Kompetanseløft for folkebibliotekansatte                    - fellesprosjekt for fylkesbibliotekene


Publisert:

03.12.2020

Oppdatert:

03.12.2020 kl.10.55

Et felles løft for formidlingskompetansen i folkebibliotekene

I går ble det kjent at fylkesbibliotekene er tildelt 3 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket for å styrke formidlingskompetansen til ansatte i folkebibliotekene. Gjennom prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» vil fylkesbibliotekene jobbe sammen om å styrke bibliotekenes og bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger og utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer.  

 

Et viktig premiss for det kommende arbeidet er at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og å gjøre. Prosjektet gir oss mulighet til å «leke» oss fram til formidling som aldri er gjort før, og en bred mobilisering der alle prøver og øver over hele landet med samme mål. Prosjektet legger opp til både uformelle og formelle opplæringsløp, hvor kulturell bevissthet, kommunikativ kompetanse og litterær kompetanse skal vektlegges. Hvilke kilder, verktøy og metoder bibliotekansatte har tilgang til og hvordan de benytter seg av disse, vil tydeliggjøre og profesjonalisere bibliotekarene og bibliotekarrollen.  

 

Fylkesbibliotekene skal være navet i kompetanseutviklingen og gjennomføringen, men det er også et mål at bibliotekene i hele landet deltar i utvikling, gjennomføring og videreutvikling. Dette vil skje i samarbeid med relevante parter som Nasjonalbiblioteket, universitet og høgskoler, Leser søker Bok og vitensentre, og med nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. . 

 

Med et samlet og mangfoldig kompetanseløft for folkebibliotekene, vil bibliotekene og bibliotekansatte være med på å oppnå målene om å styrke den generelle lesekompetansen i befolkningen og kompetansen om kritisk tenkning. Samt å øke utlånet av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene. Det er også et mål å møte innbyggerne der de er, med formidling og målrettet kommunikasjon til et mangfoldig publikum. 

 

Tiltaket gir bibliotekfeltet i Norge en unik mulighet til samarbeid og felles løft for formidlingskompetanse. Vi gleder oss!