Hvordan ble 2022 for folkebibliotekene i Vestfold og Telemark?

Kvinne peker på graf som viser en oppadgående kurve

Av:

Trygve Kikut

Publisert:

31.03.2023

Oppdatert:

31.03.2023 kl.11.18

Folkebibliotek over hele landet har nylig rapportert inn statistikk for 2022

Det gjenstår fortsatt noe etterarbeid for å få tallene til å bli så korrekte som mulig, de offisielle tallene kommer via Nasjonalbiblioteket noe nærmere sommeren.  

På BibStat.no kan man i mellomtiden se de samlede uoffisielle tallene, som tegner et bilde av hvordan utviklingen har vært fra 2021 til 2022 for folkebibliotek i Vestfold og Telemark, samt landet for øvrig.  

 

Innbyggerne finner tilbake til bibliotekene 

Den første gledelige observasjonen er at innbyggerne virkelig har begynt å bruke folkebibliotekene etter noen annerledes-år, som følge av pandemien som traff landet i våren 2020.  

Fjorårets tall viser at nesten 9 av 10 bibliotekbesøk er tilbake siden toppåret i 2019. På landsbasis hadde norske folkebibliotek et toppår hva gjaldt antall besøkende i 2019, med hele 25 809 382 besøk. I 2022 ble norske folkebibliotek besøkt 22 622 527 ganger, noe som er en økning på 29% fra fjoråret. Økningen ble ekstra kraftig grunnet nytt bibliotek i Deichman Bjørvika.  

For Vestfold og Telemark sin del økte antallet besøkende i 2022 noe mer enn på landsbasis, med hele 30% sammenlignet med 2021.  

På landsbasis hadde norske folkebibliotek 3,8 besøk per innbygger om vi trekker fra Oslo, Vestfold og Telemark ligger noe lavere med 3,6 besøk per innbygger.  

Graf førstegangslån og besøk 2021 og 2022

 

 

Flere førstegangslån 

Førstegangslån vil si alle lån som gjøres uten eventuelle fornyelser, altså det første utlånet av hvert eksemplar med den samme låneren innenfor samme låneperiode. Tallet er noe lavere enn når man rapporterer kun på utlån, da utlån gjerne oppgis med fornyelser. Brutto utlån kan være noe misvisende, grunnet uregelmessig frekvens på fornyelser på samme eksemplar.  

Mens alle folkebibliotek i landet opplevde en økning på 2% i antallet førstegangslån, økte det med hele 6,3% for folkebibliotekene i Vestfold og Telemark.  

Graf utlån for voksne graf utlån barn 2022

Antallet nedlastede ebøker/lydbøker er ikke sammenlignbart med fjoråret da rapporteringspraksisen har blitt endret.  

Andel digitale lån er imidlertid økende og spesielt for lydbøker er digitale lån blitt normalen. 

Graf lydbøker voksne graf utlån lydbøker barn 

  

 

Flere aktive lånere 

Antallet innbyggere som har gjort minst ett lån de siste 12 månedene øker for folkebibliotekene i Vestfold og Telemark, fra 56 961 i 2021 til 61 782 i 2022. Det vil si en økning på 8,46% som også samsvarer med økningen på landsbasis. 

I underkant av 15% av innbyggerne lånte aktivt fra et av folkebibliotekene i fylket i 2022, noe er ganske likt med landet for øvrig.   

Flere arrangementer og flere publikummere 

En av de største endringene vi ser for 2022 er økningen i antall arrangement og publikummere. Fra 2021 til 2022 har det vært mer enn dobling hva gjelder både antall arrangement og antall fremmøtte til disse arrangementene. I 2022 hadde i underkant av 1 av 500 innbygger deltatt på et arrangement på biblioteket. Dette inkluderer egne-, eksterne-, skole-, barnehage-, samt digitale arrangement. 

Folkebibliotekene rapporterte om noe færre digitale arrangement i 2022, som uansett utgjør en marginal andel av det totale antall arrangement og fremmøtte ved bibliotekene.  

besøk arrangement 2022

antall arrangement

 

 


Emneord:

Fylkesbibliotek