivillighetens år 2022

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding og det skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Målet er å bidra til økt deltakelse og mangfold, økt kunnskap og synliggjøring av den merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker selvsagt å bli med på feiringen av Norges viktigste lagarbeid! Det planlegges egne aktiviteter i Vestfold og Telemark i 2022, i tillegg vil fylkeskommunen støtte opp om nasjonale hovedarrangementer.

Mer om Frivillighetens år 2022

Nasjonale hovedarrangementer - oversikt

Logo og grafisk materiell som kan benyttes 

Søk om støtte til VÅR DAG-arrangementer

 

Formalisert samarbeid med frivillig sektor

Fylkeskommunen jobber systematisk med å bidra til utvikling i frivillig sektor. Gjennom fireårige samarbeids-/ partnerskapsavtaler med regionale paraplyorganisasjoner innen folkehelse, friluftsliv, kultur og idrett yter fylkeskommunen tilskudd til drift og utvikling av organisasjonene som kompetansesentre og utviklingsaktører for sine medlemsorganisasjoner. Arenaer for samhandling er ulike samarbeidsmøter, nettverk- og kompetansesamlinger gjennom året.

Mer om samarbeidsavtaler her

Kunnskap

"Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. De er pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere" (kilde: regjeringen.no).

Frivilligheten er en viktig drivkraft for å løse utfordringer knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring. Verdien av frivillig innsats i Norge var 75,7 milliarder kroner i 2017, noe som tilsvarer 142 000 årsverk med ulønnet innsats. Aktivitetene i de ideelle og frivillige organisasjonene spenner over mange områder, og organisasjonene bidrar til å utføre viktige oppgaver i velferdssamfunnet. Omfanget av ulønnet frivillig arbeid er størst i kultur og fritid, inkludert idrett.

Aktuell kunnskap om og for frivillighet

Ditt og mitt Vestfold og Telemark: «Frivillighet som en viktig drivkraft i den nye regionen»

Ditt og mitt Vestfold og Telemark 

Slik lever vi i Vestfold og Telemark (fylkets folkehelseoversikt)

Om regionen

Stortingsmelding om frivillighet 2018-2019

SBs satellittregnskap for frivillig sektor

 

 

 

Publisert: 15.09.2021 Oppdatert: 20.09.2021 kl.13.49

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Tilskuddsordninger

Ser oversikt over aktuelle tilskudssordninger her:

Nyttige lenker

Nyttige sider for frivillig sektor

Therese Surdal Lahus
Prosjektleder frivillighetsteam / rådgiver idrett