Nye retningslinjer for fjernlån

Bokstabel

Publisert:

15.09.2023

Oppdatert:

15.09.2023 kl.11.01

Nasjonalbiblioteket lanserte i sommer nye retningslinjer for fjernlån. Disse er gjeldende 1. august 2023 og medfører noen endringer sammenlignet med de forrige retningslinjene fra 2014.

I de nye retningslinjene for fjernlån presiseres det at fjernlån er en viktig tjeneste bibliotekene, men fjernlånsrapporten fra 2022 gjorde noen viktige funn. Blant annet sender vi ofte rundt av de nye og populære bøkene som medfører noe ekstra tid i transport hvor materialet ikke er tilgjengelig for noen. Dessuten har fjernlånet økt etter opprettelsen av Biblioteksøk samtidig. De siste årene har også kostnadene til transport økt kraftig. Og dette er bakgrunnen for at Nasjonalbiblioteket så det nødvendig å gjøre noen tilpassinger i retningslinjene for fjernlån.

De nye retningslinjene legger vekt på større utnyttelse av bibliotekenes egne samlinger. Lånerne vil ikke få tilgang til å fjernlåne materiale det lokale biblioteket har i sin samling. Dersom dette er utlånt, vil lånerne bli satt på venteliste på de lokale eksemplarene. Denne tekniske tilpassingen i Biblioteksøk blir rullet ut i løpet av høsten.

Et fornuftig selvforsyningsnivå er viktig for et velfungerende fjernlånsamarbeid. Nasjonalbiblioteket har utformet 4 viktige prinsipper som må ligge til grunn for dette samarbeidet:

  • Materiale som finnes i egne samlinger, skal som hovedregel ikke bestilles på fjernlån.
  • Materiale som blir levert gjennom kulturfondsordningen, skal som hovedregel ikke bestilles på fjernlån.
  • Materiale som fortsatt er tilgjengelig for salg, bør alltid vurderes for innkjøp.
  • Materiale som finnes digitalt tilgjengelig, bør alltid vurderes istedet for fjernlån.

Nasjonalbiblioteket har lagt opp til at selvforsyningsnivå, behov for tjenesteerklæring og karenstid diskuteres i fylkene. Fylkesbiblioteket arrangerte 16. august et møte med folkebibliotekene i Vestfold og Telemark. Vi kom fram til at et selvforsyningsnivå på 95 % i fylket er akseptabelt. En tjenesteerklæring er også ønskelig. Vi vil utarbeide vår egen for Vestfold og Telemark dersom det ikke blir utarbeidet en nasjonal tjenesteerklæring. Vi kom ikke til enighet om behovet for å sette karenstid, så dette vil bli diskutert videre.

Nasjonalbiblioteket har også bedt oss om å sjekke ut om låneveiene i fylket fungerer godt. For å se nærmere på dette trenger vi informasjon og eksempler fra bibliotekene der der virker som om låneveiene ikke er optimale.

Dette vil følges opp med et møte til i løpet av høsten.

Lenke til ressursside om fjernlån på bibliotekutvikling.no.

Lenke til artikkel på bibliotekutvikling.no om 9 ting du må vite om de nye retningslinjene for fjernlån.


Emneord:

Fylkesbibliotek