Samskaping og fasilitering

I fylkeskommunens Kulturstrategi for 2022 – 24 er ordet Samskaping et nøkkelbegrep. Samskaping handler om at det offentlige sammen med borgere/sivilsamfunnet utvikler tjenester eller tilbud, heller enn at det offentlige utvikler det for borgerne. Fylkesbiblioteket har i flere år nå hatt fokus på samskaping som en måte for folkebibliotekene å styrke sin rolle som samfunnsaktør, og biblioteket som sosial møteplass i kommunen.

Samskaping skjer ikke av seg selv, det må fasiliteres. Ordet fasilitering kommer fra engelsk – facilitate betyr å hjelpe, gjøre noe lettere. Når vi snakker om fasilitering i arbeidslivet handler det om hvordan man planlegger, legger til rette for og leder en prosess hvor de som deltar blir hørt, får komme med innspill og sitt perspektiv, samt ta del i andres meninger. Å skape et rom for samhandling og dialog, rett og slett.

Som fasilitator (på norsk ofte kalt prosessleder) er jobben å lede prosessen og deltakerne mot et felles mål på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og engasjement. I sin verktøykasse har en fasilitator en rekke ulike metoder og verktøy som hen velger fra, med utgangspunkt i hva hensikten og ønsket resultat med prosessen er. En fasilitator må også være god til å lytte og følge utviklingen i samtalen og prosessen, samt ved behov stille de rette spørsmål som hjelper prosessen tilbake på sporet eller i ønsket retning.

Dette er en verktøykasse som opprinnelig ble opprettet og satt sammen for bibliotekansatte som hadde gått et grunnleggende kurs i fasilitering i tidligere Vestfold fylkeskommune. Men den kan forhåpentligvis også være nyttig for deg som er ny til dette, men er nysgjerrig på hva fasilitering er og hvordan du kan få til litt mer samhandlende møter.

Denne verktøykassen er delt inn i tre deler som handler om de tre fasene du forholder deg til som fasilitator: FØR, UNDER og ETTER et møte. Det finnes et hav av ulike verktøy og dette er kun et lite utvalg. Dersom de ikke passer for din stil og dine behov, finner du mange fler på nettet. Noen eksempler:

  • Fylkesbiblioteket har sammen med fire andre fylker revidert og laget en helt ny startpakke for samskaping som blir lagt ut på bibliotekutvikling.no så snart den er klar (april 2023).
  • LENT er fagmiljø som jobber med styrkebasert endringsarbeid, organisasjonsutvikling, medarbeider- og lederutvikling samt prosessledelse. De har en gratis verktøykasse på nett.
  • KS har omfattende og til dels overveldende nettsider. Men der kan man også finne nyttige linker og verktøy for innovasjonsarbeid og gode prosesser.
  • Prosesstips fra regjeringens nettsider.

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

Søk midler til samskaping

Kultursektoren i VTFK lanserte i 2022 en tilskuddsordning hvor formålet er å stimulere til utvikling av nye arbeidsmåter og nye koblinger mellom folkebibliotekene og frivilligheten. Vi ønsker med denne utlysningen å støtte bibliotekene i sitt arbeid med å gå i gang med å samskape med lokalsamfunnet. Tilskuddsordningen er også gjeldende i 2023.

Det kan søkes om tilskudd til å: 

  • Skape nytt inkluderende innhold i biblioteket i samarbeid med aktører fra sivilsamfunnet/ frivillige organisasjoner 

  • Tilpasse eksisterende tilbud til nye målgrupper, i samarbeid med målgruppen selv 

  • Utvikle nye samarbeidsformer med lokalsamfunnet med fokus på biblioteket som en inkluderende  møteplass 

Hovedregelen er at det kan søkes om inntil 50 000 kr per kommune/år, men unntak kan gjøres dersom det begrunnes spesielt.  

Søknad sendes per e-post til pernilla.hjermann@vtfk.noDet er tilstrekkelig å skrive en kort søknad (worddokument) som inneholder en beskrivelse av tiltaket samt budsjett. Oppgi også samarbeidspartnere, det vil si hvem dere skal samskape med, og egeninnsats fra biblioteket (adm.ressurser eller friske midler). Oppgi også tidsrommet for når dette skal skje, og når forventer dere å være ferdige med tiltaket.

Det er kun folkebibliotekene som kan søke på disse midlene, i samarbeid med lokale organisasjoner eller foreninger.  

Det er ingen søknadsfrist for disse midlene, søknader som mottas behandles fortløpende. Tilskudd bekreftes på e-post så snart søknaden er behandlet.