Formidlingskompetanse i folkebibliotekene - fase 2

Prosjektets logo

Publisert:

07.08.2023

Oppdatert:

08.08.2023 kl.11.25

Prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FIF) startet opp i 2021 med et mål om å styrke formidlingskompetansen for bibliotekansatte i folkebibliotekene. 10 av fylkesbibliotekene står bak prosjektet som også er støttet av Nasjonalbiblioteket. Prosjektperioden er fra 2021 til 2024.

Prosjektet ledes av Trøndelag fylkesbibliotek og prosjektgruppen består av bibliotekansatte fra alle de involverte fylkesbibliotekene. Det ble valgt å se på formidlingsbegrepet i vid forstand og prosjektet ble tidlig i prosjektperioden delt inn i sju ulike satsingsområder: Kulturfondstafetten, Spillformidling, Lesefellesskap og arrangement, Kunnskapsaktør, Sjangerskolen og Lesersørvis, For de minste og, Praksisfellesskap og «Digitalt påfyll». 

Ansvaret for utvikling av tiltak innenfor disse områdene er fordelt på fylkene. Vestfold og Telemark har hatt spesielt ansvar for Spillformidling og gjennom spillformidlingskurs og deltagelse i den nasjonale spillturneringen Bibliobattles har mange bibliotekansatte fått en tilnærming til spillkulturen og spillordningen. Vestfold og Telemark har også vært aktive i satsningen Kulturfondstafetten, hvor bibliotekarer fra vårt fylke har fått prøve seg som formidlere i digitale presentasjoner av aktuelle kulturfondbøker. Det har gitt innsikt i både lesersørvismetodikken og hva som kreves ved filming. Som et av fire fylker har vi vært med på å utgi Lesersørvis til barn, en håndbok i litteraturformidling. Dette blir fulgt opp med kursing i alle fylker fra høsten 2023. Og i høst kommer et eget nettkurs om formidling til de minste, som vi har bidratt med en leksjon til. Mer om dette senere i høst i egen artikkel. 

Prosjektet har også inngått et samarbeid med OsloMet om å opprette en videreutdanning i to deler, Aktiv formidling og Digital formidling. Dette er nettstudier som gjennomføres på et semester og som begge gir 10 studiepoeng hver. Studentene gis god innsikt i å formidle muntlig, skriftlig og visuelt til ulike målgrupper slik at de lærer å planlegge og gjennomføre formidlingsopplegg samt initiere samarbeid og samskaping i biblioteket. Flere bibliotekansatte i vårt fylke har fått muligheten til å videreutdanne seg. 

Litt forsinket gikk prosjektet over i fase 2 i juni 2023.  Fokuset i fase 2 ligger på å gjennomføre kompetanseopplegg som er utviklet og å fortsette det gode arbeidet innenfor de ulike satsingsområdene. Det jobbes også med å lansere Kompetansebanken på bibliotekutvkling.no, som vil tematisere og systematisere de ulike nettressursene som ligger der, og som vil gjøre det lettere for bibliotekansatte å finne frem til gode selvstudiumskurs. Prosjektet avsluttes desember 2024. 

Prosjektet vil etter disse fire årene ha gitt oss et mer mangfoldig kurstilbud, både som selvstudium og formell videreutdanning. Det vil forhåpentligvis ha løftet blikket på aktiv formidling, og gitt oss verktøy for å møte ulike målgrupper også utenfor biblioteket.

Les mer om prosjektet.
 


Emneord:

Fylkesbibliotek